وکیل خوب کفالت در مشهد

وکیل رابطه ی نامشروع در مشهد

وکیل خوب کفالت در مشهد

 

وکیل خوب کفالت در مشهد

 

 عقد کفالت 

کفالت عقدی است: عهدی، مجانی، تبعی.
برخلاف عقد ضمان ، در عقد کفالت، اعسار کفیل تاثیری بر عقد ندارد.

عقد کفالت مطابق ماده ۷۳۴ قانون مدنی

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* ماده ۷۳۵ قانون مدنی: کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می‌شود.

* عقد کفالت عقدی است: مجانی، تبعی، عهدی.
عقدی است که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به یک طرف دیگر جایز است.
از یک طرف عقد لازم است.
قائم به شخص کفیل است و با مرگ او از بین می‌رود. بند ۶ ماده ۷۴۶ قانون مدنی. “وکیل پایه یک در مشهد

ماده ۷۴۸ قانون مدنی :فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.

* کفالت عقدی تبعی است با انحلال و سقوط تعهد اصلی، از بین می‌رود.”وکیل دادگستری در مشهد”

*کفالت عقدی عهدی و مجانی می باشد، جعاله و ضمان معوض هستند و هبه عقدی تملیکی است.

* مجهول ماندن مدت اجل التزام در کفالت، سبب بطلان عقد است،.

 

وکیل کیفری در مشهد

 

کفالت

١- مقید
٢- مطلق

کفالت مقید : زمان تحویل مکفول توسط کفیل موجل است.

کفالت مطلق : این کفالت حال است، یعنی هر موقع مکفول له بخواهد، کفیل باید حاضر کند.” بهترین وکیل در مشهد ”

ماده ۷۳۷ قانون مدنی: کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده ۷۳۹ قانون مدنی :در کفالت مطلق مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.” وکیل خوب در مشهد”

در چه مواردی کفیل بری می شود

١- حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده.
٢- حضور مکفول در موقع مقرر (شخصا)
٣- ابراء ذمه مکفول از حقی که مکفول له بر او دارد( به هر نحوی از انحا)
۴- ابراء ذمه کفیل توسط مکفول له.
۵- حق مکفول له به نحوی از انحا به دیگری منتقل
۶- فوت مکفول
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

* ماده ۷۴۷ قانون مدنی :هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید. “وکیل حقوقی در مشهد

* ماده ۷۴۹ قانون مدنی : هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید با تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

 

کفیل

قراردادی _ حکمی یا قهری

کفیل حکمی یا قهری

اگر شخص ثالثی مدیون را از تحت اقتدار ذی حق بدون رضایتش خارج کند ‘در حکم کفیل’ است. کفیل حکمی اگر از مدیون اذن گرفته باشد باز هم پس از پرداخت حق رجوع به مدیون را ندارد چون کفالتی در کار نیست اما از باب استفاده بلاجهت می‌تواند رجوع کند.

کفیل در زمانی مکلف به پرداخت دین مکفول است که نتواند به موقع مکفول را احضار نماید.

 

نکته:  در کفالت مطلق هم مدت باید حتماً معلوم شود مثل کفالت موقت.

نکته: اثر عقد کفالت، تعهد کفیل به احضار مکفول است.
نکته: اثر تعهد کفیل: کفیل باید دین مکفول پرداخت کند.

 

نکته: تفاوت اصلی کفالت و ضمان اینکه در ضمان تعهد بر دین مدیون و در کفالت بر احضار او می باشد.

نکته: کفالت بین کفیل و مکفول له است، اراده و اهلیت مکفول شرط نیست، کفالت از مرده نمی شود.

نکته:  کفالت سبب انتقال دین نیست و التزام کفیل به پرداخت دین، نتیجه تخلف او در وفای به عهد یعنی احضار مکفول است.

نکته: با فوت کفیل اگر کفیل به تعهد خود عمل نکرده باشد دین مکفول باید پرداخت کند اگر قبل پرداخت فوت کند وراث باید آن دین از ترکه متوفی پرداخت کنند.

نکته: کفالت عقدی تبعی است و با انحلال و سقوط تعهد اصلی منحل می‌شود.

نکته: کفیل باید اذن در کفالت داشته یا اذن در پرداخت داشته باشد. در کفالت با انعقاد عقد مکفول بری نمی‌شود و اگر کفیل اجازه در کفالت نداشته باشد اما برای پرداخت اجازه گرفته باشد حق رجوع به مکفول دارد.

نکته: کفالت عقدی که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به یک طرف جایز میباشد.

نکته: اثر کفالت نسبی و فقط مربوط به دو طرف عقد کفیل و مکفول له و هیچ تعهد اضافی نیست و کفیل نیز هیچ سلطه ی بر او پیدا نمی کند.

نکته: مطابق قوانین سربازی و نظام وظیفه برای اخذ معافیت کفالت پدر و پدربزرگ مسن، نیازمند مراقبت سن ۷۵ سالگی تعیین شده است.

*** جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد _ وکیل حقوقی در مشهد _وکیل خوب در مشهد میتوانید با شماره تلفن موسسه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید.

تماس 09156024004