وکیل خوب طلاق در مشهد

وکیل خوب طلاق در مشهد

وکیل خوب طلاق در مشهد

فریب در ازدواج (تدلیس)

 

آنچه برای شروع زندگی مشترک اهمیت دارد صداقت وراستگویی طرفین می باشد.

تابتواند آن زندگی تداوم داشته باشد.متاسفانه دربرخی موارد طرفین خود را غیر آنچه هستند

معرفی می نمایند وبراساس این معرفی یک ازدواج صورت می گیرد.

خود را به داشتن صفت خاص یاشغل خاص منتسب می دانند

درحالی که در واقعیت این چنین نیست وباعث فریب طرف مقابل می گردند.

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد 09153104004

حال پرسش این است اگر ازدواجی برپایه ی دروغ صورت بگیرد آیاجرم است؟

پاسخ:درپاسخ به این پرسش باید ابتدا فریب در ازدواج یا همان تدلیس را تعریف کنیم.

درماده ی 438 قانون مدنی: تدلیس عبارت ازعملیاتی است که زن یامرد یاشخص تالثی انجام داده

و موجب فریب درازدواج می گردد”وقتی قانون گذار عملی رادرقانون تعریف می کند

یعنی آن عمل راجرم انگاری کرده ومجازات برای آن مشخص کرده است.

 

 وکیل خوب طلاق در مشهد 0915310400 

طبق این ماده فریب دهنده می تواند زوج،زوجه یاشخص ثالثی باشد.لازم به ذکر است

درصورتی که شخص ثالث بدون اطلاع زوج یازوجه.طرف مقابل رانسبت به زوج یازوجه فریب دهد حق فسخ ایجاد نمی شود.

جرم فریب درازدواج هم درقانون مجازات اسلامی وهم درقانون مدنی جرم انگاری شده است.

درماده ی 647قانون مجارات اسلامی بیان شده است:

“هریک از زوجین قبل ازعقد ازدواج طرف خود را به امور واهی ازقبیل :

داشتن تحصیلات عالی،تمکن مالی،موقعیت اجتماعی،شغل وسمت خاص،

تجرد وامثال آن فریب دهد وعقد برمبنای هریک از آنها واقع شود

و مرتکب به حبس تعزیری از6ماه تا2سال محکوم می گردد.”

وکیل طلاق توافقی در مشهد

لازم به ذکراست که نکات مذکور درماده جنبه احصائی نداشته بلکه ازباب تمثیل می باشد

وهرمورد دیگری که باعث فریب طرف مقابل گردد شامل تدلیس می باشد.

بهترین وکیل دادگستری در مشهد 09153104004

وکیل خوب طلاق در مشهد

همچنین درماده ی1128قانون مدنی نیز این امر جرم انگاری شده است:

“هرگاه دریکی ازدوطرف صفت خاصی شرط شده وبعد از عقد معلوم شود

که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود.

خواه وصف مذکور درعقد تصریح شده یا عقد متبانیا برآن واقع شده است.”

 

ازنظر یک وکیل خوب درمشهدآنچه ازاین دوماده ی مذکور می توان برداشت نمود آن است

برای تحقق جرم فریب درازدواج3موضوع بایداتفاق بیفتد:

1-توسل به امورواهی

2- فریب خوردن طرف مقابل

3-وقوع ازدواج برمبنای شرط یاصفت خاص بنابراین هرکدام از سه رکن که موجود نباشد این جرم اتفاق نیفتاده است وقابل مجازات نیست.

نکته ی دیگر اینکه تمام موارد فریب باید بعد از عقد آشکار گردد تابتوان گفت چنین جرمی اتفاق افتاده است.

آگاهی فرد قبل ازعقد باعث تحقق جرم نمی گردد.

 

( وکیل خوب طلاق در مشهد 0915310400)

 

پرسش:درصورت وقوع جرم فریب درازدواج چگونه می توان طرح دعوی کرد؟

پاسخ:از2طریق می توان نسبت به این جرم طرح دعوی کرد:

الف)فرد فریب خورده به محض اطلاع ازموجبات ح فسخ،عقد رافسخ می نماید ومراتب را توسط اظهارنامه به طرف مقابل اطلاع می دهد سپس باتقدیم دادخواست به دادگاه صدورحکم برتائید فسخ را تقاضا می نماید.دراینصورت ازتاریخ اراده برفسخ،عقدفسخ شده محسوب وحکم دادگاه تنها ازاین جهت است که اعمال حق فسخ به درستی صورت گرفته است(حقوقی)که این امر می تواند توسط یک وکیل خوب خانواده درمشهد درکمترین زمان به نتیجه برسد.

ب)باتقدیم دادخواست به دادگاه ،موجبات فریب راعنوان نماید وصدورحکم را ازدادگاه تقاضا کند دراینصورت دادگاه باتوجه به ادله ی فرد فریب خورده حکم مقتضی صادرمی نماید.(کیفری)

هردوطریق را فرد می تواند خود یا توسط بهترین وکیل خانواده در مشهد انجام دهد.

09153104004

تدلیس درفقه:انجام کارهایی نیرنگ آمیز درمعامله طرفینی

فسخ:پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی ازدوطرف قرارداد یاشخص ثالث