وکیل بیمه در مشهد تهران خراسان ایران

وکیل بیمه در مشهد و ساير شهرهاي ايران

در مراودات اقتصادی و اجتماعی کنونی، بیمه با هدف جبران وضع مالی زیان دیده گان ناشی

از حوادث گوناگون، التیام رنج و نگرانی ها، افزایش سطح اشتغال، تعدیل ثروت و…. نقش بسزایی دارد.

پوشش بیمه شخص ثالث شامل حمایت از زیان دیدگان، موارد جرح و نقص عضو، از کار افتادگی دائم

یا موقت، فوت و خسارتهای مالی حین کار و پیامدهای ناگوار حوادث رانندگی می باشد. وقتی کارگری

حین کار مصدوم می شود و یا فردی در اثر تصادف مجروح می شود، درمان آن ممکن است متضمن

هزینه های سنگینی باشد که تأمین و جبران آنها همیشه از عهده مصدوم یا عامل زیان بر نمی آید و

آنها را در وضع دشواری قرار می دهد، که بررسی جزییات این موارد موضوع این نوشتار می باشد. (وکیل بیمه)

 

تعریف بیمه و تقسیم ‌بندی انواع آن 

از نظر حقوقی بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذار،

متعهد است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران کند. (وکیل بیمه)
بطور کلی، بیمه به دو صورت بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی ارائه می‌شود. بیمه‌های اجتماعی

که به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند، با هدف برقراری عدالت اجتماعی و به منظور

پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیر اختیاری مانند بیکاری، پیری، مرگ یا از کارافتادگی سرپرست

خانواده طرح ریزی شده و بر پرداخت‌های اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود متکی است.

بعلاوه، شاغلین جامعه را از طریق مشارکت مالی بیمه شده، کارفرما و کمک دولت حمایت می‌کند.(وکیل بیمه)
البته به جهت اینکه پوشش‌های نظام بیمه‌های اجتماعی محدود و برای تامین خسارات کافی نیست،

لذا صنعت بیمه توسط شرکتهای بیمه عرضه می‌شود. این بیمه که به بیمه های بازرگانی یا اختیاری نیز معروف است، انواع مختلفی دارد و قلمرو آن از نظر موضوع به بیمه اموال شامل خودرو، آتش‌سوزی، مهندسی می شود. از جهت بیمه مسئولیت مدنی، حرفه های مشاغل مختلف، کارفرما در مقابل کارگران و مؤسسه حمل و نقل، و از لحاظ اشخاص بیمه حوادث، درمان و عمر را در بر می گیرد. در این نوع بیمه‌ها تعهد دو طرفه است یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، خدمات بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد. (وکیل بیمه)

نکات مهم

نکته:

با اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه طبق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری، بیمه‌گر موظف است خسارت زیاندیده را بپردازد و می‌تواند به قائم مقامی از زیان دیده به مسبب حادثه رجوع کند و در ورت فقدان بیمه نامه نیز تکلیف جبران خسارت بر عهده صندوق خواهد بود.

اگر در تصادف، وسیله نقلیه مقصر، فاقد بیمه نامه باشد خسارت بدنی زیان دیده توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی جبران می گردد.
اما مطابق بند ‘ت’ ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری در صورت اثبات قصد زیان دیده در ضرر رساندن به خود اساساً مورد از شمول قانون بیمه اجباری خارج است و بیمه‌گر و صندوق تکلیفی به جبران خسارت ندارند.
و مطابق بند ‘پ’ ماده ۱ قانون بیمه اجباری حوادث ناشی از قوه قاهره از تعهدات بیمه گر و صندوق خارج نیست.

نکته:

اگر انتساب حادثه‌ای به هر دو طرف باشد اعم از اینکه هر دو مقصر یا هر دو بی تقصیر باشند، هر طرف ضامن نصف خسارت طرف مقابل است.
و در صورتی که فقط یکی از دو طرف مرتکب تقصیر شده باشد و حادثه فقط منتسب به او باشد فقط او محکوم به پرداخت دیه است.
و در صورتی که حادثه ناشی از قوه قاهره باشد و منتسب به هیچ یک از دو طرف نباشد هیچ یک مسئول پرداخت خسارت نیست.

نکته:

اگر راننده وسیله نقلیه گواهینامه نداشته باشد و تصادف صورت گیرد، شرکت بیمه باید خسارت را بپردازد سپس از راننده مقصر مطالبه نماید.

در هنگام تصادفات رانندگی زمانی که راننده مقصر باشد نمی‌تواند از بیمه نامه شخص ثالث برای اتومبیل و خودرو خود استفاده نماید.

 

در قانون مدنی: خسارت مادی قابل جبران است.
در قانون مسئولیت مدنی: موضوع دعوا مسئولیت مدنی اعم از خسارت مادی و معنوی است.

شرایط پرداخت خسارت از بیمه

شرایط پرداخت خسارت از بیمه جهت خسارات بدون کروکی:

یک: هر دو مقصر و زیان دیده بیمه نامه معتبر داشته باشند .

دو:هر دو گواهینامه داشته باشند سه: میان طرفین اختلافی نباشد.

چهار: خسارت جرحی نباشد.

پنج:هر دو به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند.

قانون مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر است، موضوع بر خلاف قانون مدنی که فقط مال اشخاص، در قانون مسئولیت مدنی علاوه بر مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری یا هر حق دیگری است و خسارت اعم از مادی و معنوی است.

جبران خسارت

جبران خسارت به صورت مستمر داده نمی‌شود مگر اینکه:

١- قانون تجویز نموده
٢-یا مدیون تامین مناسب بدهد.

اگر خودرو شخص به سرقت برود نمی‌توان از بیمه نامه ثالث جهت ورود خسارت استفاده کرد.

 

مسئولیت پرداخت خسارت از طرف کار فرما

کارفرما زمانی مسئول پرداخت خسارت ناشی از کارکنان خود است که:

١- رابطه استخدامی بین ایشان برقرار باشد (نه رابطه پیمانکاری)
٢- عملی که موجب خسارت شده به دلیل انجام وظیفه کارگر بوده یا در حین انجام کار

نکات مهم

نکته:  قانون مسئولیت مدنی همان مسئولیت غیر قراردادی است که عبارت است از تعهد شخص به جبران خسارت وارده به دیگری خواه عامل ورود ضرر مقصر باشد یا مقصر نباشد.

نکته:  در مسئولیت مدنی علی الأصول میان درجه تقصیر و میزان مسئولیت تناسب وجود ندارد.

نکته:  رای دادگاه در مسئولیت مدنی هم اعلامی است و هم تاسیسی

نکته:  دولت زمانی مسئول پرداخت خسارت ناشی از کارمندان است که خسارت وارد مستند به عمل آنان بوده و مربوط به نقص وسایل ادارات باشد.

نکته: در صدمات بدنی که میزان صدمات به طور دقیق قابل تشخیص نیستند، دادگاه می تواند رأساً تا دو سال در احکام خود تجدید نظر کند.

نکته:  در قانون بیمه اجباری نظریه تضمین پذیرفته شده است

نکته:  اگر دولت در راستای حاکمیت اقدامی که موجب خسارت شود، مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد.

نکته:در یک شرکت مدنی مسئولیت شرکا نسبت به بدهی شرکت به نسبت سهم است ولی باید همه بدهی را هر کدام به نسبت سهم خود بپردازد.

نکته: مرجع رسیدگی به تخلفات و قصور پزشکی دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و دادسرای عمومی و انقلاب است.

تماس 09156024004