وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

 

ضرب و شتم

ضرب و جرح به هرمقدار که باشد درقانون برای آن مجازات تعیین شده است. اگر این ضرب وجرح ازسوی زوج صورت بگیرد زوجه می تواند در دادگاه اقامه ی دعوی ونیز شکایت نماید.

 

وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

09153104004

 

زوجه می تواند زمانی که مورد ضرب وشتم قرار می گیرد به پزشکی قانونی مراجعه نماید. طلاق به دلیل ضرب وشتم مرد از جمله مهم ترین وشایع ترین موارد طلاق درایران است.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

علت طلاق به این دلیل آن است که سختی غیرقابل تحملی رابرای زوجه به وجود می آورد به همین دلیل اثبات این سختی به عهده ی زوجه قرار دارد.

 

راه های اثبات این ادعا را می توان موارد زیر برشمرد

1-شهادت شهود

2-اقرار

3-قسامه

4-اماره

5-علم قاضی

علاوه بر موارد قانونی درشرط دوم عقدنامه نیز این امر بیان شده است که “سوءرفتار ویاسوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه ی زندگی رابرای زوجه غیرقابل تحمل نماید.” درصورتی که زوج ذیل این شرط را امضاءنماید ودرصورت سوءرفتار حق طلاقی برای زوجه به وجود می آید.

 

وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

09153104004

 

 

مضافا اینکه بند4تبصره ماده ی1130قانون مدنی نیز به این مورد اشاره کرده است که ضرب وشتم یاهرگونه سوءرفتار مستمر که عرا باتوجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. ضرب وشتم ازمصادیق عسروجرح محسوب شده لذا زنان بااستفاده از آن می توانند برای طلاق اقدام نمایندمشروط براینکه ضرب وشتم در دادسرای کیفری اثبات شده باشد. دراین راستا زوجه می تواند به تنهایی یا به کمک وکیل پایه یک دادگستری اقدام به پیگیری پرونده نماید.

حق طلاق زوجه درمورد ضرب وشتم وعسروجرح ناشی از ماده ی 1130قانون مدنی می باشد که بیان می دارد:”درصورتی که دوام زوجیت موجب عسروجرح زوجه باشد ومی تواند به حاکم شرع مراجعه وتقاضای طلاق بنماید،چنانچه عسروجرح مذکور درمحکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید ودرصورتی که اجبار میسرنباشدزوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

 

وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

09153104004

 

 

درتمام موارد ضرب وشتم که مشمول حق طلاق گردد زوجه می بایست ابتدا به پزشکی قانونی مراجعه ونامه دریافت نماید وسپس شکایت کیفری در این راستا اعلام کند درصورت رای کیفری مبنی بر محکومیت زوج،وی می تواند برای طلاق اقدام نماید.

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

وکیل پایه