وکیل تعدیل نفقه در مشهد

شماره وکیل نفقه در مشهد

شماره وکیل نفقه در مشهد


وکیل تعدیل نفقه در مشهد

وکیل تعدیل نفقه در مشهد

تعدیل نفقه

* اعتراض به رای نفقه توسط زوجه :

میزان نفقه توسط کارشناس با توجه به وضعیت و شئونات زوجه تعیین می گردد .حال ممکن است زوجه به میزان نفقه تعیین شده اعتراض نماید و حق خود را بیشتر بداند در این صورت ظرف مهلت مقرر باید اعتراض خود را بیان نماید و تقاضای کارشناسی سه نفر را از دادگاه بنماید تا نفقه مجددا تعیین گردد .

وکیل حقوقی در مشهد

* ارتباط تمکین و نفقه :

نفقه با تمکین ارتباط مستقیم دارد به طوری که اگر مرد بتواند عدم تمکین زن یا ناشزه بودن وی را اثبات نماید نفقه به زن تعلق نمیگیرد .ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می دارد ” هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید مستحق نفقه نخواهد بود .”

* مهلت اعتراض به کارشناسی نفقه :

دادگاه موضوع تعیین نفقه را به کارشناس ارجاع می دهد پس از تعیین نفقه میزان آن به زوجین ابلاغ می گردد تا اگر اعتراضی دارند بیان نمایند .طبق قانون مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی ده روز می باشد و کسی که اعتراض نموده باید هزینه ی کارشناسی را بپردازد و در صورت اعتراض زوجین هزینه نصف می شود .

* تعدیل نفقه چیست ؟

تعدیل در لغت به معنای تنظیم و متعادل کردن است . در صورتی که میزان نفقه با توجه به تورم و تغییر شرایط زندگی متعارف وضعیت زندگی نباشد زوجه می تواند تقاضای تعدیل آن را از دادگاه بنماید .