وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

 

استرداد جهیزیه درصورت فوت زوجه

یکی از مقدمات زندگی مشترک تهیه ی جهیزیه می باشد.درقانون اشاره ای به وظیفه ی زن برای تهیه ی جهیزیه نشده است بلکه این مرد است که مکلف به تهیه ی لوازم زندگی مشترک می باشد امادرعرف جامعه تهیه ی جهیزیه برعهده ی زوجه می باشد ومالکیت آن نیز بازن است وزوج تنها حق استفاده از آن رادارد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

زوجه درهرزمانی می تواند جهیزیه ی خودرا مسترد نماید.دعوی استرداد جهیزیه نیازمند تقدیم دادخواست می باشد که دادگاه خانواده صالح برای رسیدگی به این موضوع می باشد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

اگرزوجه درقیدحیات باشد وبخواهد استرداد جهیزیه رامطرح کندمی تواند براساس شهادت شهود،

فهرست سیاهه ویااقرار مرد اقدام نماید ولی اگرسیاهه جهیزیه ویافاکتوری نباشد

دراینصورت اموال اختصاصی مرد به زوج واموال اختصاصی زن به زوجه اختصاص داده می شود.

درخصوص اموال مشترک نیز اگر هیچ یک از زن ومرد مدرکی دردست نداشته باشند این اموال به صورت مشترک بین زن وشوهرتقسیم خواهدشد.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

لازم به ذکر است دردعوی استرداد جهیزیه تنها زن مالک وسایل ولوازمی است

که درشروع زندگی باخود به منزل شوهر آورده است ازاین رو لوازمی که درطول زندگی مشترک خراب شده

وتوسط مرد خریداری شده است ویا وسایلی که مرد به عنوان کمک جهیزیه خریداری کرده است

جزءجهیزیه محسوب نمی شود مشروط به آنکه مردبتوانداین موضوع را اثبات کند.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

اگرزوجه درقید حیات نباشد از آن جا که جهیزیه جزءحقوق مالی زوجه محسوب می شود ورثه می تواند

تقاضای استرداد جهیزیه بنمایند که به نسبت سهم الارث به ورثه ی زن می رسد

بدین مفهوم که پس ازفوت زوجه،امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد

چراکه جهیزیه ماترک زوجه محسوب وبه نسبت سهم الارث تقسیم و سهم زوج ازآن کسر می گردد.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

بنابراین اگرزن وشوهر فرزندی داشته باشند یک چهارم اموال به شوهر واگرفرزندی نداشته باشند یک دوم اموال به شوهرارث خواهدرسید ومابقی نیز بین وراث تقسیم خواهدشد.

بدین مفهوم صرف فوت زوجه،خانواده ی وی نمی توانند اقدام به استرداد جهیزیه نمایند وکل جهیزیه را اززوج پس بگیرند به این عنوان که جهیزیه توسط ماخریداری شده است بلکه این جهیزیه جزءماترک زوجه محسوب می شود وباید به نسبت سهم الارث میان وراث تقسیم گردد.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تماس 09156024004