وکیل دیه در مشهد

بهترین وکیل دیه در مشهد

بهترین وکیل دیه در مشهد

دیه

 تعریف دیه و انواع آن

* طبق تعریف وکیل در مشهد ، دیه در لغت به معنای راندن و رد کردن است.
و به اصطلاح مالی است که در صورت وقوع جنایت باید ادا شود و به آن خون بها و دیه مقدر نیز گفته “وکیل ديه در مشهد” می شود .
* برخی فقهای امامیه در تعریف دیه گفته اند : دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو انسان واجب می گردد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .

* دیه در قانون مجازات اسلامی : مال مشخصی است که شرع مقدس به دلیل جنایات غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایات عمدی در صورتی که قصاص ندارد مقرر شده “وکیل پایه یک در مشهد” است .

 

 

* تعریف آرش >>>

ارش ، همان دیه غیر مشخص است که میزان آن در شرع مشخص نشده است و دادگاه به نسبت نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده ، با در نظر گرفتن دیه مقدرو با جلب نظر کارشناس میزان آن را مشخص می کند” وکیل ارش در مشهد” .

به تعبیری در جنایات مادون نفس چنانچه برای تلف عضو یا نقض و صدمه ای که برآن وارد آمده است دیه ای مقدر نشده باشد ، ارش گفته “وکیل ارش در مشهد” می شود .

* تفاوت دیه و آرش >>>

دیه و ارش اگرچه هر دو جبران مالی جنایت است اما از لحاظ مختلف با یکدیگر متفاوت “وکیل حقوقی در مشهد” است .

 

وکیل کیفری در مشهد

 

١- کمیت :

مقدار دیه از طرف قانون گذار مشخص می شود ولی مقدار ارش مشخص نیست و تعیین آن با استفاده از نظر کارشناس ، با قاضی “وکیل دیه در مشهد” است .

٢- کیفیت :

جنس دیه محدود به انواعی است که به وسیله قانون گذار معین شده “وکیل دیه در مشهد “است. در حالی که ارش به موارد مذکور منحصر نبوده و قاضی ، جانی را به پرداخت میزان معینی از مال محکوم می نماید ، بدون اینکه که بزهکار در انتخاب آن مخیر گذاشته شود “وکیل ارش در مشهد” .

٣- مهلت پرداخت :

زمان پرداخت دیه در جنایات عمدی یکسال ، شبه عمد دوسال و خطایی محض سه سال پیش بینی شده “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” است . اما ضمان ارش حال بوده و برای پرداخت آن مهلتی مقرر نشده “وکیل خوب در مشهد” است .

 

وکیل دیه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* نوع و مقدار :

بر اساس گفته وکیل دیه در مشهد در حقوق اسلامی مقدار دیه از طرف قانون گذار دقیقاً مشخص شده است و از کمترین جنایات تا قتل “وکیل قتل در مشهد “را شامل می شود . دیه نفس که دیه کامل است ، در همه ی جنایات عمدی و غیر عمدی یکسان” وکیل حقوقی در مشهد” است .

دیه قتل مرد مسلمان

* دیه قتل مرد مسلمان یکی از موارد زیر است که قاتل در انتخاب آن مخیر است “وکیل در مشهد” و تلفیق آن ممکن نیست :

١- صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی هم لاغر نباشد . “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
٢- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی هم لاغر نباشد . “وکیل پایه یک دادگستری مشهد
٣- هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی هم لاغر نباشند . “وکیل پایه یک در مشهد”
۴- دویست دست لباس سالم که از حله های یمن باشد. “وکیل پایه یک مشهد ”
۵- هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود باشد. “وکیل در مشهد
۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲نخود نقره می باشد . “وکیل مشهد

 

وکیل دیه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

دیه زن مسلمان

* دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی باشد ،خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است “وکیل دیه در مشهد” که اتخاذ این سیاست در واقع به حمایت از زنان و کودکان بازمانده بازگشت “وکیل خانم در مشهد” دارد . زیرا اگرچه از طرفی ،کسی که زنی را به قتل رسانده است باید کیفر ببیند ، اما از طرف دیگر زنی که با مجازات و قصاص “وکیل قصاص در مشهد” همسرش بی سرپرست” وکیل سرپرستی در مشهد” شده و بدین صورت تکیه گاه اقتصادی خود را از دست می دهد نیز باید مورد حمایت قرار “بهترین وکیل در مشهد” گیرد .

* تغلیظ دیه >>>

اگر جنایت قتل در یکی از ماه های حرام (رجب، ذیقعده ، ذحجه ، محرم)یا در حرم مکه مکرمه واقع شود “وکیل کیفری در مشهد “، قاتل نسبت به پرداخت یک سوم دیه ی کامله علاوه بر مقدار دیه نفس ضامن خواهد “وکیل دیه در مشهد “بود . که منحصر به قتل بوده و جنایات مادون نفس را شامل نمی شود “وکیل قتل در مشهد” . تشدید دیه در صورتی ثابت است که فعل وارد بر مجنی علیه و حصول نتیجه هردو در مکان یا زمان های فوق حادث گردد ،پس اگر مجنی علیه را در غیر ماه های حرام مجروح سازد” وکیل خوب در مشهد” و در یکی از ماه های حرام بر اثر همان جراحت بمیرد ضمان دیه افزایش نمی یابد.

 

وکیل دیه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* مسئول پرداخت دیه >>>

پرداخت دیه در همه شرایط بر عهده جانی واگذار نشده است ، بلکه متناسب با ماهیت جنایت و چگونگی وقوع آن اشخاص و مراجع دیگری غیر از جانی نیز مکلف به پرداخت آن خواهند “وکیل قیم در مشهد” بود.

* پرداخت دیه در جنایات عمد و شبه عمد برعهده خود جانی است “وکیل پایه یک در مشهد” . در جنایات خطایی محض هم اگر جنایت با اقرار جانی ثابت شود خود موظف به پرداخت دیه “وکیل دیه در مشهد” میگردد.

* عاقله :عاقله کیست؟ عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی ، پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث “وکیل ارث در مشهد” به طوری که همه ی کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند “بهترین وکیل در مشهد “بود .
قانون، مسئولیت پرداخت دیه در جنایت خطای محض را بر عهده عاقله دانسته است “وکیل سرپرستی در مشهد” و این در صورتی است که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود “وکیل قیم در مشهد” . زمانی که قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود ، عاقله عهده دار پرداخت دیه خواهد بود .
در خطای محض دیه ی قتل و همچنین دیه ی جراحات (موضحه )و دیه جنایت های زیادتر بر عهده ی عاقله می باشدو دیه جراحت های کمتر از آن به عهده ی خود جانی است “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” . عاقله ، ضامن جنایت های خطایی محض که شخص برخود وارد آورده است و اتلاف مالی که به طور خطاء محض حاصل شده است ، نیست.

 

وکیل دیه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

* ضامن جریره :

ضامن جریره در زمره ی عاقله محسوب می شود .
ضامن جریره کسی است که پرداخت دیه جنایات خطایی محض مضمون را مبتنی بریک قرارداد پذیرفته “وکیل سرپرستی در مشهد” است. ضمان جریره در واقع نوعی بیمه قراردادی است که یک طرف آن ضامن و طرف دیگر شخص مضمون یعنی جانی است. در این عقد شرط است که مضمون مجهول النسب بوده یا وارث نداشته باشد ، پس به موجب این عقد ضامن ، وارث مضمون و نیز عاقله ی او محسوب “وکیل قیم در مشهد “میگردد.

* بیت المال :

در صورتی که وقوع جنایت ناشی از اعمال مشروع حاکمیت باشد ، مثل مأمور انتظامی که در حین انجام مأموریت ، بدون هیچگونه تخلفی تیر اندازی کرده ، ضامن دیه نخواهد بود و دیه بر عهده بیت المال است “وکیل دیه در مشهد” . به جز مواردی که مقتول یا مصدوم مهدور الدم نبوده باشد. به علاوه هرگاه در جنایات خطایی محض، هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله ی او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ، دیه از بیت المال پرداخت “وکیل خوب در مشهد” می شود.

 

وکیل دیه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

*** بهترین وکیل دیه در مشهد: با توجه به اینکه مبحث دیه جز مباحثی است که نیاز به تبحر و مهارت زیادی دارد باید حتما با یک وکیل خبره و کار بلد دیه مشورت کرده “مشاوره با وکیل در مشهد” زیرا در صورت غفلت باعث تحمل ضررهای بسیاری می شود . جبران خسارتی که به شما عزیزان وارد می شود حق شماست . پس برای گرفتن حقتان و رسیدن به نتیجه ی دل خواه باید به یک وکیل دیه در مشهد مراجعه نمایید.

تماس 09156024004