وکیل خانواده در مشهد

مشاوره با وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد


وکیل خانواده در مشهد

 

وکیل خانواده در مشهد

 

* امروزه پرونده های مربوط به دعاوی خانواده در شهرستان مشهد در حال افزایش می باشد در دعاوی خانواده زوجین به طرح یک دادخواست و یا یک شکایت بسنده نمی کنند و اقدام به طرح عنوان دادخواست های حقوقی و شکایت کیفری علیه یکدیگر می نمایند استفاده از تجربه و تخصص وکیل خانواده در مشهد باعث می گردد که موکل از تبعات یک جنگ فرسایشی خانوادگی تاحدودی در امان باشد و صفر تا صد امور حقوقی وی توسط وکیل حرفه ای خانواده پیگیری شود.

* معرفی خانواده

خانواده قدیمی ترین و مهمترین گروه اجتماعی است.قدیمی ترین گروه اجتماعی است که چرا که یک گروه طبیعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است. مهمترین گروه است برای اینکه بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست.خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در ان گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی تعاون و از خودگذشتی در آن فرا می گیرد.

* وکیل حرفه ای خانواده در مشهد

گستردگی امور حقوقی باعث گردیده است که وکلای دادگستری به صورت حرفه ای و تخصصی صرفا به قبول و پیگیری بعضی از پرونده ها حقوقی اقدام کنند دعاوی خانواده دارای پیچیدگی و تخصص های خاص خودش می باشد که وکیل حرفه ای خانواده در مشهد با توجه با اشرافی که بر آن دارد و همچنین شناختی که از رویه شعب خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد دارند می توانند در رسیدن به نتیجه مطلوب اصحاب دعوا موثر باشند.

* وکیل خوب دادگاه خانواده مشهد

نظر به اهمیت خانواده و دعاوی مربوط به آن و ضرورت تخصص و تجربه و حذف تشریفات دست و پا گیر دادرسی و رعایت جنبه های اخلاقی و اجتماعی و رسیدگی به اینگونه دعاوی در بسیاری از کشورها دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تاسیس شده است.

* با توجه به احساس نیاز به دادگاه های متخصص در امور خانوادگی و با عنایت به اصل 21 قانون اساسی که ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را پیش بینی کرده است.

* دادگاه خانواده و حضور قاضی زن در آن قانون جدید حمایت از خانواده ساختار دادگاه حمایت از خانواده را حفظ کرده ولی حضور قاضی مشاور زن را در ان الزامی قرار داده است.برابر ماده 2قانون جدید ” دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل وقاضی مشاور زن تشکیل می گردد قاضی مشاور باید ظرف 3روز از ختم دادرسی بطور مکتوب و مستدل در مورد موضوع اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند.قاضی انشا کننده ی رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.”

* با اینکه در دادگاه خانواده اخذ تصمیم نهایی با قاضی مرد است مشارکت و حضور الزامی قاضی زن در دادگاه نوعی پیشرفت در جهت حمایت از حقوق زنان و رفع تبعیض وقابل تایید است.

* اما در قانون جدید اصطلاح “قاضی مشاور زن ” بکار رفته و قانون نقش بیشتری را برای او قائل شده و حضور اورا در دادگاه الزامی دانسته است.

* ویژگی های وکیل خانواده در مشهد

یک وکیل خانواده می تواند علاوه بر مشاوره حقوقی جامع وکامل به اصحاب دعوا به صورت تخصصی و حرفه ای در دعوای خانوادگی مطروحه در مجتمع قضایی شهیدمطهری (دادگاه شفا مشهد) اعلام وکالت نموده و در رسیدن به نتیجه مطلوب اصحاب دعوا موثر می باشد

* وکیل خانواده در مشهد چون به صورت تخصصی در دعاوی خانواده فعالیت دارند نسبت به قوانین مرتبط به حوزه خانواده اشراف کامل و نسبت به رویه های حاکم بر دادگاه خانواده در مشهد آگاهی دارد.

* صلاحیت دادگاه های خانواده

برابر ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیردر صلاحیت دادگاه خانواده است :

* نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن ان
نکاح دائم موقت و اذن در نکاح
شروط ضمن عقد
ازدواج مجدد
جهیزیه
مهریه
نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
تمکین ونشوز
طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضا ان
نسب
رشد حجر و رفع ان
حضانت و ملاقات طفل
ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت
نفقه اقارب
امور راجع به غایت مفقودالاثر
سرپرستی کودکان بی سرپرست
اهدا جنین
تغییر جنسیت
وکیل دعاوی خانوادگی اتباع ایرانی غیر شیعه در مشهد

تبصره ماده قانون 4 همان حمایت خانواده پس از استناد به اصول دوازدهم همان قانون اساسی و ارجاع به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/1312وقانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به اموال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین مقرر داشته است ” تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه انان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می گردد.”

از تبصره یاد شده و قوانین ارجاعی چنین بر می اید که به دعاوی خانوادگی ایرانیان غیر شیعه و به تعبیر دقیق تر اقلیت های مذهبی که مذهب انان به رسمیت شناخته شده اعم از مذهب حنفی-شافعی-مالکی-حنبلی و زیدی موضوع اصل12قانون اساسی در دادگاه های خانواده بر طبق فقه و قواعد مذهبی انان رسیدگی می شود اما دعاوی اقلیت های دینی زرتشتی-کلیمی و مسیحی موضوع اصل 13قانون اساسی ممکن است در مراجع عالی دینی خود انان مورد رسیدگی قرار گیرند و تصمیم مراجع مزبور معتبر است و بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می شود.

* با وجود این به نظر می رسد که رجوع اقلیت های دینی مذکور به دادگاه های خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خود منع قانونی ندارد یعنی آنان اختیار دارند در این زمینه یا به دادگاه های خانواده یا به مراجع عالی دینی خود رجوع کنند و در صورت رجوع به این مراجع تصمیم انها معتبر و قابل تنفیذ دردادگاه خانواده است بی آنکه دادگاه مزبور اختیار رسیدگی ماهوی در این مورد داشته باشد.

* صلاحیت محلی(دادگاه صلاحیتدار) در دعاوی خانواده

مطابق قانون حمایت از خانواده چهار حوزه قضایی صالح به رسیدگی به دعوای خانواده می باشد:

زوجه می تواند دردادگاه محل اقامت خوانده طرح دعوا کند
زوجه می تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد (ماده12). اقامه دعوی در محل سکونت زوجه مغایر قواعد عمومی صلاحیت محلی ولی قابل توجیه در راستای حمایت از زن است
زوجه می تواند در محل ثبت عقد ازدواج اقامه دعوا کند.
دادگاه صالح برای رسیدگی به مطابه مهریه غیر منقول بر طبق قواعد عمومی دادگاه محل وقوع مال است.

* دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای زوجین مقیم خارج:

هرگاه هر یک از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.
اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از انان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران برای رسیدگی صالح می باشد
اگر هردو (زوجین) در ایران سکونت موقت داشته باشند دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.
هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد(ماده14).
صلاحیت دادگاه محل سکونت موقت زوجه در فرضی که زوجین که هر دو در ایران سکونت موقت دارند برخلاف قواعد عمومی صلاحیت محلی و مبتنی براندیشه حمایت از زن است.

* وکیل دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج درمشهد

ایرانیان مقیم خارج می توانند دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح کنند برابر ماده15قانون حمایت از خانواده ” هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدارمحل خویش مطرح کنند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر انکه دادگاه صلاحیتدارایرانی احکام را بررسی و حکم تنفیذ صادر کند.”

* نحوی رسیدگی به دعاوی خانواده

مطالبق ماده 8 قانون حمایت از خانواده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی انجام می شود.ولی در عمل و رویه جاری اصولا تمامی تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت می گردد

* وکیل اعتراض به آرای دادگاه خانواده در مشهد

آرای دادگاه خانواده اصولا تابع مقررات قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1379است.فقط ماده 32 قانون جدید مقرر داشته است که “در مورد حکم طلاق اجرای صیغه و ثبت ان حسب مورد منوط به انقضا مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است ” برابر مواد 331و 334ق.ا.د.م.احکام دادگاه عمومی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان است و به موجب ماده 368همان قانون فقط احکام راجع به اصل نکاح و فسخ وقوع یا عدم وقوع و صحت یا بطلان نکاح و فسخ است.

* کدام دعاوی خانودگی در مشهد نیاز به مشاوره دارد؟
طلاق: شامل طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه
مطالبه نفقه جاریه ( نفقه معوقه نیاز به مشاوره ندارد)
الزام به تمکین
ملاقات فرزند
حضانت فرزند

* کدام دادگاه در مشهد به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند؟
هر چند دعاوی حقوقی از زیر مجموعه های دعاوی حقوقی محسوب می شوند ولی بنا به تصریح قانونگذار مبنی بر اختصاص بعضی از شعب ویا مجتمع قضایی جهت رسیدگی به دعاوی خانوده در حال حاضر در دادگاه شهید مطهری واقع در بلوار شفا(شفای 30) نسبت به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند و به دادگاه خانوده و یا شفا معروف می باشد.

وکیل دادگاه های خانواده مشهد

* معمولا در خصوص دعاوی خانوده در صورتی که نیاز به حضور در نزد مشاور نباشد هریک زوجین می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی در شهرستان مشهد با ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی دعوای خویش را اقامه نموده و پس از ارجاع دادخواست به یکی از شعب دادگاه خانوده شفا مشهد وقت رسیدگی تعیین و به خواسته اصحاب دعوا رسیدگی و در مورد آن در قالب صدور رای اظهارنظر می کنند. و در خصوص دعاوی که نیاز به انجام مشاوره دارد همین رویه پس از گذراندن دوره مشاوره صورت می گیرد.

* مزایا مراجعه به وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و اعلام وکالت می نماید. نقش و عملکرد وکیل خانواده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی خانواده قبل از هر گونه اقدامی با وکیل دادگستری در مشهد مشاوره نماید.

* حق الوکاله وکیل خانواده در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل خانواده در مشهد با توجه اهمیت موضوع و زمان رسیدگی و همچنین ادله و مستندات طرفین معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد . در صورتی که قرادادی خصوصی فی مابین وکیل و موکل وجود نداشته باشد حق الوکاله بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1398 تعیین می گردد.

* شماره و آدرس دفتر وکیل خانواده در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های خانواده در شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل خانواده در مشهد به ادرس؛بلوار سجاد -بزرگمهرشمالی یک پلاک ۱۷-طبقه دو واحد ۲۰۱ مشاوره وکیل متخصص خانواده استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

* مهمترین دعاوی خانواده در مشهد

بعضی از دعاوی خانودگی در مشهد که از فراونی نسبتا بالاتری برخوردار هستند

مطالبه نفقه جاریه ومعوقه
طلاق
الزام به تمکین
اثبات زوجیت
مطالبه مهریه

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
بهترین وکیل خانواده در مشهد

آدرس وکیل خانواده در مشهدآدرس وکیل در مشهدادرس وکیل در مشهدانتقال علامت تجاریبهترین طلاق توافقیبهترین وکیلبهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهدبهترین وکیل پایه یک مشهدبهترین وکیل حقوقی در مشهدبهترین وکیل خوب در مشهدبهترین وکیل در مشهدبهترین وکیل طلاقبهترین وکیل طلاق توافقیبهترین وکیل طلاق توافقی در مشهدبهترین وکیل طلاق توافقی درمشهدبهترین وکیل طلاق توافقی مشهدبهترین وکیل مشهدبهترین وکیل مهریه در مشهدبهترین وکیل مهریه در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهدپرداخت نفقه در عقد موقتثبت علامت تجاریحقوق مالی زوجهدادگاه در طلاق توافقی در مشهددرخواست وکیلدرخواست وکیل طلاقدفتر طلاق توافقیدفتر طلاق توافقی در مشهدسوالات طلاق توافقیشرکت طلاق توافقی در مشهدشماره وکیل پایه یک دادگستری در مشهدشماره وکیل خانواده در مشهدشماره وکیل خانواده در مشهد وکیل خانواده در مشهدشماره وکیل در مشهدطلاق توافقیطلاق توافقی 5 روزهطلاق توافقی در مشهدطلاق توافقی فوری در مشهدطلاق توافقی مشهدعلامت تجاریکمترین زمان طلاق توافقیماده طلاق توافقیمدارک لازم برای طلاق توافقی در مشهدمدارک مورد نیاز در طلاق توافقیمراحل طلاق توافقی در مشهدمراحل و مدت زمان طلاق توافقیمشاوره با وکیل پایه یک دادگستری مشهدمشاوره با وکیل خانواده در مشهدمشاوره با وکیل طلاق توافقی در مشهدمشاوره رایگان با وکیل در مشهدموسسه حقوقی در مشهدنفقه حقوقینفقه حقوقی و کیفرینفقه کیفریوکیل اقا طلاق توافقی در مشهدوکیل انتقال علامت تجاریوکیل انتقال علامت تجاری در مشهدوکیل پایه 1 طلاق توافقی در مشهدوکیل پایه یک دادگستریوکیل پایه یک دادگستری خوبوکیل پایه یک دادگستری در مشهدوکیل پایه یک دادگستری مشهد، آدرس وکیل خوب در مشهدوکیل حقوقی در مشهدوکیل خانوادهوکیل خانواده در مشهدوکیل خوبوکیل خوب در مشهدوکیل در مشهدوکیل طلاق به دلیل خیانت زنوکیل طلاق توافقی در 10 روزوکیل طلاق توافقی در مشهدوکیل طلاق توافقی در مشهد 10 روزهوکیل طلاق توافقی فوری در مشهد، آدرس دفتر وکالت در مشهدوکیل طلاق توافقی مشهدوکیل طلاق غیابی در مشهد، آدرس وکیل حقوقی در مشهدوکیل کیفری مشهدوکیل مهریه در مشهدوکیل مهریه مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهدوکیل نفقه کیفری در مشهدوکیل نفقه کیفری مشهد، آدرس وکیل خانواده در مشهدوکیل نفقه، آدرس دفتر وکالت در مشهد