وکیل جرم حمل اسلحه غیر مجاز

وکیل جرم حمل اسلحه غیر مجاز

وکیل جرم حمل اسلحه غیر مجاز

وکیل جرم حمل اسلحه غیر مجاز

 

سلاح های غیر مجاز و مجازات آن

در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است. استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند. البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بی‌گاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده است که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد.

 

وکیل جرم حمل اسلحه غیر مجاز ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

اما در مقابل بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند.

کشور ما از نوع دوم است و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است. در مورد سلاح اعمال مختلفی را میتوان نام برد که جرم انگاری شده اند

به عنوان مثال از قاچاق و حمل و خرید و فروش تا تعمیر غیر مجاز  اسلحه را شغل خود قرار دادن. اصولا با توجه به خطرناك بودن سلاح‌هاي گرم و سرد، فهرستی از سلاح‌های غيرمجاز برای شهروندان عادی در هر کشوری از جمله ایران وجود دارد که حمل و نگهداري آنها به موجب قوانين جاري جرم محسوب مي‌شود.

ابتدا بايد گفت كه آخرين اراده قانو‌نگذار در خصوص جرم‌انگاري موضوع حمل سلاح غيرمجاز، قانون مجازات «قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب مهرماه سال ۱۳۹۰» است. براساس ماده ۲ از اين قانون، مقصود از سلاح و مهمات «انواع اسلحه گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها می‌باشد.».

بنابر این برای تشخیص مصدادق سلاح به ماده ۲ قانون  مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان  سلاح و مهمات غیر مجاز و همچنین آیین نامه اجرایی این قانون رجوع کرد.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

در ماده یک ایین نامه اجرایی این قانون به تعریف جامعی از انواع سلاح بر میخوریم که در تشخیص سلاح بسیار حائز اهمیت است:

(ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ که از این پس در این آیيننامه قانون ناميده میشود و این آیيننامه در معانی مشروح زیر به کار میروند:

 

الف ـ سلاح گرم:

سلاحی که با استفاده از نيروی گاز باروت (نيروی حاصل از احتراق پيشرانه) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تکی (تک تير) و یا متوالی (رگبار) دارد و به سه دسته زیر تقسيم میشود:

بهترین وکیل کیفری در مشهد

۱ـ سلاح گرم سبک (سلاح کوچک):

سلاحی که برای استفاده انفرادی طراحی و ساخته شده و توسط یک نفر قابل حمل و بهرهبرداری است و کاليبر آنها از (۵/۵) ميلیمتر تا کمتر از (۷/۱۲) ميلیمتر و در بعضی انواع از (۲۲/۰) الی (۳۸/۰) اینچ میباشد و به دو نوع زیر تقسيم میشود:

نوع اول ـ سلاح گرم سبک خودکار:

سلاحی که معمولاً دارای مکانيزم آتش حداقل دو وضعيتی (ضامن ـ شليک) میباشد و با خشاب یا نوار فشن گگذاری شده و خروج پوکه به صورت خودکار توسط مکانيزم سلاح انجام میشود و چنانچه برگه ناظم آتش آنها در حالت تک تير قرار داده شود با هر بار فشار ماشه یک گلوله شليک و در حالت سه تير یا رگبار با هر بار فشردن ماشه بيش از یک گلوله شليک میکنند.

نوع دوم ـ سلاح گرم سبک غيرخودکار:

سلاحی که توانایی یک بار شليک با فشردن ماشه را داشته و غالباً فشنگ گذاری آنبه صورت دستی انجام و پوکه آن به صورت دستی از سلاح خارج میشود.

 

وکیل جرم حمل اسلحه غیر مجاز

۲ـ سلاح گرم نيمه سنگين:

سلاحی که به وسيله دو یا سه نفر خدمه استفاده میشود و بعضی از انواع آن میتواند توسط یک نفر حمل و استفاده شود و کاليبر آنها از (۷/۱۲) تا (۱۰۶) ميلیمتر میباشد.

۳ـ سلاح گرم سنگين:

ادوات و تجهيزاتی که حمل و نقل آنها به بيش از سه نفر نيروی انسانی یا امکانات لجستيکی نياز دارد و هدایت آتش آنها توسط سامانههای جانبی انجام میشود و کاليبر آنها بالاتر از ۱۰۶ ميلیمتر میباشد٬ از قبيل توپ (۱۳۰) ميلیمتری و توپ (۱۵۵) ميلیمتری.

ب ـ سلاح سرد:

وسایل٬ آلات و ادواتی که بر خلاف اسلحه های گرم در اثر استفاده٬ صدا٬ شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی٬ خونریزی٬ از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسيب جسمی و روحی یا فوت می شود.

 

پ ـ سلاح سرد جنگی:

سلاحی که از آن در نيروهای مسلح برای نبرد تن به تن و دفاع شخصی استفاده میگردد٬ از قبيل سرنيزه قابل نصب روی سلاح جنگی و کارد سنگر و تير و کمان غيرمتعارف.

ت ـ سلاح جنگی:

سلاحی که صرفاً توسط نيروهای مسلح استفاده و به سه دسته سبک٬ نيمه سنگين و سنگين تقسيم میشود.

 

ث ـ سلاح شکاری:

سلاحی گرم و سبک که به منظور شکار٬ حفاظت از احشام و مزارع٬ آموزش و مسابقه به کار میرود و به انواع ساچمهزنی٬ خفيفهای بلند و گلولهزنی غيرخودکار که خارج از سازمان رزم نيروهای مسلح میباشد (اعم از گلنگدنی٬ نيمه اتوماتيک٬ زیربازشو٬ روبازشو و خفيف) تقسيم میشود.

ج ـ مهمات:

مظروفی با اشکال و ابعاد معين که محتوی باروت یا پيشرانهای مشخص برحسب نوع مشخصات سلاح میباشد  که بر اثر فعال شدن توسط مکانيسم اسلحه میتواند پرتابه همراه خود را به فاصله تعيين شده پرتاب کند.

 

وکیل جرم حمل اسلحه غیر مجاز

 

مهمات هر سلاح با کاليبر یا نام آن اسلحه معرفی میشود. در بعضی انواع مهمات به منظور ایجاد ترکش و تخریب از مواد منفجره یا محترقه آتشزا استفاده میشود از قبيل نارنجک دستی یا تفنگی٬ انواع مين ضدنفر و مين ضدتانک و انواع بمبها. چ ـ سلاح ليزری: سلاحی که توسط آن امواج همسان تقویت شده از جنس نور به شکل ممتد یا متناوب توليد میشود و توانایی از بين بردن٬ آسيبرسانی و از کارافتادگی موقت یا دائم انسان یا موجودات زنده یا اشياء را دارد. ح ـ شبه سلاح: وسایلی که به دليل شباهت ظاهری و کاربردی٬ میتوانند به منظور سوء استفاده و اقدام مجرمانه جایگزین سلاح گرم شوند٬ از قبيل انواع کلتهای گازی ساچمه زن و توليد صدا و انواع اسلحه صوتی با فرکانسهای مختلف. خ ـ سلاح آموزشی: سلاحی که به نحوی در آموزش تيراندازی استفاده میشود.

از قبيل اسلحههای ورزشی٬ گلوله زن٬ ساچمهزن و خفيف. د ـ سلاح بيهوشکننده: سلاحی که عمدتاً برای تزریق مواد بيهوش کننده به حيوانات از آنها استفاده میشود و در آن کپسول حاوی مواد بيهوشکننده با فشار هوای فشرده به سمت هدف پرتاب شده و با مکانيزم بعدی٬ عمل تزریق انجام میپذیرد. ذ ـ قطعات مؤثر در سلاح: قطعات اصلی سلاح که میتوانند به تنهایی و یا در کنار قطعات دیگر ماهيت سلاح یافته و آن را آماده استفاده کنند و عمدتاً شامل لوله٬ بدنه٬ حامل گلنگدن و سيستم چکاننده کامل در سلاحهای جنگی و لوله٬ کوپ و مخزن سلاح در سلاحهای شکاری میباشند.)

مشاوره رایگان با وکیل جرم حمل اسلحه غیر مجاز ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

حال باید دید مجازات های جرایم مرتبط با اسلحه غیر مجاز به چه نحو است.

باید گفت مجازات های جرایم مربوط به سلاح و مهمات نیز در مواده ۶ قانون مذکور امده:

طبق ماده ۶ قانون سال ۱۳۹۰ : «هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل كند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:… ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال.

پ- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال»

 

وکیل کیفری در مشهد

 

دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم مربوط به جرایم مرتبط با سلاح غیر مجاز کدام است؟

در ژایان نیز اشاره ای گذرا به دادگاه صالح به رسیدگی به این جرم داشته باشیم:

در این مورد باید ارتکاب جرم (قاچاق) اسلحه و مهمات را از سایر جرایم مرتبط با سلاح تفکیک کرد. رای وحدت رویه‌ شماره ۷۲۷ مورخ ۲۱/ ۹/ ۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر كرده است:

«چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگه‌داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود.

مشاوره رایگان با وکیل جرم حمل اسلحه غیر مجاز ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل کیفری در شهر مشهد

طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو شده و در ماده(۱) این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و وارد کردن آنها به کشور یا خارج كردن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است به اين ترتيب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

 

با توجه به این رای وحدت رویه میتوان فهمید که اگر جرم مرتبط با اسلحه ، قاچاق باشد، دادگاه صالح یکی از شعب دادگاه انقلاب خواهد بود اما اگر بر عمل مرتکب عنوان قاچاق صادق نباشد، طبق رای وحدت رویه مارالذکر دادگاه های عمومی جزایی صالح به رسیدگی خواهند بود.

 

وکیل جرم حمل اسلحه غیر مجاز در مشهد میتواند به شما در پرونده ای که دارید کمک شایانی کند. جهت مشاوره رایگان با بهترین وکیل در این زمینه تماس حاصل نمایید: ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

(حرفه ای ترین وکیل کیفری  در ایران)

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل کیفری در مشهد

تماس 09156024004