وکیل خوب مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل خوب مهریه در مشهد

مهریه

اولین مسئله ای که در ازدواج به ذهن متبادر می شود بحث مهریه است که بر ذمه ی زوج قرار می گیرد و به مجرد عقد زن مالک مهریه می شود در این مطلب در مورد مهریه، شرایط تعلق آن به زوجه و انواع آن توضیح خواهیم داد:
مهریه: هرچیزی که طبق قانون مالیت داشته باشه و قابل تملک باشه را می توان به عنوان مهریه قرار داد. که اگر در سند نکاحیه مهریه عند المطالبه باشد زن هر زمان که بخواهد می تواند مهریه خود را از زوج درخواست نماید که نیازی نیست در این نوع مهریه توان مالی همسر خود را اثبات نماید ولی اگر مهریه عند الاستطاعه باشد زوجه زمانی می تواند درخواست مهریه کند که دارایی واموال زوج را معرفی نماید وبتواند آنها را اثبات نماید.بنابراین هرزمان که بخواهد نمی تواند درخواست مهریه بنماید.
یکی از انواع مهریه، مهریه المثل می باشد که اگر میزان مهریه درهنگام عقد مشخص نشده باشد طرفین می تواند پس ازعقد مهریه را تراخی معین نمایند. اگر قبل از تراخی برتعیین مهریه بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهدبود.(۱۰۸۷قانون مدنی) که درتعیین مهرالمثل باید وضعیت زوجه از لحاظ مالی شرافت خانوادگی وسایر صفات و وضعیت امثال وی درنظر گرفته شود.

نوع دیگر مهریه، مهر المتعه می باشد که اگر مهریه مشخص نشده باشد و زوج قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زوجه را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه خواهدبود که درتعیین این نوع مهریه، حال مرد ازحیث غنا و فقر درنظر گرفته می شود نوع دیگر مهریه، مهر المسمی گفته می شود که براساس اصطلاحات فقهی اگرمهر راحین عقدنکاح و باتوافق زوجین ویا شخص دیگری که از طرف زوجین به عنوان داور پذیرفته اند تعیین شده باشد مهر المسمی می گویند.لازم به ذکر است که مهریه هم در نکاح دائم وهم درنکاح وجوددارد به طوری که اگر درنکاح   مهریه ذکر نشود موجب بطلان عقدخواهدشد.

 

وکیل خانواده در مشهد

 

موارد عدم تعلق مهریه به زوجه

۱-عقد نکاح باطل باشد ونزدیکی صورت نگرفته باشد زوجه مستحق مهریه نخواهدبود واگر مهر راگرفته زوج می تواند آن را استرداد نماید ولی درصورتی که زوجه نسبت به فساد نکاح اطلاعی نداشته باشد ونزدیکی صورت گرفته باشد زن مستحق مهرالمثل خواهدبود
۲-عقد نکاح قبل ازنزدیکی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر موجب فسخ عنن باشد که در اینصورت زوجه مستحق نصف مهر خواهد بود. درقانون برای تقاضای مهریه ازجانب زوجه سه روش پیش بینی شده است: ۱-ازطریق اظهار نامه ۲-ازطریق اداره ثبت ۳-ازطریق دادگاه
۱-اظهارنامه: اظهارنامه اوراق چاپی مخصوص دادگستری است که درآن زوجه اظهارات خود را درمورد درخواست مهریه در ردبف خواهان می نویسد وآن را ازطریق دادگاه برای زوج ارسال می کند.این اظهارنامه اولین قدم می باشد بدین مفهوم که زوجه قبل ازهر اقدام قضایی دیگر اظهارنامه برای زوج ارسال می کند.

۲-اداره ثبت: زوجه با مراجعه به دفترخانه وگرفتن اجرائیه به اداره ثبت مراجعه می کند وبامعرفی اموال زوج مهریه خود را مطالبه می نماید
۳-دادگاه: در این حالت زوجه درخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارائه داده وباید مالی از زوج به دادگاه معرفی کند تا باتوقیف وفروش آن مهر زن را پرداخت کند.
آنچه حائز اهمیت است این است که مالی را که معرفی می کنند نباید جزء دین باشد زیرا دراینصورت مال توقیف نخواهدشد وطبق ماده ی ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یامعادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ی ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است ۳-چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان :

۰۵۱۳۷۶۰۲۸۳۸ , ۰۵۱۳۷۶۰۰۰۱۱ , ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004