وکیل ثبت شرکت در مشهد

وکیل شرکت ها در مشهد

وکیل ثبت شرکت در مشهد

 

وکیل ثبت شرکت در مشهد

مسائل حقوقی ثبت شرکت ھا و موسسات

با عرض سلام و تحیت. در خصوص ثبت شرکت و موسسه ممکن است در ابتدا ساده و شاید راحت به نظر برسد اما ساده انگاشتن روند ثبت آن و غیر متخصصانه ثبت شدن آن گاھی منجر به وارد آمدن آسیب ھایی جبران نشدنی به بدنه زندگی ما می شود که بایستی دقت فراوان به عمل آید .

نکات و حساسیت ھای بسیار فراوانی در این خصوص وجود دارد که ذیلا به چند مورد به اختصار اشاره خواھیم کرد:
اولا : درخصوص اخذ کد اقتصادی دقت فراوان شود. افرادی درخواست اخذ کد اقتصادی داشته باشند که در آینده کاری خواھان پرداخت قانونی مالیات باشند و به تبع آن تراکنش کاری داشته باشند لذا اخذ کد اقتصادی و کار نکردن شرکت و به تبع آن رد نکردن تراکنش مالی و کاری شرکت باعث به وجود آمدن بدھی مالیاتی و بدھکار شدن ھیئت مدیره شرکت خواھد شد . بحث اخذ پلمب دفاتر تجاری نیز به ھمین منوال می باشد.

ثانیا : دقت داشته باشید پس از ثبت شرکت و قبل از شروع به فعالیت شرکت ، می بایست مدیران شرکت یا وکیل آنان مفاد آگھی ثبتی را در روزنامه رسمی کشور چاپ نمایند ، غفلت از این مورد موجب ثبت نشدن شرکت از دیدگاه قانونی می باشد و انجام ھر کاری توسط مدیران و اعضا من جمله انعقاد قرارداد سالبه به انتفاع موضوع بوده و به جھت نبود موضوع مشمول جرایم کیفری حسب مورد خواھد شد که از این حیث در خور توجه می باشد .

 

وکیل کیفری در مشهد

 

ثالثا : توجه شود در ھنگام انعقاد قرارداد یا اصدار اسناد تجاری دارندگان حق امضای یک شرکت یا موسسه شناسایی شوند و انجام امور اداری من جمله امور یاد شده توسط آنان انجام شود و الا نه تنھا آن امور اعتباری ندارد بلکه ممکن است تحت الشعاع عناوین کیفری از جمله جعل و کلاھبرداری و اخذ مال از طریق نامشروع قرار گیرد .
افرادی که با شرکت ھا و موسسات نیز وارد معامله می شوند بایستی باتوجه به آگھی ثبتی و آخرین آگھی تغییرات یک شرکت یا موسسه افراد دارای حق امضا را شناسایی کنند تا با این افراد یا وکلای دادگستری یا وکلای محضری آنان وارد معامله و قرارداد شوند در غیراین صورت معامله آنان وجاھت قانونی نداشته و ممکن است تبعات سنگین تری به ھمراه آورد .

رابعا : در تکمیل بند قبلی ، گاھی اوقات مدیران و مسئولان یک شرکت یا موسسه از ابراز آگھی ھای ثبتی و تغییرات شفاف سازی برای ارباب رجوعان خودداری می کنند ، ارباب رجوعان می توانند برای آگاھی از مفاد آن ھا WWW.RRK.IR (آگھی ثبتی و تغییرات یک شرکت یا موسسه) به سایت روزنامه رسمی کشور به نشانی اینترنتی در بخش آگھی ھای قانونی مراجعه نمایند.

ھمچنین مراجعان به شرکت ھا و موسسات می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی ثبت شرکت ھا و موسسات به در بخش اطلاعات حقوقی شرکت ھا و موسسات، از وجود چنین WWW.IRSHERKAT.SSAA.IR نشانی اینترنتی شرکت ھا و موسساتی و ھمچنین اعتبار آنان و فعالیت یا لغو فعالیت آن ھا (انحلال) به طور آنلاین (برخط) اطلاع کسب نمایند تا با امنیت خاطر به معاملات خویش بپردازند .

 

وکیل ثبت علامت تجاری در مشهد

 

خامسا : ارباب رجوعان و کلیه افرادی که قصد معامله با یک شرکت یا موسسه را دارند توجه داشته باشند شرکتھا یا موسساتی که به طور قطع تاسیس نشده اند (یعنی آگھی ثبتی و شماره ثبت اخذ نکرده و روزنامه رسمی وارد معامله نشوند زیرا شخصیت حقوقی آنان شکل نگرفته و ایضا « از لحاظ قانونی ثبت نشده اند » ( چاپ نکرده اند شرکت ھا یا موسسات در شرف تاسیس (یعنی شرکت ھا و موسساتی در حال طی کردن مراحل ثبت خود ھستند ) نیز به ھمین منوال می باشد و برای کسب اطلاع از این حالت می توان به پایگاه اینترنتی ثبت شرکت ھا و موسسات به نشانی مار الذکر مراجعه نمود .

سادسا : نکته بسیار مھم و حائز اھمیت در خصوص روابط قراردادی و مالی با شرکت ھا توجه به نوع شرکت می باشد ، مستدعی است در ھنگام برخورد و به طریق اولی ایجاد یک رابطه حقوقی فی ما بین دو شرکت یا یک شخص با یک شرکت بایستی به نوع شرکت دقت کامل شود ، این مھم از لحاظ مقررات حقوقی حاکم بر قواعد و قوانین شرکت ھا متفاوت و حائز اھمیت می باشد که ذیلا به طور بسیار مختصر به صورت کاربردی به مسئولیت ھای مدیران شان تفاوت آن ھا می پردازیم .

 

وکیل ثبت علامت تجاری در مشهد

 

شرکت ھای با مسئولیت محدود و سھامی(خاص و عام) : شرکت ھایی ھستند که مسئولیت ھریک از شرکا یا سھامداران آنان تا سقف میزان (آورده آنان) سھم الشرکه یا سھام آنان در شرکت می باشد. به طور مثال اگر سرمایه ثبت شده یک شرکت ۱ میلیون تومان باشد و با وجود ۴ عضو با سھام مساوی به صورت پیش فرض مسئولیت ھریک از آنان تا سقف ۲۵۰ ھزار تومان می باشد ولو این که تعھد بیشتری را داده باشند یا شرکت به ھر بحث امضاھای اصدار اسناد تجاری متوجه شرکت و » (… طریق بدھی بیشتری داشته باشد… (المفلس فی امان ا .« شخص امضا کننده می باشد.

شرکت ھای تضامنی

شرکت ھایی ھستند که مسئولیت ھریک از سھامداران آنان تا سقف کل بدھی شرکت می باشد به نحو تضامن یعنی چنان چه سرمایه ثبت شده شرکتی یک میلیون تومان باشد و آن شرکت به صورت پیش فرض چھار عضو با سھام برابر داشته باشد، ھریک از اعضا به طور تضامنی مسئول کلیه قروض و تعھدات و بدھی ھای شرکت تا تسویه کامل می باشند .

 

وکیل ثبت اسم تجاری در مشهد

 

شرکت ھای نسبی

شرکت ھایی ھستند که مسئولیت ھر یک از اعضا به نسبت آورده آنان در شرکت می باشد . به طور مثال سرمایه ثبت شده یک شرکت یک میلیون تومان می باشد و با پیش فرض ۴ شریک برابر ھریک تا سقف ۲۵ درصد در دیون شرکت مسئول ھستند.
قواعد سایر شرکت ھا که از حوصله بحث خارج می باشد لذا به اھم آن پرداخته شد، پس به صورت کلی می توان گفت معامله با شرکت ھای تضامنی از ناحیه معامله کنندگان دارای امنیت

 

سجاد حاجبی خانیکی
کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک

تماس 09156024004