وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

مشاوره با بهترین وکیل طلاق در مشهد

مشاوره با بهترین وکیل طلاق در مشهد


وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

 

عده

عده مدت زمان معینی است که زن پس از جدایی ازشوهر باید صبرکرده وتاپایان آن ازدواج نکند.عده ممکن است به سبب یکی از امور زیرباشد:

1-طلاق 2-فسخ ازدواج  3-فوت شوهر  4-اتمام مدت عقد ویابذل آن درازدواج موقت

وکیل طلاق توافقی در مشهد

درطلاق 2نوع عده وجوددارد:

درصورتی که زن حامله باشد عده طبق ماده ی 1153قانون مدنی تازمان وضع حمل می باشد

ودرصورتی که حامله نباشد برابر ماده 1151قانون مدنی عده سه طهرمی باشد که طهر

در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن بدین مفهوم که در مدت عادت زنانگی نباشد.

درفسخ نکاح عده آن طهراست مگر آنکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که دراینصورت عده ی او سه ماه است.

عده ی وفات طبق ماده ی 1154قانون مدنی:”عده ی وفات چه در دائم وچه درمنقطع4ماه و10روز است

مگر اینکه زن حامله باشد که دراینصورت عده ی وفات تا موقع وضع حمل است.

مشروط براینکه فاصله ی بین فوت شوهر ووضع حمل از4ماه و10روز بیشتر باشد والا مدت همان 4ماه و10روز است.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد 09153104004

 

عده ی اتمام مدت ویابذل آن مربوط به عقدموقت است.اگر زن حامله باشد عده ی اوباوضع حمل منقضی می شود

ولی اگر حامله نباشد درمورد بذل یا انقضاءمدت یافسخ نکاح مقرر می دارد:”عده ی فسخ نکاح و بذل مدت

وانقضای آن درمورد نکاح منقطع درغیر حامل دو طهر است مگراینکه زن با انقضای سن عادت زنانگی نبیند که دراینصورت45روزاست.

زنانی که عده ی طلاق ندارند:

1-زنی که بین او وشوهرش نزدیکی واقع نشده باشد

2-زن یائسه نه عده ی طلاق دارد ونه عده ی فسخ نکاح ولی عده ی وفات درهرمورد باید رعایت شود

بطورکی درعده ی طلاق رجعی حقوق وتکالیف زن وشوهر نسبت به یکدیگر همچنان برقرار است

درصورتی که زن درهنگام عده ی بامردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است ودرصورت آگاهی ازحکم عده ازدواج آن زن ومرد بایکدیگر برای همیشه حرام است.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

رضا حسینی برج