وکیل دادسرا در مشهد

وکیل خوب در مشهد 09153104004

وکیل دادسرا در مشهد

 

 

دادسرا

* دادسرا :
نهادی که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوای عمومی از جنبه حق اللهی، حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای احکام، و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی را دارد. “وکیل کیفری در مشهد

* دادسرا: یک نهاد مشترک بین دعاوی حقوقی و جزایی می باشد. “وکیل حقوقی در مشهد

 

وکیل دادسرا در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* دادسرا >>>

١- دادستان :
ریاست دادسرا،
مقامی که بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری متهمان وفق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌کند. “بهترین وکیل در مشهد”

٢- معاون دادستان :
مقامی که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام و در غیاب دادستان جانشین او می باشد. “وکیل خوب در مشهد

٣- دادیار :
مقامی که به نمایندگی از دادستان انجام وظیفه و کلیه قرارها وی بایستی با موافقت دادستان باشد، در صورت اختلاف بین او و دادستان نظر دادستان متبع است. “وکیل کیفری در مشهد

۴- بازپرس :
مقامی که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را به عهده دارد.” وکیل در مشهد

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* ویژگی های دادسرا >>>

١- سلسله مراتب >
در طول هم می باشند:١- دادستان ٢- معاون ٣- دادیار

٢-وحدت دادسرا >
قضات دادسرا به منزله شخص واحد و هر کدام به تنهایی نماینده تمام دادسرا محسوب و می‌توانند به جای دیگری انجام وظیفه نمایند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

۳- استقلال دادسرا:
قضات دادسرا در برابر دادرسان دادگاه استقلال رای و آزادی عقیده دارند. “وکیل دادگستری مشهد

۴- رد قضات دادسرا:
قاعده کلی در دعاوی کیفری دادسرا طرف دعوای عمومی، قضات آن غیرقابل رد هستند، از لحاظ قانونی ماده ۴۶ بازپرس و دادیار به عنوان قضات تحقیق قابل رد هستند و خود نیز در صورت وجود جهات رد باید از رسیدگی به پرونده خودداری کنند.” وکیل کیفری در مشهد” در خصوص دادستان در قانون چیزی ذکر نشده است. “بهترین وکیل در مشهد”

 

وکیل دادسرا در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* انواع دادسرا >>>
* دادسرای دیوان عالی کشور
* دادسرای عمومی و انقلاب
* دادسرای نظامی
* دادسرای ویژه روحانیت

* وظایف دادسرا >>>
١- کشف جرم .”وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
٢- تعقیب مجرم.” وکیل پایه یک دادگستری مشهد”
٣- اقامه دعوا از جنبه حق الهی.” وکیل پایه یک در مشهد”
۴- حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی. “وکیل پایه یک مشهد”
۵- اجرای احکام. “وکیل در مشهد”
۶- رسیدگی به امور حسبیه. “وکیل مشهد”

* وجود سلسله مراتب دادسرا>>>
قضات دادسرا موظف به اطاعت از دستورات مافوق می‌باشند.
*رئیس قوه قضائیه. “وکیل در مشهد” *وزیر دادگستری. “وکیل پایه یک در مشهد”
*دادستان کل کشور.” وکیل حقوقی در مشهد”
*دادستان استان.” وکیل کیفری مشهد” *دادستان شهرستان.” وکیل مدافع مشهد”
*دادیاران. “وکیل در مشهد”

 

وکیل دادسرا در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* استقلال نهاد تعقیب دادسرا >>>
١- نسبت به بازپرس و قضات تحقیق در ارجاع پرونده ها.” وکیل کیفری در مشهد”
٢- نسبت به دادگاه در تشخیص و اقتضاء تعقیب و صدور کیفرخواست.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
٣- نسبت به شاکی در تغییب یا عدم تغییب مجرم.” وکیل دادگستری در مشهد”
۴- نسبت به متهم در اخذ تامین مناسب، ترک‌تعقیب، بایگانی کردن، یا صدور قرار تعلیق تعقیب.” وکیل پایه یک در مشهد

* جهت اخذ وکیل مناسب در امور کیفری میتوانید با مجموعه حقوقی حق با شماره تلفن ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس حاصل نمایید و از مشاوره و تجربه وکلای پایه یک دادگستری و وکیل کیفری در مشهد استفاده نمایید.

تماس 09156024004