وکیل تعدیل نفقه در مشهد

وکیل تعدیل نفقه در مشهد

وکیل تعدیل نفقه در مشهد

 

وکیل تعدیل نفقه در مشهد

 

 

تعدیل نفقه

* تعدیل نفقه ی فرزندان :

در صورتی که رایی قطعی مبنی بر پرداخت نفقه صادر گردد و مرد توان پرداخت نداشته باشد می تواند تقاضای تعدیل در اقساط داده تا ضمن اثبات عدم استطاعت مالی میزان نفقه کاهش یابد .

* اعسار از پرداخت نفقه :

پرداخت نفقه از تکالیفی است که قانون بر عهده ی مرد قرار داده است . در صورتی که مرد نفقه ی زوجه یا فرزندان را نپردازد دادگاه وی را ملزم به پرداخت نفقه می نماید .اگر زوج توان پرداخت نفقه را نداشته باشد میتواند اعسار خود را اثبات نماید و تقاضای تقسیط نفقه را بنماید . در این صورت زوجه نمی تواند یک جا نفقه را مطالبه نماید .

* خسارت تاخیر تادیه نفقه :

خسارت تاخیر تادیه خسارت دیرکرد در پرداخت مبالغ در محکومیت های مالی می باشد و در صورتی که رای قطعی صادر شده باشد و زوج از پرداخت امتناع نموده باشد زوجه می تواند تقاضای خسارت تاخیر تادیه را بنماید .

* تقسیط نفقه ی معوقه :

نفقه معوقه مربوط به گذشته می باشد و اعساری که زوج می دهد مربوط به زمان حال است بنابراین این موضوع ارتباطی به گذشته ندارد و باید نفقه ی معوقه ی زوجه را یکجا پرداخت نماید .

*** تعدیل اقساط نفقه :

در صورتی که زوج اعسار خود را اثبات نموده باشد دادگاه مبلغ نفقه را تقسیط خواهد نمود .حال ممکن است پس از مدتی شرایط مالی زوج تغییر کند و توان پرداخت اقساط را نداشته باشد در این صورت میتواند با اثبات شرایط خود تقاضای تعدیل اقساط با مبلغ کمتر را از دادگاه بنماید .

تماس 09156024004