وکیل جرم تجاوز در مشهد

وکیل جرم تجاوز در مشهد

وکیل جرم تجاوز در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

عوامل موجهه جرم

– دفاع مشروع

این عوامل کیفیتی عینی و خارجی میباشند که با زایل کردن عنصر قانونی جرم باعث مباح شدن آن عمل می‌گردند.
و منجر به صدور قرار منع تعقیب می شود.

 

وکیل حرفه ای در مشهد

 

وکیل جرم تجاوز در مشهد

* عوامل موجهه جرم عبارتند از:
١- دفاع مشروع
٢- امر آمر قانونی:
+ حکم قانون
+ اجازه قانون
+ اجرای قانون اهم
+ امر آمر قانونی
٣- ضرورت
۴- رضایت

* در این مطلب حقوقی به تحلیل ‘دفاع مشروع’ از علل موجهه جرم توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد پرداخته می شود.

 

وکیل جرم تجاوز در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*** شرایط دفاع مشروع:
١- رفتار برای دفع تجاوز یا خطر ضروری باشد.
٢- دفاع مستند به قرائن یا خوف عقلایی باشد.
٣- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان بی‌تأثیر باشد.
۴- خطر به سبب اقدام آگاهانه خود فرد نباشد. “وکیل پایه دادگستری در مشهد”

* شرایط تجاوز :
١- غیر قانونی بودن تجاوز
٢- فقدان تحریک قبل از تجاوز
٣- فعلیت تجاوز یا قریب الوقوع بودن
۴- غیر قابل دفع بودن تجاوز.
“وکیل کیفری در مشهد”

 

وکیل جرم تجاوز در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* دو شرط که دفاع در برابر مأموران را جایز می‌نماید :
١- خروج مامور از حدود وظایف
٢- وجود دلایل و قراینی که شخص بیمناک که عملیات قوا تامینی موجب قتل یا جرح یا تعرض به ناموس می‌شود. “وکیل کیفری در مشهد”

* دفاع در مقابل مال در برابر ماموران: دفاع محسوب نمی شود، دفاع در مقابل مال در قانون مجازات اسلامی دفاع در مقابل مال اجازه داده نشده است.

* وقتی دفاع بدون ارتکاب عمل مجرمانه قابل دفاع باشد دیگر دفاع شروع منتفی است.

* اگر کسی با چاقو به دیگری حمله کند و طرف چاقو را بگیرد و او را بکشد دفاع محسوب نمی شود چون بعد از گرفتن چاقو فعلیت خطر (کشتن وی) منتفی می‌شود. “وکیل قتل در مشهد”

* کسی که مورد حمله قرار می‌گیرد با امکان فرار، مجبور به فرار نیست، بلکه با وجود شرایط دفاع می تواند دفاع کند. البته موضوع بستگی به شخصیت متجاوز و مدافع دارد مثلاً در مقابل کودک یا دیوانه یا حمله پدر در صورت امکان فرار باید فرار کرد. “وکیل پایه یک مشهد ”

 

https://lawyermashhad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-2/

 

 

* شرایط دفاع >>>
١- ضرورت دفاع.
٢- دفاع مستند به قرائن معقول باشد.
٣- توانایی مدافع برای دفاع از دیگری و ناتوانی او در دفاع از خود.
۴- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد. “وکیل خوب در مشهد”

* مهمترین دلیل اجازه قانونگذار برای دفاع مشروع، ‘ضرورت’ می باشد. ” وکیل در مشهد”

دفاع نامتناسب دفاعی می باشد که از حد ضرورت فراتر رود. “وکیل در مشهد”
شرط متناسب دفاع مکمل شرط ضرورت است. “وکیل حقوقی در مشهد”

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

* موضوع تجاوز در دفاع:
١- دفاع از نفس
٢- دفاع از عرض و ناموس
٣- دفاع از مال
۴- دفاع از آزادی تن
همه موارد در مورد خود یا دیگری میباشد. “بهترین وکیل در مشهد”

* برادر و پسر هم ناموس تلقی می شوند.

* ضوابط دفاع از ناموس :
١- تجاوز باید غیر قانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد. “وکیل رابطه نامشروع در مشهد”
٢- تجاوز باید به قصد شهوترانی و لطمه وارد ساختن به حیثیت خانوادگی باشد. “وکیل خانواده در مشهد”
٣- تجاوز باید به صورت جسمی و فیزیکی باشد. “وکیل کیفری در مشهد”

* عکس العمل در مقابل توهین و اهانت کتبی یا شفاهی به شرف یا حیثیت موجب دفاع مشروع نیست. زیرا دفاع مشروع برای جلوگیری از وقوع تجاوز می باشد. “وکیل خوب در مشهد”

 

وکیل جرم تجاوز در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* دفاع از مال دیگری :
١- حفاظت مال بر عهده مدافع باشد
٢- یا صاحب مال ناتوان از دفاع بوده است
٣- یا تقاضای کمک نماید
۴- یا در وضعیتی که امکان استمداد نداشته باشد. “بهترین وکیل در مشهد

* آثار دفاع مشروع:
دفاع مشروع از علل موجهه جرم باعث مباح شدن عمل می شود مرتکب نه مسئولیت مدنی و نه مسئولیت کیفری دارد، مقام قضایی صدور قرار منع تعقیب صادر می‌کند. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

* جهت تعیین وقت مشاوره با بهترین وکلای دادگستری در مشهد میتوانید با شماره تلفن موجود در سایت تماس بگیرید و از مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری شهر مشهد بهره مند شوید.

تماس 09156024004