وکیل خوب مهریه در مشهد

وکیل خوب مهریه در مشهد

وکیل خوب مهریه در مشهد

 

رجوع ازبخشیدن مهریه

به موجب قانون به مجرد عقد زن مالک مهریه می شود ودرصورت عند المطالبه بودن می تواند آن را دادخواست کند مهریه ازحقوق مالی زوجه محسوب می شود.ونمی توان زوجه را ازاین حق محروم نمود.اما درمواردی زوجه مهریه خود را به زوج می بخشد.

 

وکیل خوب مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

سوال:درصورت بخشش مهریه آیازوجه می تواند مهریه خود رابگیرد؟

پاسخ:برای این پرسش سه حالت متصورات که هرکدام را توضیح خواهیم داد:

۱-زمانی که زوجه درخصوص مهریه مافی الذمه ی زوج را ابراء می کند واورا از پرداخت مهریه بری می نماید؛این ابراءباعث می شود تاتکلیف شوهر درادای مهربه طور کلی ساقط شود پس دراین حالت زن حق رجوع ندارد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

۲-زمانی که زوجه درقبال طلاق،مهریه ی خود را به شوهر بذل می کند که این بذل مهریه بیشتر درطلاق خلع ومبارات صورت می گیرد.طلاق خلع ومبارات دونوع طلاق توافقی هستند که زن باواگذاری مالی به شوهرازوی طلاق می گیرد.این طلاق مربوط به زمانی است که زن ازشوهر به قدری تنفرپیداکرده باشد که حاضرشود باپرداخت مالی ازوی طلاق بگیرد که این مال معمولا مهریه می باشد

 

وکیل خوب مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

اگرزن درایام عده ی طلاق ازبذل خود رجوع کند،طلاق ملغی وکان لم یکن خواهد یعنی آنها هم چنان درزوجیت یکدیگر هستند پس دراین حالت زن حق رجوع ازمهریه را تاپایان مدت عده دارد.

۳-زمانی که زوجه مهریه ی خود را به زوج هبه می کند دراین حالت ممکن است این هبه تکیف شوهر را در پرداخت مهریه بطور کلی ازبین نبرد،چراکه زن می تواند تحت شرایطی ازهبه ی مزبور رجوع ومهر خودرا مطابه کند خواه طلاق گرفته یا نگرفته باشد.

 

وکیل خوب مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

بنابراین حتی درصورتی که زوجه مهریه ی خود را بخشیده باشد می تواند رجوع کند ومهریه خود رابگیرد اما لازم است شرایط دریافت دوباره ی آن را داشته باشد.

 

ابراء:اسقاط حق ثابت برذمه ی دیگری

رجوع درعقود:فسخ وبرهم زدن آنها

هبه:خارج ساختن مال ازملک خود وبه ملک دیگری در آوردن بطور رایگان

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

رضا حسینی برج