وکیل خوب خانواده در مشهد

وکیل خوب خانواده در مشهد

وکیل خوب خانواده در مشهد

اثبات

نسب در لغت به معنای خویشاوندی ونژاداست.

اما ازنظر حقوقی عبارت است از رابطه ی خویشاوندی میان 2 نفر که یکی از نسل دیگری باشد

ویا هردو ازنسل شخص دیگری باشند مانند رابطه ی خواهربرادری یا پدر فرزندی

(بهترین وکیل اثبات نسب درمشهد 09153104004)

دعوی اثبات معمولا ازسوی فرزند جهت اثبات مراتب وفرزندی باپدر می باشد.درمواردی که رابطه ی طرفین برمبنای عقد موقت  بوده یا عقد دائمی که ثبت نشده این مشکل به وجود می آید .چون فرزند سندی در جهت اثبات نسب خود ندارد بااستفاده از دلایل دیگر ویاشهود از طریق دعوی درمحاکم قضایی صدور حکم را دادگاه تقاضادارد.

 

لازم به ذکراست دادگاه صالح در این دعوی،دادگاه خانواده می باشد.

وکیل خانواده در مشهد

مبنای نسب گاهی قانونی است که ناشی از رابطه ی ازدواج قانونی وشرعی زن ومرد است.

گاهی ناشی از تلقیح مصنوعی وگاهی ناشی از رابطه شبهه ناک می باشد.

 

وکیل خوب خانواده در مشهد 09153104004

 

اثبات نسب مادری به دلیل دوران بارداری وزایمان معمولا ساده تراست.زیرا طبق قانون

ظرف 15روز از تولد طفل بابه دنیا آمدن وی به یکی حوزه های ثبت احوال اعلام وبرای طفل شناسنامه بگیرند.

پرسش:چه دلایلی برای اثبات نسب مادری وجود دارد؟

پاسخ:مواردی که می توان به کمک آنها نسب مادری را اثبات نمود به شرح ذیل می باشد:

1-شناسنامه:رایج ترین دلیل برای اثبات نسب شناسنامه می باشد وآنچه بدان اعتبار می بخشد گواهی مامور رسمی می باشد.

وکیل اثبات نسب درمشهد 09153104004

2-شهادت وامارات:شهادت نیز راهی برای اثبات نسب است وصحت چنین شهادتی بادادگاه می باشد.

وهم چنین اماراتی مانند آزمایش خون نیز می توان این ادعا را اثبات نمود.

3-اقرار:این امر درقانون مدنی ماده ی 1273بیان شده است که “اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن باشد،ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده است تصدیق کند مگر درمورد صغیری که اقرار به فرزندی اوشده به شرط آنکه منازعی دربین نباشد.”

وکیل خوب خانواده در مشهد

برخلاف نسب مادری که اثبات آن توسط ادله قانون ممکن بود نسب پدری را به سختی می توان اثبات نمود.اما قانون گذار برای جلوگیری از تضییع حقوق فردی که مدعی نسب می باشد.بااستفاده از اماره های قانونی دخالت می کند تابتواند مشکل را حل نماید.

درحقوق اسلام،باکمک گرفتن از اماره ی فراش“می توان این موضوع راحل نمود.طبق این قاعده طفل متولد درزمان زوجیت از آن شوهر است وجز از راه لعان “(اتهام زن به زنا یا نفی ولد)نمی توان خلاف آن را اثبات نمود.

وکیل نفی نسب در مشهد 09153104004

هم چنین علاوه بر اماره فراش”اقرار”نیز نمی توان استفاده کرد که این امر درماده ی 1161قانون مدنی بیان شده است:اعلام ولادت طفل ازطرف پدر اقرار به نسب است وازچنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی شود.”

وکیل خوب خانواده در مشهد

درقانون مدنی سه مورد اماره ی قانونی برای اثبات نسب پدری بسته به شرایط واوضاع واحوال مشخص کرده است:

الف)اماره ی قانونی نسب پدری درزمان زوجیت که به موجب قانون طفل متولدشده درزمان زوجیت ملحق به مرد می باشدبه شرط آنکه از تاریخ ازدواج تازمان تولد کمتر از6ماه وبیشتر از10ماه نگذشته باشد،دراین صورت نسب پدری ومادری هردو قانونی خواهدبود.

ب)اماره ی قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح وزمانی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد.

دراینصورت هرطفلی که پس ازجدایی متولد شود متعلق به شوهر است

مشروط بر اینکه مادرهنوز ازدواج نکرده باشدوازتاریخ جدایی تا روز تولدطفل بیشتر از 10ماه نگذشته باشد.

وکیل خوب خانواده در مشهد

ج)اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح وهنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد

چنانچه دراین حالت طفلی متولد گردد ازتاریخ جدایی اول 10ماه نگذشته ونکاح دوم به 6ماه نرسیده باشد،

طبق اماره ی قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانونی قطعی دیگری خلاف آن را اثبات کند،

دراینصورت اگر امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هردو شوهر ممکن سازد

بااستفاده از تشخیص پزشکی می توان الحاق طفل را به یکی از دوپدر امکان پذیرنمود.

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره درخصوص اثبات نسب ودیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

 

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران 09153104004)

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

رضا حسینی برج

رضا حسینی برج