وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

 

استرداد جهیزیه درصورت فوت زوجه

یکی از مقدمات زندگی مشترک تهیه ی جهیزیه می باشد.درقانون اشاره ای به وظیفه ی زن برای تهیه ی جهیزیه نشده است بلکه این مرد است که مکلف به تهیه ی لوازم زندگی مشترک می باشد امادرعرف جامعه تهیه ی جهیزیه برعهده ی زوجه می باشد ومالکیت آن نیز بازن است وزوج تنها حق استفاده از آن رادارد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد 09153104004

 

زوجه درهرزمانی می تواند جهیزیه ی خودرا مسترد نماید.دعوی استرداد جهیزیه نیازمند تقدیم دادخواست می باشد که دادگاه خانواده صالح برای رسیدگی به این موضوع می باشد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

اگرزوجه درقیدحیات باشد وبخواهد استرداد جهیزیه رامطرح کندمی تواند براساس شهادت شهود،

فهرست سیاهه ویااقرار مرد اقدام نماید ولی اگرسیاهه جهیزیه ویافاکتوری نباشد

دراینصورت اموال اختصاصی مرد به زوج واموال اختصاصی زن به زوجه اختصاص داده می شود.

درخصوص اموال مشترک نیز اگر هیچ یک از زن ومرد مدرکی دردست نداشته باشند این اموال به صورت مشترک بین زن وشوهرتقسیم خواهدشد.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد 09153104004

 

لازم به ذکر است دردعوی استرداد جهیزیه تنها زن مالک وسایل ولوازمی است

که درشروع زندگی باخود به منزل شوهر آورده است ازاین رو لوازمی که درطول زندگی مشترک خراب شده

وتوسط مرد خریداری شده است ویا وسایلی که مرد به عنوان کمک جهیزیه خریداری کرده است

جزءجهیزیه محسوب نمی شود مشروط به آنکه مردبتوانداین موضوع را اثبات کند.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد 09153104004

 

اگرزوجه درقید حیات نباشد از آن جا که جهیزیه جزءحقوق مالی زوجه محسوب می شود ورثه می تواند

تقاضای استرداد جهیزیه بنمایند که به نسبت سهم الارث به ورثه ی زن می رسد

بدین مفهوم که پس ازفوت زوجه،امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد

چراکه جهیزیه ماترک زوجه محسوب وبه نسبت سهم الارث تقسیم و سهم زوج ازآن کسر می گردد.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد 09153104004

 

بنابراین اگرزن وشوهر فرزندی داشته باشند یک چهارم اموال به شوهر واگرفرزندی نداشته باشند یک دوم اموال به شوهرارث خواهدرسید ومابقی نیز بین وراث تقسیم خواهدشد.

بدین مفهوم صرف فوت زوجه،خانواده ی وی نمی توانند اقدام به استرداد جهیزیه نمایند وکل جهیزیه را اززوج پس بگیرند به این عنوان که جهیزیه توسط ماخریداری شده است بلکه این جهیزیه جزءماترک زوجه محسوب می شود وباید به نسبت سهم الارث میان وراث تقسیم گردد.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد 09153104004