وکیل خوب در مشهد

وکیل دادگاه خانواده در مشهد

وکیل خوب در مشهد

 

وکالت و شرایط آن

افراد در برخی امور،برای انجام کارهای خود فردی به عنوان وکیل انتخاب می کنند زمانی که وکیل تعیین می گیرد او جانشین و نماینده ی اصیل است که به نمایندگی از اصیل امور مربوط به او را انجام می دهد.

برای این منظور باید عقدی به نام وکالت میان آنان منعقد گردد.

 

وکیل خوب در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

قانون گذار در ماده ی ۶۵۶ قانون مدنی عقد وکالت را اینگونه بیان می کند :« وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.»

وکالت از عقد رضایی است زیرا وکیل باید رضایت به قبول وکالت داشته باشد و جایز است زیرا موکل طبق قانون هرگاه بخواهد می تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت

وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و وکیل نیز می تواند هرزمان بخواهد استعفا دهد.

وکالت می تواند رایگان یا با اجرت باشد اما اگر این موضوع در عقد مشخص نگردد اصل بر این است که با اجرت می باشد.

ماده ۶۷۷ ق.م :« اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

وکیل حقوقی در مشهد

وکالت می تواند در دو نوع عام و مطلق و یا مقید و خاص باشد. در وکالت مطلق و عام وکیل برای تمام امور موکل نماینده ی وی می باشد بدون اینکه دامنه ی خاصی برای آن تعیین شده باشد ولی در وکالت مقید برای امور خاصی وکیل تعیین گردیده و دامنه ی اختیارات وی محدود می باشد.

 

وکیل خوب در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

وکالت در امور ذیل طبق ماده ی ۶۷۸ قانون مدنی مرتفح می شود:

۱-به عزل وکیل

۲- به استعفای وکیل

۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل

 

 

مطابق قانون اموری مانند سوگند، شهادت، اقرار ، لعان، ایلاء قابل توکیل نمی باشد بدین مفهوم که وکیل به نمایندگی از سوی اصیل نمی تواند این امور را انجام دهد زیرا این امور قائم به شخص می باشد.

وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی حضور داشته باشد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد که این امور در قانون محصور و مشخص شده است:

۱-فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه ی اول از طبقه ی دوم.

۲- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

۳- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

۴- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

 

وکیل خوب در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

وکالت در قانون مدنی مربوط به امور مدنی است اما وکالتی که فرد در دادگستری دارد در قانون آئین دادرسی مدنی مشخص شده است.

وکالت در دادگاه طبق قانون شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنکه موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد و برخی از امور باید در وکالتنامه تصریح گردد. وکیلی که در قانون مدنی به آن اشاره شده استباید در یکی از دفاتر اسناد رسمی حضور یابد تا بتواند از طرف مقابل وکالت بگیرد.

اما وکیل دادگستری دارای پروانه ی وکالت است که می تواند در تمام مراجع قضایی و غیرقضایی برای احقاق حق موکل و دفاع از وی حاضر شود.

 

برای راهنمایی بیشتر در خصوص  موضوع و یا پیگیری پرونده با این شماره تماس بگیرید. ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴