وکیل رهن در مشهد

وکیل رهن در مشهد

وکیل رهن در مشهد


وکیل رهن در مشهد

بهترین وکیل رهن در مشهد

رهن

* عقد رهن :

رهن: دین، منفعت، حق اختراع، حق سرقفلی، باطل است.

رهن: اسکناس، سهام بی نام، اسناد در وجه حامل، صحیح است.

مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

*رهن عقدی که به موجب آن مدیون مالی را به وثیقه به داین می‌دهد.
طرفین: راهن :رهن دهنده، مرتهن :رهن گیرنده.

رهن عقدی تبعی است، پیش از آن باید دینی وجود داشته تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داد.

وثیقه دادن برای دین آینده در حقوق ما ممکن نیست، حداقل باید سبب دین به وجود آمده باشد.

عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است

عقد رهن عقد عینی ست چون قبض شرط صحت آن است، ولی استمرار آن شرط صحت معامله نیست.

عقد رهن، عقد عینی تبعی می باشد یعنی اگر در حین عقد رهن، دینی وجود نداشته باشد عقد باطل است مگر اینکه سبب آن دین بوجود و ایجاد شده باشد.

وکیل رهن در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

* ویژگی های مورد رهن

١- عین باشد. دین و منفعت را نمی توان چون قابل قبض نیستند.
اموال غیر مادی مثل : حق تالیف، سرقفلی را نمی‌توان.
٢- معین باشد. (مردد نباشد)
٣- قابل انتقال باشد.

وکیل حقوقی در مشهد

 

* شروط ضمن عقد رهن

١- شرط وکالت مرتهن در فروش مال مرهونه در صورت عدم تادیه توسط راهن صحیح است.
٢- شرط منع مرتهن از فروش عین مرهونه باطل است.
٣- شرط انتقال مالکیت مال مرهونه به مرتهن در صورت عدم تادیه دین توسط راهن باطل است.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

وکیل رهن در مشهد

* نکات عقد رهن

اگر راهن مقداری از دین ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه کند.

رهن مازاد > رهن دادن عین مرهونه از سوی راهن که منافی حق مرتهن نیست صحیح است.

اگر فردی به دیگری بدهکار باشد و مالی را در رهن طلبکار بگذارد طلبکار بر مال مرهونه حق عینی تبعی پیدا می کند به نحوی که با عدم پرداخت دین از طریق دادگاه مال را می‌فروشد و طلب خود را وصول می نماید و اگر مازادی ماند به بدهکار مسترد میکند.

موارد رهن:
١- عین باشد
٢- معین باشد
۳- قابل انتقال باشد.

نکات

نكته: مالک یک مالی نمی تواند مالی را که نزد شخص دیگر به رهن گذاشته است مورد معامله عقد بیع قرار دهد.

نکته:  اگر راهن مقداری از دین ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه کند.

نکته: رهن مازاد، رهن دادن عین مرهونه از سوی راهن که منافی حق مرتهن نیست صحیح است.
نکته:  شرط صحت رهن، مدیون بودن راهن به مرتهن است.

نکته:  اگر شخصی غیر از مدیون مالش را برای تضمین دین مدیون نزد مرتهن به رهن بگذارد رهن مستعار است.

نکته:  انتقال سرقفلی مغازه ای که در رهن است، غیر نافذ است.

نکته: اگر راه‌ن در رهن تصرفی کند که نافی حق مرتهن انجام دهد ‘غیر نافذ’ است.

نکته: وثیقه دادن برای دین آینده ممکن نیست و باید دست کم سبب یا مقتضی دین ایجاد شده باشد.

نکته: در عقد رهن، قبض شرط صحت است و قبض عرفی کفایت می کند.

نکته: قبض عرفی مال مرهونه کافی است و قبض مادی ضرورت ندارد، یعنی استیلای معنوی مرتهن بر توقیف و فروش مال مرهون در دید عرف برای صحت کافی هر چند قبض مادی نباشد.

نکته: چون قبض رکن است، در زمان قبض نیز باید طرفین اهلیت داشته پس اگر موقع ایجاب و قبول اهلیت ولی موقع قبض نداشته عقد باطل است.

نکته: قبض از شرایط صحت رهن است و در صورتی اثر دارد که به اذن راهن باشد و اگر از قبل در اختیار مرتهن ایجاب و قبول دلالت بر اذن بر قبض و ادامه تصرف دارد مگر خلافش تصریح شود.

نکته: استمرار قبض لازم نیست مرتهن همین که قبض کرد می تواند مال به راهن برگرداند.

نکته: اگر مالی بر حسب ذات و قواعد عمومی در زمره اموال قابل فروش باشد ولی مقررات خاصی تا مدت معین حق انتقال بگیرد، رهن آن جایز است.

نکته: اجازه راهن به مرتهن برای قبض شرط است، مرتهن نمی تواند مال بدون اجازه بردارد.

نکته: اموال غیرمادی مثل: حق تالیف، حق اختراع، سرقفلی، موضوع رهن نمی شوند.

نکته: رهن وثیقه اسنادی که ارزش اعتباری و قابل دادوستد دارند، مانند: اسکناس، اسناد در وجه حامل، سهام بی نام، چون در حکم عین معین هستند صحیح میباشد.

نکته: اسنادی که در حکم سند طلب هستند، قابل رهن نیستند.

نکته: اگر سند رهنی در دفتر اسناد رسمی به طور کاملاً قانونی تنظیم نگردیده باشد شخص ذینفع میتواند جهت ابطال سند رهنی به دادگاه دادخواست ابطال سند رهنی را بدهد.

نکته: اگر مالکی ملک در رهن بانک خود را با مبایعه نامه به دیگری منتقل کند و متعهد گردد تا تنظیم سند رسمی ملک را از رهن بانک خارج کند، خریدار می تواند دعوای الزام به فک رهن برای احقاق حقوق خود را از دادگاه بخواهد.

نکته: اگر در هنگام عقد رهن، دین وجود داشته باشد اما در اثنای عقد به هر دلیلی دین از بین برود عقد رهن منفسخ می گردد.

* جهت هماهنگی با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در امور رهن و شرایط رهن و ویژگی های رهن می توانید با شماره تلفن موسسه حقوقی حق تماس بگیرید.