وکیل حبس در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


وکیل حبس در مشهد

 

وکیل حبس در مشهد

 

حبس

کاهش حبس های تعزیری

مجازات تعزیری طبق ماده ی 18 قانون مجازات ” مجازاتی است که مشمول عنوان حد،قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمت شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد .نوع و مقدار و کیفیت اجرا و مقرات مربوط به تخفیف ،تعلیق ،سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود .”

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

قانون گذار مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم بندی کرد که هر جرمی با توجه به مجازات آن منطبق با یکی از درجات می شود .در پیشنهادی که اخیرا به تصویب رسیده از میزان حبس های تعزیری در برخی جرایم کاسته شده .اما چه جرایمی شامل این طرح بوده اند ؟

1-مجازات حبس ماده ی 614 قانون به حبس درجه ی شش (به استثنای تبصره آن )

2-مجازات حبس ماده ی 621 قانون ؛ در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه ی پنج.

3-مجازات جبس ماده ی 677 قانون ؛ در صورتی که میزان خسارت وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده

4-مجازات حبس ماده ی 684 قانون به حبس درجه شش

5-مجازات موارد 608 و 697 قانون به جزای نقدی درجه شش

لازم به توضیح است که تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه ی یک که بیش از بیست و پنج سال حبس می باشد تبدیل می گردد .