وکیل خوب دادگستری در مشهد

وکیل خوب دادگستری در مشهد

وکیل خوب دادگستری در مشهد

رفع توقیف خودروهای لیزینگی

درسالهای اخیر روش های جدیدی برای فروش خودرو به وجودآمده که باعث فروش بیشتر خودرو شده است.

یکی از گسترده ترین روشهای فروش دردنیا لیزینگ نام دارد.

لیزینگ به معنای اجاره دادن ویاکرایه دادن است.

به اینصورت که فردی بخشی از سرمایه ی خودرو راپرداخت می کند

ومابقی را ازشرکت تولیدکننده خودرو به صورت وام دریافت می کند

که این مبلغ درقالب اقساط پرداخت می شود ودربازه های زمانی 1ماهه-3ماهه-6ماهه ویایکساله تقسیم بندی می شود.

 

وکیل خوب دادگستری در مشهد 09153104004

 

دراین سیستم فرد خودروی خود را دریافت می کند وشروع به استفاده می نماید

و سپس ازتسویه حساب سند خودرو به نام دارنده صادر می شود.

همان ممکن است صاحب این خودروی لیزینگی دچار یک بدهی گردد

که این بدهی می تواند طلب یک طلبکارو یامهریه ی زوجه باشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

سوال:آیا دراین شرایط می توان خودروی لیزینگی راتوقیف نمود؟

پاسخ:ازآن جایی که تااقساط به طورکامل پرداخت نشود.سند به نام خریدار منتقل نمی گردد،

این خودرو دررهن خودروسازمی باشد،امادرقوانین ذکر شده است یک مال معین می تواند

درچندرهن قراربگیردمشروط براینکه مجموع این رهن هاازارزش کل مال بیشترنباشد.

 

وکیل خوب دادگستری در مشهد 09153104004

 

بنابراین خودرو ی لیزینگی که دررهن خودروساز قراردارد.به میزان اقساطی که پرداخت شده

می تواند قابل توقیف درمقابل بدهی باشد.دراین شرایط فرد می بایست بدهی افراد را بپردازد

یاترتیبی برای پرداخت مشخص نمایدتاپس ازرضایت آنان راتوقیف صورت گیرد.

 

بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد 09153104004

 

 

اگر خودرو به علت عدم پرداخت اقساط توسط شرکت خودروسازی توقیف گردد چه باید کرد؟

امروزه بسیاری ازافراد ازطریق تبلیغات سعی درکلاهبرداری دارند

که دراین تبلیغات وعده ی رفع توقیف خودرو به صورت قانونی وبدون پرداخت هزینه درمدت 24یا48ساعته را به افراد می دهند.

یاخودرا مامور وکارمند ودارای نفوذ درشرکت خودروسازی می نامند که به راحتی می توانند رفع توقیف را انجام دهند.

گاهی افراد به این تبلیغات اعتماد می کنند وهزینه ای به آنان پرداخت می نمایند اما هرگز رفع توقیف ازخودروی آنان صورت نمی گیرد.

 

وکیل خوب دادگستری در مشهد 09153104004

 

این روش ها کاملا غیرقانونی وکلاهبرداری می باشد.زیراآنان را به امور واهی امیدوار می سازند.

قانون برای این دسته ازافراد که به علت عقب ماندن اقساط خودروی آنان توقیف شده است2راهکار معرفی می نماید:

1-دارنده خودرو اگرشخصا بخواهد به موضوع ورود پیداکند باید به اداره ی فروش نمایندگی

مربوطه مراجعه رو اقساط پرداخت نماید.

 

وکیل خوب دادگستری در مشهد 09153104004

 

2-تمام مراحل کار رابه شرکت یایک وکیل دادگستری درمشهدواگذار کند تا ازطریق کارگزاران رسمی مراحل رفع توقیف پیگیری شود.

لازم به ذکر است که رفع توقیف زمانی اتفاق می افتد که مالک خودرو تمام بدهی آن را پرداخت نماید.

خودرا دارای نفوذ یاکارمند شرکت خودرو سازی معرفی نماید علاوه برمجازات کلاهبرداری مجازات دیگری نیز تعیین کرده است:

گهرکس که به دعوی اعتبار نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی یاکشوری ادعاهایی رامطرح کند وازاین طریق مالی را اخذ نماید علاوه برحبس از6ماه تا2سال به جزای نقدی نیزمحکوم می شود واگر این وجوه را به اسم مامور دولت بودن اخذکرده است علاوه بر رد وجه به حبس تعزیری ازیک تا3سال وجزای نقدی محکوم می شود بنابراین اگرخودروی کسانی به علت عدم پرداخت اقساط توقیف گردیده است به جای پرداخت هزینه به کلاهبرداران وتبلیغات از طریق قانونی اقدام نماید وازخودروی خود رفع توقیف کند.

 

جهت مشاوره رایگان با بهترین وکیل در این زمینه تماس حاصل نمایید:

 09153104004

 

(حرفه ای ترین وکیل حقوقی  در ایران)

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

وکیل خوب مشهد