وکیل حرفه ای چک مشهد

بهترین وکیل وصول چک در مشهد

وکیل حرفه ای چک مشهد

وکیل حرفه ای چک مشهد

 چک

 

امروزه چک بین مردم و در معاملات آنان جای خود را باز کرده است و کمتر کسی برای معاملات خود از پول نقد استفاده کند .علیرغم استفاده ی مردم از چک و داشتن دسته چک از قوانین آن آگاهی ندارند که همین امر موجب افزایش چک های برگشتی و حجم بالای دعاوی مربوط به چک شده است . “وکیل چک در مشهد

مطابق ماده ی ۳۱۰ قانون تجارت :

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند .

چک یک سند تجاری است که با توجه به شرایط آن وصف کیفری یا حقوقی می‌گیرد. “بهترین وکیل در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد

* مطابق ماده ی ۱۳ قانون صدور چک در موارد زیر صادرکننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست :

الف-در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است .

ب-هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

ج-چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

د-هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه ان منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

ه-در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد . “وکیل حقوقی در مشهد”

*اما چه چک هایی کیفری هستند ؟

۱-موجودی صادر کننده هنگام صدر چک کافی نباشد .

۲-دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

۳-صادرکننده عمدا تمام یا بخشی از موجودی را از حساب خارج کند .

۴-تنظیم چک به شکل نادرست

۵-صدور چک از حساب مسدود

در صورتی که چک جنبه ی کیفری داشته باشد میتوان از طریق تنظیم شکواییه در دادسرا مراحل شکایت خود را پیگیری کند . “وکیل کیفری در مشهد”

و در صورتی که چک جنبه ی حقوقی داشته باشد باید از طریق دادگاه با تنظیم دادخواست اقدام نماید که همزمان با طرح دادخواست می تواند تقاضای تامین خواسته نیز داشته باشد . “وکیل حقوقی در مشهد”

همچنین دارنده ی چک می تواند علیه همه ی امضاکنندگان چک مانند صادر کننده ، ضامنین و انتقال دهندگان نیز طرح دعوا نماید .

*** جهت انجام امور مربوط به چک و سفته و برات می‌توانید با مراجعه به موسسه حقوقی و داوری حق جویان تماس بگیرید و از وکلای پایه یک دادگستری این مجموعه بهره مند شوید.

تماس 09156024004