وکیل برای مهریه در مشهد

لیست وکلای مشهد

لیست وکلای مشهد


وکیل برای مهریه در مشهد

 

وکیل برای مهریه در مشهد

 

مهریه اداره ثبت

مطالبه مهریه از اداره ی ثبت :

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است که دریافت آن الزاما به معنای طلاق نیست . طبق قانون زوجه برای مطالبه ی مهریه ی خود ابتدا باید اجراییه ای از محضری که عقد نموده دریافت نماید سپس به اداره ی ثبت مراجعه نماید . اگر زوج اموالی داشته باشد زوجه می تواند در اداره ی ثبت نسبت به توقیف ان اقدام نماید .

مطالبه ی همزمان مهریه از اداره ی ثبت و دادگاه :

مطابق قانون زن نمیتواند برای دریافت مهریه از دو مرجع اداره ی ثبت و دادگاه اقدام نماید . زوجه ابتدا باید از طریق اداره ی ثبت برای مطالبه ی مهریه اقدام نماید در صورتی که زوج اموالی برای توقیف و پرداخت مهریه نداشت پرونده را در اداره ی ثبت مختومه نماید و سپس از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست مهریه ی خود را مطالبه نماید .

اثر انحلال ازدواج در مهریه :

طبق ماده ی 1120 قانون مدنی عقد نکاح به فسخ یا یا به طلاق منحل می شود . در صورتی که عقد نکاح قبل از نزدیکی فسخ گردد زن حق مهر ندارد مگر علت فسخ عنن باشد که در این صورت نصف مهریه به زن تعلق می گیرد .( ماده ی 1101 قانون مدنی ) اما اگر فسخ نکاح بعد از نزدیکی باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .( ماده ی 1099 قانون مدنی ) . در صورتی که ازدواج با طلاق پایان یابد و زوجه مهریه تعیین ننموده باشد دو حالت متصور است : اگر طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهریه باشد زن مستحق مهر المتعه است و اگر طلاق قبل تعیین مهر و بعد از نزدیکی باشد مهرالمثل به زن تعلق می گیرد .

اثر انحلال ازدواج در مهر المسمی :

مهریه ای که در زمان عقد با توافق طرفین تعیین می گردد و در سند ازدواج قید می شود مهر المسمی می باشد . در صورتی که زوجه در زمان جدایی باکره باشد نصف مهریه به وی تعلق می گیرد و اگر باکره نباشد مستحق تمام مهر خواهد بود .