وکیل خوب نفقه 

وکیل خوب نفقه در مشهد

وکیل خوب نفقه 

 

وکیل خوب نفقه

 

 نفقه دوران عقد

نفقه ی زن در دوران عقد :

عده ای اعتقاد دارند در دوران عقد به زوجه تعلق نمیگیرد چرا که زوجین در یک منزل مشترک سکونت ندارند و تمکین نیز وجود ندارد اما این نظر قابل پذیرش نیست زیرا طبق ماده ی 1102 قانون مدنی همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود . میزان نفقه اگر مشخص نشده باشد با توجه به شان خانوادگی زوجه و طبق نظر کارشناس تعیین می گردد .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 پرداخت نفقه در دوران عقد به عهده کیست ؟

یکی از سوالات رایج در بین زوجین این است در دوران عقد نفقه ی دختربه عهده ی پدر است یا شوهر ؟ عرف پرداخت نفقه در مناطق ایران متفاوت است برخی آن را وظیفه ی پدر می دانند زیرا هنوز زندگی مشترک و تمکین شروع نشده ، برخی آن را وظیفه ی شوهر می دانند زیرا علقه ی زوجیت میان آنان برقرار شده اما رایج ترین حالت پرداخت نفقه بدین صورت است که نیمی از مخارج به عهده ی پدر و نیمی دیگر به عهده ی همسر است .اما از دیدگاه قانونی و وفق ماده ی 1102 قانون مدنی پرداخت نفقه به مجرد عقد نکاح ب عهده ی همسر است که باید آن را پرداخت نماید .

محاسبه مبلغ نفقه در دوران عقد :

اگر میزان نفقه با توافق طرفین قبل ازدواج مشخص شده باشد مبغ مذکور باید ماهیانه پرداخت گردد اما اگر مبلغی تعیین نشده باشد میزان نفقه با توجه به شئونات خانوادگی زوجه طبق نظر کارشناس مشخص می گردد .لازم به توضیح است این مبلغ در صورت تمکین زن به وی تعلق می گیرد .

بلا تکلیف گذاشتن زن در دوران عقد :

اگر مردی همسر خود را در دوران عقد بلاتکلیف بگذارد بدین مفهوم که منزلی تهیه نکند و نفقه نپردازد زن میتواند در صورتی که تمکین نکرده باشد از حق حبس خود استفاده نماید و مهریه و نفقه ی خود را مطالبه نماید اما اگر در تمکین زوج بوده باشد میتواند به استناد عدم پرداخت نفقه تقاضای طلاق نماید .