وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد

موانع نکاح

منظور از موانع نکاح آن است که در زن یا مرد شرایطی باشد که امکان ازدواج آن دورا باهم به طور دائم یاموقت منتفی می سازد

وعقدی که بدون درنظرگرفتن این شرایط منعقد شود باطل است.پرسش:چه مواردی شامل موانع نکاح می شود؟

 

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد 09153104004

 

پاسخ: در قانون مدنی درمواد 1061-1045موانع نکاح رابیان نموده است

که درذیل به اختصار به توضیح هریک می پردازیم.

 

بهترین وکیل نفقه در مشهد 09153104004

 

1-قرابت :اعم از نسبی،سببی،رضاعی:

الف)طبق ماده ی 1047قانون مدنی،افرادی هستند که نکاح،باآنها درهرحال وبرای همیشه حرام است

که این حرام بودن به واسطه ی ازدواج یک زن ومرد ایجاد می شود.به مجرد نکاح دونفر،

مادر جدات آن زن برمرد حرام ابدی می گردند.

نکاح بازن پدر،زن اجداد ویانکاح بازن پسر یا زن احفاد نسبی ورضاعی وی نیز ممنوع است.

ازدواج مرد با اناث از اولاد زن نیز مشروط برآنکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد منتفی است.

ب)نکاح باکسانی که جمع بین آنها ممنوع است که درمواد10491048قانون این دوگروه مشخص شده اند:

1-نکاح بادوخواهر2-نکاح بابرادر زاده وخواهرزاده ی زن.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

ج) محارم رضاعی:طبق ماده 1046قانون مدنی،محارم رضاعی هم چون محارم نسبی هستند

وازدواج باآنها ممنوع است.هم چنین دختر وپسری که از یک زن شیر بخورند خواهر وبرادر رضاعی هستند

وازدواج آنها باهم باطل است.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد 09153104004

 

2-شوهر داشتن زن:زن شوهر دار نمی تواند ازدواج کند ونکاح دیگری بااو چه باعلم وچه باجهل باطل است.

علاوه بر بطلان نکاح چنانچه یکی از دوطرف یایکی از آنها عالم به رابطه ی زوجیت وحرمت نکاح باشد

طبق ماده ی 1050قانون مدنی میان آن دوحرمت ابدی ایجاد می شود.علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ضمانت اجرای کیفری

نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است که طبق ماده ی 644 تعزیرات این عمل راجرم دانسته

و درصورتی که منجر به مواقعه نگردد طرفین عقد باطل به 6ماه تا2سال حبس

وجزای نقدی از3تا12میلیون ریال محکوم خواهندشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری 09153104004

3-عده ی زن :عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهردیگری اختیار کند.فلسفه ی وجودی عده برای زن دلائل متعددی دارد که مهم ترین آن،این است که ازاختلاط نسل جلوگیری می کند و هم چنین این مدت می تواند فرصتی باشد برای طرفین تااگر از تصمیم خود منصرف شده اند راه بازگشت برای آنها باز باشد

اقسام مختلف عده وزمان هریک درقانون مشخص شده است.

(عده ی وفات-عده ی طلاقعده ی فسخ نکاح-عده ی نزدیکی به شبهه-عده ی بذل مدت یاانقضای مدت)

4-کفر:کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام یایکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد.طبق قانون زن مسلمان نمی تواند بامرد کافر ازدواج کند واگر شوهر در اثنای نکاح کافرشود عقد ازدواج خود به خود منحل خواهدشد.

 

وکیل خوب امور خانوادگی در مشهد 09153104004

 

5-لعان:لعان درلغت به معنی نفرین کردن ودر اصطلاح حقوقی سوگند هایی است که زن وشوهر علیه یکدیگرمی خورندلعان زمانی تحقق می یابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد یافرزندی که زن به دنیا آورده را از خود نفی کند.در اینصورت 4بار نزد حاکم شروع سوگند می خورند که پس از این سوگندها برای همیشه برهم حرام می شوند و طبق قانون”تفریقی که بالعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.”

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد

6-احرام:طبق ماده 1053قانون مدنی”عقد درحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی می شود.

بهترین وکیل مهریه در مشهد 09153104004

7-مطلقه بودن به3طلاق و9طلاق:طبق ماده ی1057قانون مدنی:”زنی که 3مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده ومطلقه شده برآن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده وپس از وقوع نزدیکی بااو به واسطه ی طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد.”قانون گذار بااین مواد خواسته تاازطلاق جلوگیری شود.به همین دلیل به پیروی از فقه مقرر داشته که زن هرشخصی که به9طلاق که 6تای آن عدی است مطلقه باشد برآن شخص حرام موبد است.”

 

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره درخصوص اثبات نسب ودیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران 09153104004)

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد