وکیل تجارت در مشهد

وکیل امور ثبتی در مشهد

وکیل تجارت در مشهد

 

قائم مقام تجارتی 

* مطابق ماده ۳۹۵ قانون تجارت:
قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارت خانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است، سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود یا عملاً. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

وکیل تجارت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

به تعبیر دیگر قائم مقام تجارتی نماینده و نایب‌رئیس تجارتخانه است و اعمال لازم را برای نمایندگی و به نام و حساب رئیس تجارتخانه انجام می دهد و نه برای خودش. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

ماده ٣٩٧ قانون تجارت:
قائم مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعا داده شود با قید این که تا تمام امضا نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشتند فقط در صورتی می توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد. ” وکیل پایه یک مشهد”

* تعدد نماینده >>>
١- عمل به نحو اجتماع:
کلیه اعمال باید بنحو اجتماع باشد و عمل واحد غیر نافذ است. “وکیل دادگستری در مشهد”
٢- عمل به نحو استقلال :
اقدام به صورت عمل واحد صحیح می باشد. “وکیل پایه یک در مشهد”
٣- عمل به نحوه اطلاق:
* اصل بر عمل به صورت اجتماع >
در وکالت، وصایت، سایر نمایندگی های مدنی.
* اصل بر عمل به استقلال >
فقط در قائم مقام تجارتی میباشد.” وکیل حقوقی در مشهد”

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* رئیس تجارتخانه می‌تواند اختیارات قائم مقام تجارتی را محدود کند اما از آنجا که مقنن مقرر می دارد:< تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشتند معتبر نیست> برای این که اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل همه معتبر باشد لازم است که این امر به اطلاع عموم برسد.

*ماده ٣٩۶ قانون تجارت :
تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست.”بهترین وکیل در مشهد

* ماده ٣٩٨ قانون تجارت:
قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد. “وکیل حقوقی در مشهد”
مستفاد از مفهوم مخالف این ماده قائم مقام تجارتی می‌تواند بدون اذن رئیس تجارتخانه برای قسمتی از کارهای تجارت خانه کسی را نایب خود قرار دهد. “بهترین وکیل در مشهد”

* ماده ۴٠٠ قانون تجارت :
با فوت رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است. “وکیل خوب در مشهد

وکیل تجارت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* قائم مقام حقوق تعهدات را نباید با قائم مقام تجارتی اشتباه کرد چرا که :
١- در مباحث حقوق تعهدات، قائم مقام شخصی است که نه طرف عقد و تعهد است و نه نماینده او بلکه شخصی که به واسطه انتقال مال و حق یا تعهد از یک طرف عقد به وی از آثار عقد و تعهد متاثر می‌شود. “وکیل حقوقی در مشهد”
٢- قائم مقام تجاری و سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه نمایندگی دارند تاجر محسوب نمی‌شوند ولی معاملاتی که برای امور تجارتی تجارتخانه انجام می‌دهند تجارتی محسوب می شود. “وکیل حقوقی در مشهد”

*** جهت اخذ وکیل شرکت ها و امور تجارتخانه و همچنین تجار گرامی مي‌توانند با موسسه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید.