وکیل خیانت در امانت در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09153104004

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09153104004


وکیل خیانت در امانت در مشهد

 

خیانت در امانت

* شرایط تحقق جرم خیانت در امانت :

١-موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” باشد.

٢- مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده “وکیل خیانت در امانت در مشهد” باشد.

٣- مال به یکی از طروق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده “وکیل سرقت در مشهد” باشد.

۴- بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار “وکیل مشهد” باشد.

 

وکیل خیانت در امانت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* ارکان جرم خیانت در امانت >>>

هر جرمی برای تحقق باید مرکب از عناصر متشکله خود باشد و تا زمانی که همه ارکان جرم وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد” وکیل خیانت در امانت در مشهد” شد.

*موادی که موجب آن ، ارتکاب جرم خیانت در امانت از طرف قانون گذار صریحا ممنوع و مستحق مجازات معرفی شده “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” است . مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ از فصل بیست و چهارم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشند.

* رکن قانونی جرم خیانت در امانت:
ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. “وکیل خیانت در امانت در مشهد” که در ماده ۶۷۴ آمده است:
«اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی مانند سفته “وکیل سفته در مشهد” و چک “وکیل چک در مشهد” و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره “وکیل اجاره در مشهد” یا امانت “وکیل خیانت در امانت در مشهد” یا رهن “وکیل رهن در مشهد “یا برای وکالت” وکیل مشهد” یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و باید اشیای مذکور مسترد شود یا به طور معینی به مصرف برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده است ، اموال را به ضرر مالک یا متصرف آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” خواهد شد».

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* جایگاه جرم «خیانت در امانت» >>>

جرایم علیه اموال و مالکیت در قانون ، شامل چهار نوع جرم می‌شود که عبارتند: از: سرقت “وکیل سرقت در مشهد” ، صدور چک غیرقابل پرداخت “وکیل چک در مشهد” ، کلاه‏بردارى “وکیل کلاهبرداری در مشهد “و خیانت در امانت” وکیل خیانت در امانت در مشهد” .

* جایگاه رابطه امانى در جرم «خیانت در امانت»
براى بررسى رابطه امانى موجود در جرم «خیانت در امانت»، باید عناصر تشکیل‏ دهنده این جرم “وکیل خیانت در امانت در مشهد “، مورد بررسى قرار گیرند که عبارتند از:

الف. عنصر قانونى: ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات.

ب. عنصر مادى:

١. عمل فیزیکى: تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کردن مال سپرده شده.

 

 

وکیل خیانت در امانت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

٢. وجود رابطه حقوقى امانى:
الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
ب. مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد.
ج. مال باید به طریق قانونى، مشروط بر استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن، سپرده شده باشد.

٣. حصول نتیجه مجرمانه: ضرر مالک یا متصرف قانونى.

۴. وجود رابطه علیّت میان فعل مرتکب و ضرر.

ج. عنصر روانى:

١. سوء نیت عام: قصد ارتکاب عمل فیزیکى، یعنى عمد در تصاحب، تلف، مفقودی، استعمال ‏نمودن مال سپرده شده.
٢. سوء نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه، یعنى قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف.

 

 

وکیل خیانت در امانت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

* بررسى عناصر تشکیل‏ دهنده رابطه حقوقى امانى >>>
جرم «خیانت در امانت» در صورتى محقق می‌شود که رابطه حقوقى امانى “وکیل خیانت در امانت در مشهد” میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد. از سوى دیگر، براى تحقق رابطه حقوقى امانى نیز وجود سه عنصر ضرورى است که در توضیح عنصر مادى به آن‏ها اشاره شد.

* بررسى تفصیلى هر یک از این سه عنصر :
الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” باشد.
همان‏گونه که از ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومى برمى آید، اموال منقول قطعآ مشمول این جرم مى‌شوند ، این ماده شامل مال غیر منقول نمى‌شود ‏، اما قانونگذار با به کار بردن لفظ «ابنیه» به جاى «امتعه»، اموال غیرمنقول را نیز مشمول این جرم قرار داده است.

 

 

وکیل خیانت در امانت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

ب. مال سپرده شده باید متعلّق به غیر باشد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” :
این عنصر در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد. از این‏رو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جاى استرداد مال به غاصب یا سارق “وکیل سرقت در مشهد “، آن را به صاحب اصلى تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده “وکیل پایه یک مشهد” است.

ج. باید به طریق قانونى، مشروط به استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن سپرده شده “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” باشد.
این عنصر خود به سه جزء تقسیم مى‏شود که عبارتند از: سپرده شدن مال به امین، سپرده شدن مال به طریق قانونى و شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن.

 

وکیل خیانت در امانت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*** جهت بررسی جرم خیانت در امانت و شرایط و عناصر تشکیل دهنده این جرم میتوانید با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل کیفری در مشهد و وکیل خیانت در امانت در مشهد با موسسه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید.
شماره تماس : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴