وکیل تصرف عدوانی در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد

وکیل تصرف عدوانی در مشهد

دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت

* دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت از جمله دعاوی هستند که آمار زیادی از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند “وکیل تصرف عدوانی مشهد” و منشا این دعاوی اموال ‘غیر منقول’ “وکیل ممانعت از حق مشهد” هستند .

* مطابق ماده ی ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی :” ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعا تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید .” وکیل تصرف عدوانی مشهد

 

* ممانعت از حق در ماده ی ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی :” تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. “وکیل ممانعت از حق مشهد

* مزاحمت نیز دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .”وکیل دعوای مزاحمت مشهد” ( ماده ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی )

* ازنظر یک “وکیل خوب دادگستری مشهد” میان دعوی ممانعت از حق و مزاحمت تفاوت های کوچکی وجود دارد که اگر در دادخواست عنوان دعوی به درستی مطرح نگردد و این تفاوت ها نادیده گرفته شود منجر به رد دعوی می گردد .” وکیل دعوای غیرمنقول در مشهد

 

 

* آنچه در این دعاوی اهمیت دارد آن است که خواهان ثابت نماید که موضوع دعوا قبل از خارج شدن از تصرف وی و یا قبل از ممانعت یا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده ی وی بوده است “وکیل دعوا تصرف عدوانی مشهد” و اکنون بدون رضایت خواهان یا به یک وسیله ی غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است .”وکیل تصرف عدوانی مشهد” بدین مفهوم باید بتواند سبق تصرفات و مالکیت خود را احراز نماید . به همین دلیل در این دعاوی ابراز سند مالکیت دلیلی بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد” وکیل ملک در مشهد” مشروط بر آن که طرف دیگر دعوی مالکیت و سابقه ی تصرف خود را به گونه ی دیگری ثابت ننماید .”وکیل مالکیت در مشهد

* نکته ی مهم دیگر که از نظر یک “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” اهمیت دارد آن است که اگر کسی ابتدا دعوی مالکیت یا اصل حق ارتفاق یا انتفاع را مطرح نماید دیگر نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی کند .بدین مفهوم یا باید دعوی مالکیت مطرح کند و یا تصرف عدوانی .”وکیل دعوا مزاحمت در مشهد

 

* اگر رای صادره از دادگاه مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد این رای بلافاصله اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع از اجرا نمی باشد “وکیل تصرف عدوانی مشهد” و در صورتی که پس از اجرای حکم شخص دوباره مورد حکم را تصرف نماید طبق ماده ی ۶۹۳ قانون تعزیرات علاوه بر رفع تجاوز به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد .”وکیل اجرای احکام مشهد

***جهت هرگونه مشاوره و خدمات حقوقی در جهت دعاوی تصرف عدوانی و دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق با “وکیل حقوقی مشهد ” “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” با شماره تلفن ٠٩١۵٣١٠۴٠٠۴ تماس بگیرید.