وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

 

 

طلاق به دلیل اعتیاد مرد    

اعتیاد همواره یکی از علل از هم پاشیدگی خانواده ها بوده است زیرا از هر نوعی که باشد

مضر برای سلامتی فرد و خانواده اش می باشد .

زمانیکه فرد اعتیاد دارد قدرت تعقل و تفکر خود را از دست می دهد و به همین دلیل تصمیمات نادرستی می گیرد

که بنیان خانواده را متزلزل می کند و پس ازمدتی بر اثر این واکنش ها و

تصمیمات زندگی برای همسر سخت میگردد و علیرغم میل باطنی تقاضای طلاق مینماید .

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

اما چگونه زن میتواند در صورت اعتیاد زوج طلاق بگیرد ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت قانوگذار تحت شرایطی این حق را به زوجه داده است تا بتواند طلاق بگیرد

از جمله آن که در بند ۲ تبصره ی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان میدارد :

اعتیاد شوهر به یکی از مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد

و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای اعتیاد لازم بوده است

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا

به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد .”

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

ان چه در این میان برای طلاق زوجه اهمییت دارد عسر و حرجی است

که از زندگی با همسر معتاد برای وی به وجود می آید و ادامه ی زندگی را برای زن سخت میکند .

همچنین علاوه بر ماده ی مذکور در سند ازدواج یکی از شروط ضمن عقد به این موضوع اشاره دارد

که ” ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد

ادامه ی زندگی برای زوجه دشوار باشد زن حق طلاق خواهد داشت .”

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

لازم به ذکر است صرف ادعای زوجه در اعتیاد نمی تواند دلیلی برای طلاق باشد .

به همین دلیل مواردی همچون شهادت شهود و گزارش کلانتری ویا معرفی نامه ی کمپ ترک اعتیاد میتواند

به زوجه کمک نماید ضمن اینکه دادگاه زوج را جهت تایید اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی مینماید .

تماس 09156024004