وکیل خوب حضانت در مشهد

وکیل خوب حضانت در مشهد

وکیل خوب حضانت در مشهد

 

ملاقات فرزند بعد از طلاق

یکی ازمهم ترین مواردی که هنگام طلاق باید به آن توجه داشت ودرمورد آن تصمیم گیری می شود ملاقات فرزند بعد ازجدایی می باشدکه والدین دراین مورد به توافق برسند یاتصمیم گیری را به دادگاه بسپارند.

 

وکیل خوب حضانت در مشهد 09153104004

 

طبق ماده ی 1174قانون مدنی:”هریک از ابوین که طفل تحت حضانت اونیست حق ملاقات فرزند بعداز طلاق خودرا دارد.تعیین زمان ومکان ملاقات وسیرجزئیات مربوط به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است.”این حق ملاقات والدین پس از طلاق ناشی از حق وتکلیفی است که قانون به آنان واگذار کرده است بنابراین حتی درصورت جدایی نیز این حق از آنان سلب نمی گردد مگر درمواردی که انحطاط اخلاقی وجود داشته ومصلحت طفل را درمعرض خطر قرار می دهد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

لذا اگرهریک ازوالدین ادعا کنند که دیگری شرایط ملاقات راندارد این ادعا باید در دادگاه صالح به اثبات برسد.مدت زمان ملاقات پس ازطلاق راوالدین مشخص می نمایند که معمولا 2روز آخرهفته می باشد واین مدت محدودیت ندارد مگراینکه طفل پس ازرسیدن به سن رشد تمایلی به ملاقات نداشته باشد.

 

وکیل خوب حضانت در مشهد 09153104004

 

نکته ی مهم دراین ملاقات آن است که هریک ازوالدین که طفل تحت حضانت اوباشد نمی تواند طفل را به مکان دیگری ببرد که ملاقات برای طرف دیگر غیرممکن یاکم شود که این امر به صراحت درتبصره ی1ماده ی14قانون حمایت خانواده سال 53 که کماکان به قدرت خود باقی است اشاره شده است طبق این ماده :”پدر یامادر یا کسانی که حضانت طفل به آنان واگذارشده است نمی توانند طفل را شهرستانی غیر ازمحل اقامت مقرر بین طرفین یاغیر ازمحل اقامت قبل ازوقوع طلاق یابه خارج ازکشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر درصورت ضرورت باکسب اجازه ی دادگاه.”بنابراین درصورت ممانعت هریک از والدین که طفل تحت حضانت او می باشد برای ملاقات طرف دیگرطی دادخواستی می تواند این حق را از دادگاه مطالبه نماید.

 

وکیل خوب حضانت در مشهد 

وکیل طلاق توافقی در مشهد 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران 

 موسسه حقوقی حق جویان 

رضا حسینی برج