وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد


وکیل خوب در مشهد

 

حضانت

نهاد خانواده که در دین مبین اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم ترین

بستر رشد کودک معرفی شده است،کودک برای رشد جسمی و تشخیص خود باید در محیط خانواده

ودر فضای مملو از محبت وخوشبختی بزرگ شود،اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین

الزامااز این محیط جدا می شود حفظ ومراقبت کردن و پرورش دادن طفل در قوانین تحت عنوان “حضانت” از آن یاد می شود.

 

وکیل خوب در مشهد 09153104004

در این مطلب به شرایط حضانت والدین وسلب حضانت هریک از آنها می پردازیم:
طبق ماده ی 1168 قانون مدنی”حضانت فرزند هم حق وهم تکلیف والدین است.

“وقانون جزءموارد استثنایی نمی تواند آنان را از این حق محروم کند وازسوی دیگر آنان مکلف هستند تازمانی که زنده هستند

وتوانایی دارند نگهداری وتربیت فرزند خویش را به عهده بگیرند.
درقانون شرایطی که برای حضانت در نظر گرفته شده است شامل:

عقل،توانایی عملی،سلامت جسمانی وعدم ابتلا به بیماری واگیردار،صلاحیت اخلاقی،اسلام وازدواج نکردن مادر است.

ولی در طلاق توافقی؛توافق زوجین فرزندان می توانند پس از ازدواج مادر نیز کماکان تحت حضانت وی قرار داشته باشند.

وهیچ یک از والدین به موجب قانون حق ندارند تازمانی که حضانت طفل برعهده ی آنها می باشد از نگهداری اوامتناع نمایند.آنچه قانون گذار در مورد حضانت مدنظر قرار می دهد

مصلحت طفل می باشد به طوری که اگر در مواردی حضانت با پدر یا مادر باشد ودادگاه تشخیص دهد بودن طفل با پدر یامادر به مصلحت نمی باشد حضانت را به دیگری واگذار می نماید.

 

وکیل خوب در مشهد 09153104004

 

حضانت امری همیشگی ودائمی نیست وممکن است در شرایط خاصی

این حضانت از والدین گرفته شود به موجب ماده ی 1173قانون مدنی موارد سلب حضانت عبارتند از:
1-اعتیاد زیان آور به الکل ،مواد مخدر وقمار
2-اشتهار به فساد اخلاقی وفحشا
3-ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
4-سوءاستفاده از طفل یااجبار اوبه ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد،فحشا،تکدی گری وقاچاق
5-تکرار ضرب وجرح خارج از حدتعارف

 

وکیل خوب در مشهد 09153104004

 

به موارد بالا باید فوت یاجنون یکی از والدین را نیز اضافه نمود در این شرایط مدعی عدم صلاحیت(پدریامادر)می تواند

دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یاچند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه نماید

که این موارد از باب تمثیل می باشد وموارد دیگری که نشان از عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یامادر دارد

نیز می تواند باعث سلب حضانت گردد مانند اینکه پدر یامادر کار تمام وقتی دارند

که مانع نگهداری شایسته طفل می شود ودر تربیت جسمانی واخلاقی کودک خلل وارد می کند.

 

وکیل خوب در مشهد 09153104004

 

به موجب ماده ی1174قانون مدنی درصورت طلاق والدین هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد

حق ملاقات طفل خود را دارد.تعیین زمان ومکان ملاقات وسایر جزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است

“که معمولا دادگاه ها دوروز آخر هفته را به امر این اختصاص می دهند نکته ی حائز اهمیت آن است

که نمی توان حق ملاقات را از والدین گرفت.در انتها ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد

که اگر کسی که حضانت علیه او صادر شده مانع اجرای حکم شود یا از پس دادن طفل خودداری نماید دادگاه صادرکننده حکم اورا ملزم می کند

فرزند را به طرفی که حضانت را بر عهده دارد برگرداند وفرد درصورت عدم اجرای حکم بر طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت تااجرای حکم محکوم خواهد شد.

 

وکیل خوب در مشهد 09153104004

 

واژگان وصطلاحات مرتبط:
1-معنی حضانت:حفظ ونگهداری وتربیت طفل
2-معنای اصطلاحی حضانت:ولایت وسلطنت بر تربیت طفل ومتعلقات آن از قبیل نگهداری کودک و…..
3-تعریف فقها از حضانت:درتعریف حضانت از کلمه تربیت استفاده کرده اند که نافل به2جنبه روحی وجسمی،مادی ومعنوی دارد.

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان :  05137600011 , 09153104004