وکیل خوب حقوقی در مشهد

وکیل خوب حقوقی در مشهد 09153104004

وکیل خوب حقوقی در مشهد

 

عقد ضمان

ضمان : شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

ماده ۶۸۴ قانون مدنی : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

 

وکیل خوب حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

***عقد ضمان: عقدی است که به موجب آن شخصی در برابر طلبکار و با موافقت او دین دیگری را بر عهده می گیرد و ذمه خویش می پذیرد.

***ضمان عقدی است: لازم- معوض – رضایی – طبعی – مسامحه ی.

 

وکیل خوب حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

***طرفین عقد ضمان عبارتند از: ١- ضامن (همان متعهد)
٢- مضمون له( متعهد له)
٣- مضمون عنه( مدیون اصلی) *** ضمان در ایران به دو شکل میباشد:
۱-ضمان قهری: که خود شامل: ١- غصب ٢- اتلاف ٣- تسبیب ۴- استیفا میباشد.
٢-ضمان عقدی: که خود به دو صورت>>>
یک: نقل ذمه به ذمه (که در اینصورت فقط رجوع به ضامن ممکن می باشد)
دو: ضمان ذمه به ذمه (که دو حالت: ١- تضمینی: رجوع به هر دو میسر است.
٢- وثیقه ای: رجوع اول به مضمون عنه و سپس به ضامن)

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

***تفاوت ضمان ” نقل ذمه به ذمه” و ضمان ” ذمه به ذمه” :

١- نقل ذمه به ذمه:
یک: تعلیق در ضمان باطل است.
دو:عقدی لازم است.
سه: عقدی معوض است.
چهارم: طلبکار باید اهلیت کامل داشته باشد.
٢-ضمان ذمه به ذمه:
یک: تعلیق در ضمان صحیح است.
دو:نسبت به ضامن لازم و نسبت به مضمون له جایز است.
سه: مجانی است.
چهارم: طلبکار می‌تواند صغیر ممیز یا سفیه باشد.

 

وکیل خوب حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

***ویژگی های عقد ضمان:
یک: رضای مدیون اصلی شرط نیست.
دو: مال موضوع دین ممکن عین یا منفعت یا انجام کار باشد (مشروط به اینکه قید مباشرت نباشد).
سه: رضایت و اهلیت ضامن و مضمون له لازم است.
چهارم: علم اجمالی کفایت میکند (علم اجمالی ضامن به طلبکار و بدهکار کافیست)
پنج: ضمان از محجور و میت صحیح است.

 

وکیل خوب حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

***اثر ضمان مطلق چیست؟ بری شدن ذمه مضمون و مشغول شدن ذمه ضامن نسبت به مضمون له.

***تعریف دو عبارت ضمان>>> ضمان موجل : اگر ضمان مدت داشته مضمون له، نمی تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب کند. (اگرچه این دین حال باشد).
ضمان حال :در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد (اگر چه دین موجل باشد).

***شرایط رجوع ضامن به مضمون له :
١- ضامن از مضمون عنه اذن داشته باشد
٢- به قصد تبرع پرداخت نکرده باشد.
٣- دین پرداخت شده باشد.
۴- به همان اندازه که پرداخته حق وجود دارد.
۵ – قبل از موعد پرداخت نکرده باشد مگر اذن داشته باشد.

 

وکیل خوب حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*** موارد فسخ ضمان عبارتند :
۱- اعسار ضامن
۲ – وجود حق فسخ نسبت به دین مضمون له.
٣- تخلف از مقررات عقد
۴- شرط خیار در ضمان

*** جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در زمینه عقد ضمانت و عقد ضمان و ضمانت بانک با شماره تلفن ۰٩١۵٣١٠۴٠٠۴ تماس حاصل نمایید.

تماس 09156024004