وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

 

ضرب و شتم

ضرب و جرح به هرمقدار که باشد درقانون برای آن مجازات تعیین شده است. اگر این ضرب وجرح ازسوی زوج صورت بگیرد زوجه می تواند در دادگاه اقامه ی دعوی ونیز شکایت نماید.

 

وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

زوجه می تواند زمانی که مورد ضرب وشتم قرار می گیرد به پزشکی قانونی مراجعه نماید. طلاق به دلیل ضرب وشتم مرد از جمله مهم ترین وشایع ترین موارد طلاق درایران است.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

علت طلاق به این دلیل آن است که سختی غیرقابل تحملی رابرای زوجه به وجود می آورد به همین دلیل اثبات این سختی به عهده ی زوجه قرار دارد.

 

راه های اثبات این ادعا را می توان موارد زیر برشمرد

۱-شهادت شهود

۲-اقرار

۳-قسامه

۴-اماره

۵-علم قاضی

علاوه بر موارد قانونی درشرط دوم عقدنامه نیز این امر بیان شده است که “سوءرفتار ویاسوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه ی زندگی رابرای زوجه غیرقابل تحمل نماید.” درصورتی که زوج ذیل این شرط را امضاءنماید ودرصورت سوءرفتار حق طلاقی برای زوجه به وجود می آید.

 

وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

مضافا اینکه بند۴تبصره ماده ی۱۱۳۰قانون مدنی نیز به این مورد اشاره کرده است که ضرب وشتم یاهرگونه سوءرفتار مستمر که عرا باتوجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. ضرب وشتم ازمصادیق عسروجرح محسوب شده لذا زنان بااستفاده از آن می توانند برای طلاق اقدام نمایندمشروط براینکه ضرب وشتم در دادسرای کیفری اثبات شده باشد. دراین راستا زوجه می تواند به تنهایی یا به کمک وکیل پایه یک دادگستری اقدام به پیگیری پرونده نماید.

حق طلاق زوجه درمورد ضرب وشتم وعسروجرح ناشی از ماده ی ۱۱۳۰قانون مدنی می باشد که بیان می دارد:”درصورتی که دوام زوجیت موجب عسروجرح زوجه باشد ومی تواند به حاکم شرع مراجعه وتقاضای طلاق بنماید،چنانچه عسروجرح مذکور درمحکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید ودرصورتی که اجبار میسرنباشدزوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

 

وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

درتمام موارد ضرب وشتم که مشمول حق طلاق گردد زوجه می بایست ابتدا به پزشکی قانونی مراجعه ونامه دریافت نماید وسپس شکایت کیفری در این راستا اعلام کند درصورت رای کیفری مبنی بر محکومیت زوج،وی می تواند برای طلاق اقدام نماید.

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل پایه

تماس 09156024004