وکیل حرفه ای حبس در مشهد

وکیل خوب حق حبس زوجه در مشهد

وکیل حرفه ای حبس در مشهد

 

وکیل حرفه ای حبس در مشهد

جایگزین های حبس

در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ قانونگذار بحث جدیدی را در قانون با عنوان جایگزین های حبس تعزیری مطرح نمود .هدف از این قانون این بود که افرادی که سابقه ی کیفری ندارند و حبس کوتاه مدت دارند به جای رفتن به زندان از مجازات های جایگزین برای آنان استفاده شود زیرا این اعتقاد وجود داشت که حبس های کوتاه مدت اثرات مخربی بر فرد وارد می کند و ممکن است حضوردر زندان و کنار افراد سابقه دار او را به یک مجرم تبدیل نماید .

اما جایگزین های حبس چیست ؟

طبق ماده ی ۶۴ قانون مجازات ” مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره ی مراقبت،خدمات عمومی رایگان،جزای نقدی،جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن ،آثار ناشی از جرم ، سن،مهارت،وضعیت،شخصیت و سابقه ی مجرم ،وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می گردد .”

 

وکیل کیفری در مشهد

 

چه جرایمی مشمول مجازات های جایگزین حبس می شوند ؟

در قانون بر اساس میزان مجازات حبس مشخص می نماید چه افرادی شامل جایگزین های حبس می شوند که به شرح ذیل می باشد :

۱-مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است .

۲-مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است .

۳-مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است .

۴-مرتکبین جرایم غیرعمدی مگر در صورتی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین اختیاری می باشد .

چه کسانی مشمول مجازات های جایگزین حبس نمی شوند ؟

مطابق ماده ی ۶۶ قانون مجازات اسلامی مرتکبینی که دارای سابقه ی کیفری به شرح ذیل باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد حق استفاده از جایگزین های حبس را ندارند :

الف-بیش از یک فقره سابقه ی محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری

ب-یک فقره سابقه ی محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

لازم به ذکر است که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اعمال جایگزین های حبس ممنوع می باشد .

تماس 09156024004