وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد

موانع نکاح

منظور از موانع نکاح آن است که در زن یا مرد شرایطی باشد که امکان ازدواج آن دورا باهم به طور دائم یاموقت منتفی می سازد

وعقدی که بدون درنظرگرفتن این شرایط منعقد شود باطل است.پرسش:چه مواردی شامل موانع نکاح می شود؟

 

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

پاسخ: در قانون مدنی درمواد ۱۰۶۱-۱۰۴۵موانع نکاح رابیان نموده است

که درذیل به اختصار به توضیح هریک می پردازیم.

 

بهترین وکیل نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۱-قرابت :اعم از نسبی،سببی،رضاعی:

الف)طبق ماده ی ۱۰۴۷قانون مدنی،افرادی هستند که نکاح،باآنها درهرحال وبرای همیشه حرام است

که این حرام بودن به واسطه ی ازدواج یک زن ومرد ایجاد می شود.به مجرد نکاح دونفر،

مادر جدات آن زن برمرد حرام ابدی می گردند.

نکاح بازن پدر،زن اجداد ویانکاح بازن پسر یا زن احفاد نسبی ورضاعی وی نیز ممنوع است.

ازدواج مرد با اناث از اولاد زن نیز مشروط برآنکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد منتفی است.

ب)نکاح باکسانی که جمع بین آنها ممنوع است که درمواد۱۰۴۹۱۰۴۸قانون این دوگروه مشخص شده اند:

۱-نکاح بادوخواهر۲-نکاح بابرادر زاده وخواهرزاده ی زن.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

ج) محارم رضاعی:طبق ماده ۱۰۴۶قانون مدنی،محارم رضاعی هم چون محارم نسبی هستند

وازدواج باآنها ممنوع است.هم چنین دختر وپسری که از یک زن شیر بخورند خواهر وبرادر رضاعی هستند

وازدواج آنها باهم باطل است.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۲-شوهر داشتن زن:زن شوهر دار نمی تواند ازدواج کند ونکاح دیگری بااو چه باعلم وچه باجهل باطل است.

علاوه بر بطلان نکاح چنانچه یکی از دوطرف یایکی از آنها عالم به رابطه ی زوجیت وحرمت نکاح باشد

طبق ماده ی ۱۰۵۰قانون مدنی میان آن دوحرمت ابدی ایجاد می شود.علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ضمانت اجرای کیفری

نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است که طبق ماده ی ۶۴۴ تعزیرات این عمل راجرم دانسته

و درصورتی که منجر به مواقعه نگردد طرفین عقد باطل به ۶ماه تا۲سال حبس

وجزای نقدی از۳تا۱۲میلیون ریال محکوم خواهندشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

۳-عده ی زن :عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهردیگری اختیار کند.فلسفه ی وجودی عده برای زن دلائل متعددی دارد که مهم ترین آن،این است که ازاختلاط نسل جلوگیری می کند و هم چنین این مدت می تواند فرصتی باشد برای طرفین تااگر از تصمیم خود منصرف شده اند راه بازگشت برای آنها باز باشد

اقسام مختلف عده وزمان هریک درقانون مشخص شده است.

(عده ی وفات-عده ی طلاقعده ی فسخ نکاح-عده ی نزدیکی به شبهه-عده ی بذل مدت یاانقضای مدت)

۴-کفر:کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام یایکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد.طبق قانون زن مسلمان نمی تواند بامرد کافر ازدواج کند واگر شوهر در اثنای نکاح کافرشود عقد ازدواج خود به خود منحل خواهدشد.

 

وکیل خوب امور خانوادگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۵-لعان:لعان درلغت به معنی نفرین کردن ودر اصطلاح حقوقی سوگند هایی است که زن وشوهر علیه یکدیگرمی خورندلعان زمانی تحقق می یابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد یافرزندی که زن به دنیا آورده را از خود نفی کند.در اینصورت ۴بار نزد حاکم شروع سوگند می خورند که پس از این سوگندها برای همیشه برهم حرام می شوند و طبق قانون”تفریقی که بالعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.”

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد

۶-احرام:طبق ماده ۱۰۵۳قانون مدنی”عقد درحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی می شود.

بهترین وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

۷-مطلقه بودن به۳طلاق و۹طلاق:طبق ماده ی۱۰۵۷قانون مدنی:”زنی که ۳مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده ومطلقه شده برآن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده وپس از وقوع نزدیکی بااو به واسطه ی طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد.”قانون گذار بااین مواد خواسته تاازطلاق جلوگیری شود.به همین دلیل به پیروی از فقه مقرر داشته که زن هرشخصی که به۹طلاق که ۶تای آن عدی است مطلقه باشد برآن شخص حرام موبد است.”

 

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره درخصوص اثبات نسب ودیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد