وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد

 

 

جرم افشای اسرار بیمار

افشای سر
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغلی و حرفه‌ای خود محرم اسرار می‌شوند

هرگاه در غیر از موارد قانونی اصرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

**وجود ” سر حرفه ی” از ارکان تشکیل دهنده این جرم می باشد،

بنحویکه میان صاحب سر و طرف او جنبه نهانی وجود داشته باشد که افراد دیگر نبایستی از آن باخبر شوند

و صاحب آن سر فقط به اعتبار حرفه و شغل و موقعیت طرف مقابل آن را ناگزیر است ابراز کند.

و اگر ‘سر’ خارج از اعتبار حرفه ای فرد به شخص رازدار بیان گردد افشای آن سر مشمول مجازات نیست.

وکیل حقوقی در مشهد

**افشای «سر» اشخاص از نظر اخلاقی، اجتماعی، دینی نیز امری مذموم و نکوهیده می باشد

به طوری که قانون به صورت ویژه از افرادی مانند پزشکان نام برده است

و چنانچه شخص نزد پزشک خویش که حافظ و رازدار و امین بیمار در مسائل پنهانی او میباشد

امری را بازگو نماید، پزشک بایستی با توجه به مقام اجتماعی والا و شرافت شغلی این اسرار و گفته‌ها و صحبت ها

و درد بیمار خویش را در سینه خود حفظ و نهان نماید و از بازگو نمودن

و پخش آن خودداری نمایند وگرنه مرتکب جرم شده و قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.
*افشای سر از جرایم عمدی و جرم مطلق می باشد.
*جرم افشای سر یک جرم مطلق و اثبات ورود ضرر به کسی که اسرار او فاش شده شرط تحقق آن نمی باشد.

 

وکیل خوب در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*افشا شامل مطلع کردن حتی یک نفر هم می‌شود.
*مرتکب باید نسبت به این امر عامد باشد نه اینکه در خواب و مستی و بیهوشی و یا هیپتونیزم باشد.

تماس 09156024004