وکیل خوب دعاوی حقوقی در مشهد

وکیل خوب دعاوی حقوقی در مشهد

وکیل خوب دعاوی حقوقی در مشهد

 

 

عقد لازم و جایز

عقد درلغت به معنای گره زدن وبستن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است

از ایجاب وقبول با ارتباطی که شرعا معتبر است.

 

 

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد 09153104004

وکیل خوب دعاوی حقوقی در مشهد

 

یکی از تقسیم بندی عقود درقانون برمبنای مدت زمان آن است که بر2دسته عقد لازم وعقد جایز است.عقدلازم عقدی است که هیچ یک ازطرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر درصورتی که در آن شرط فسخ شده باشد وعقد جایز عقدی است که هریک ازطرفین هرزمان که بخواهند می توانند آن رابرهم بزنند.

وکیل حقوقی در مشهد

درقانون اصل برلازم بودن عقود است مگر اینکه قانون گذار جایز بودن عقد راتصریح کرده باشد که این امردر ماده ی 219قانون مدنی بیان شده است:”عقودی که برطبق قانون واقع شده بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم اتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابه علت قانونی فسخ شوند.”

 

سوال:آیا راهکارهای برای ازبین بردن عقود لازم وجوددارد؟

پاسخ:برای ازبین بردن عقود لازم 2راهکار وجوددارد که یکی از آنها اعمال خیارات است مثلا درعقد بیع که عقدی لازم است اگر مبیع معیوب باشد مشتری حق فسخ معامله راخواهد داشت به استناد خیار عیب راه دیگر اقاله است که دونفری که عقد را ایجاد کرده اند باهم توافق کنند که عقد مزبور را ازبین ببرند.

درعقود جایز بافوت،جنون یاسفیه شدن یکی از طرفین عقد فسخ می گردد.

 

وکیل خوب دعاوی حقوقی در مشهد

 

برای غیرقابل فسخ کردن عقود جایز نیز2راه وجود دارد:

1-اگرعقدجایز درضمن عقد لازم شرط شود تازمانی که عقد لازم به قوت خود باقی است وبه دلیلی منحل نشده است عقد جایز غیر قابل فسخ است.

2-عدم فسخ عقد جایز را به صورت شرط ضمن یک عقد لازم درج کنیم.

لازم به ذکر است درمورد عقود جایز اینگونه نیست که طرفین هرزمان که بخواهند می توانند به تعهداتشان عمل کنند بلکه تازمانی که رابطه ی قراردادی وجود دارد طرفین ملزم به انجام وظایف مطابق قرار دادهستند.

هم چنین در دومورد مذکور برای غیر قابل فسخ شدن عقد جایز بافوت،جنون وسفیه شدن یکی ازطرفین عقد منفسخ می گردد ولی درغیر اینصورت طرفین حق فسخ ندارند.

درصورتی که عقد نسبت به یکطرف لازم ونسبت به طرف دیگر جایز باشد عقد مختلط می گویند مانند عقد رهن

 

برای راهنمایی ومشاوره بیشتر دراین خصوص بااین شماره تماس بگیرید

09153104004