وکیل سرپرستی در مشهد

بهترین وکیل سلب حضانت در مشهد

وکیل سرپرستی در مشهد

نصب و عزل قیم

* در قوانین اسلام باید برای طفل صغیری كه مسلمان است قیم انتخاب شود، و قیم وی نیز باید مسلمان “وکیل قیم در مشهد” باشد.

* قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد “وکیل قیمومت در مشهد” ؛ زیرا كفار نمی‌توانند قیم یك فرد مسلمان “وکیل سرپرستی در مشهد” شوند.

* قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است “وکیل وصیت در مشهد” ، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین” وکیل قیم در مشهد” کرد.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* مطابق ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” شوند:

١- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت” وکيل حقوقی در مشهد” هستند.

٢- کسانی که به علت ارتکاب جنایت “وکیل جنایی در مشهد” یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: ١-سرقت – “وکیل سرقت در مشهد” ٢-خیانت در امانت-” وکیل خیانت در امانت در مشهد” ٣-کلاهبرداری- “وکیل کلاهبرداری در مشهد” ۴-اختلاس-“وکیل اختلاس در مشهد” ۵-هتک ناموس یا منافیات عفت- “وکیل کیفری در مشهد ” ۶-جنحه نسبت به اطفال- “وکیل اطفال در مشهد” ٧-ورشکستگی به تقصیر “وکیل ورشکستگی در مشهد” .

٣– کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر “وکیل ورشکستگی در مشهد” و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده” وکیل مدیرتصفیه در مشهد” است.

۴– کسانی که معروف به فساد اخلاق” وکیل خوب در مشهد” باشند.

 

وکیل سرپرستی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

۵– کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته” وکیل محجوران در مشهد” باشد.

* خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود” وکیل قیم در مشهد” و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد “وکیل قیمومیت در مشهد” کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم “وکیل سرپرستی در مشهد” است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم “وکیل حقوقی در مشهد” است.

* برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».

 

 

وکیل سرپرستی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

*موارد تعیین قیم مطابق قانون مدنی

به موجب ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی ” برای اشخاص ذیل نصب قیم” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “می شود :

١. برای صغاری که ولی خاص ندارند.

٢. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته” وکیل خوب در مشهد “باشند.

٣. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد “بهترین وکیل در مشهد” .

 

وکیل سرپرستی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

*تحلیل وکیل پایه یک دادگستری در مشهد از ماده ۱۲۱۸ موارد تعیین قیم عبارتند از اینکه :

١. اشخاص صغیری که ولی خاص ندارند . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ‘ولی خاص’ به پدر یا جد پدری گفته “وکیل ولایت در مشهد” می شود . بعلاوه اینکه ، هر کدام از پدر یا جد پدری نیز می توانند برای بعد از فوت خود نیز شخصی را به عنوان وصی “وکیل وصیت در مشهد” برای اداره امور محجور تعیین “وکیل محجورین در مشهد” کنند که در صورت عدم تعیین ، باید از طرف دادگاه برای اداره امور صغیر قیم تعیین “وکیل قیم در مشهد” شود .
بنابراین ، در صورتی که پدر یا جد پدری فوت کرده باشند و شخصی را برای وصایت تعیین نکرده باشند ، باید قیم تعیین “وکیل قیمومیت در مشهد “شود .

 

وکیل سرپرستی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

٢. شخصی که بعد از رسیدن به سن بلوغ سفیه شده “وکیل محجوران در مشهد” است ، اعم از اینکه پدر یا جد پدری یا وصی “وکیل وصیت نامه در مشهد” منصوب داشته باشد یا نه ، همچنین برای شخصی که پیش از رسیدن به سن بلوغ سفیه بوده “وکیل خوب در مشهد “و ولی خاص ( پدر ، جد پدری و وصی ) نداشته باشد “وکیل ولایت در مشهد” نیز باید قیم تعیین کرد .

٣. شخصی که پس از رسیدن به سن بلوغ دچار حالت جنون یا دیوانگی شده اعم از اینکه ولی خاص داشته باشد یا خیر ،”بهترین وکیل مشهد”، همچنین شخصی که جنون او متصل به زمان کودکی او بوده و ولی خاص نداشته باشد “بهترین وکیل در مشهد “. بدین ترتیب اگر محجور بعد از رسیدن به سن بلوغ مبتلا به جنون یا سَفَه شود “وکیل محجوران در مشهد” و این حالت بعد از بلوغ نیز ادامه داشته باشد “وکیل حقوقی در مشهد” ، در صورت داشتن ولی خاص ، ولایت او بعد از بلوغ ادامه پیدا “وکیل ولایت در مشهد “می کند .

 

وکیل سرپرستی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* اجرت قیم 

قیم می‌تواند برای وظایف قیومیت ،دستمزد و اجرت مناسبی را با توجه به نظر دادستان” وکیل دادگستری در مشهد” از اموال محجور دریافت کند.

*برای مشخص کردن و تعیین دستمزد و اجرت قیم باید به سه نکته توجه داشت :

۱- کمیت و کیفیت انجام تعهد کفیل “وکیل کفالت در مشهد” در مدیریت اموال و نگهداری از فرد محجور.

۲- شرایط محلی که محل سکونت محجور در آن واقع شده است” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” و مسائل مربوط به قیمومت در آنجا صورت “وکیل حقوقی در مشهد” می پذیرد .

۳- درامد محجور.

 

وکیل سرپرستی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* وظایف قیم 

وظایف قیم طبق قانون مدنی و مواد ۱۲۳۵ به بعد از منظر وکیل خوب حقوقی مشهد و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، در دو بخش خواهد بود :

١- مواردی که نیازی نیست که به تصویب و تأیید دادستان برسد.
از جمله : دخل و تصرف در دارایی ها و اموال منقول محجور “وکیل اموال در مشهد” و با کسب اجازه از دادستان در اموال غیر منقول محجور “وکیل محجوران در مشهد” ، نگهداری از فرد تحت قیومیت و نمایندگی او، رعایت مصلحت و غبطه محجور پیش از شروع کردن به انجام اقدامات، فروش اموال فاسد شدنی با رعایت مصلحت محجور “وکیل خانواده در مشهد “، اهمیت دادن و مراقبت نسبت به بهداشت و درمان بیماری های فرد محجور، محافظت و نگه داری از اموال واسناد قیمتی محجور “وکیل خانواده در مشهد” با نظارت دادستان.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

* عزل قیم 

الف) مطابق ماده‌ی ۱۲۴۸ ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

١– اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده “وکیل خیانت در امانت در مشهد” و یا این صفت از او سلب شود.

٢– اگر قیم مرتكب جنایت “وکیل جنائی در مشهد “و یا مرتكب یكی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حكم قطعی محكوم گردد:
سرقت ،خیانت درامانت ،كلاهبرداری ،اختلاس ،هتك ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشكستگی به تقصیر یا تقلب” وکیل ورشکستگی در مشهد” .

٣– اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محكوم به حبس شود “وکیل زندانیان در مشهد” و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره “وکیل کارمندان در مشهد” كند.

۴– اگر قیم ورشكسته اعلان “وکیل قیم در مشهد” شود.

معاملات صغیر

١- صغیر غیر ممیز: کلیه معاملات باطل است.
٢- صغیر ممیز: معاملات اصولاً غیر نافذ است. تملکات بلاعوض صحیح است.

وکیل سرپرستی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

معاملات سفیه

مالی : غیرنافذ است.
غیرمالی : صحیح است. تملکات بلاعوض صحیح است.

 

در صورتی میتوان به سرپرست مجنون یا صغیر طبق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مراجعه کرد که :
١- تقصیر سرپرست در نگهداری آنها
٢- تحقق مسئولیت برای خود مجنون یا صغیر، و از آنجا که مسئولیت ناشی از تسبیب، منوط به تقصیر سبب است، مسئولیت سرپرست نیز منوط به اثبات تقصیر مجنون یا صغیر خواهد بو

 

نکته: حجر سفیه مربوط به امور مالی است و در قراردادهای مالی نیز اگر معامله صرفا نافع باشد (کاملا به نفع شخص معامله کننده) طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی سفیه می‌تواند شخصا مبادرت به انشای معامله کند.

 

معاملات مجنون

جنون دائمی:کلیه معاملات باطل است.
جنون ادواری : معاملات اصولاً باطل است، مگر اینکه افاقه ثابت شود.

 

ضرورت وجود سرپرست

به حکم عقل،هر اجتماعی می‌بایست دارای سرپرست ومدیری باشد تا با ایجاد نظم وثبات وهماهنگی بین اجزاء،آن را به سوی هدف مورد نظر هدایت کند.خانواده نیز که خود اجتماعی متشکل از حداقل دو عضو است براساس اهداف معینی تشکیل شده است که تأمین آن نیازمند مدیریت وسرپرستی است

سرپرست زن

قیّم به کسی گفته می‌شود که عهده‌دار امور فرد دیگری قرار بگیرد.قیومت مرد به زن در حوزه خانوادگی است نه در حوزه اجتماعی یعنی این حکم مربوط به زن وشوهر است نه متعلق به مردان وزنان جامعه.

ولایت بر فرزندان

مرد خانواده بر اموال فرزندان نابالغ همچنین بر کارهای آنان حق سرپرستی دارد همچنین رضایت او در ازدواج فرزند دختر لازم است.

 

نکته: معاملات معوض سفیه، معاملات سفیه صرفا در صورت داشتن اذن یا اجازه از نماینده قانونی صحیح خواهد بود.

نکته:  هیچ محجوری مطلقا اهلیت قبض در عقود عینی ندارد، حتی اگر اهلیت قبول داشته باشد.

نکته:  قیم محجور اختیار مطلق برای تراضی در تقسیم مال مشاع ندارد و طبق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی تقسیم حتماً باید در دادگاه انجام شود.

نکته: در صورت انتصاب حادثه به صغیر حتی در صورت عمد صغیر، او نیز مسئولیت پرداخت دیه، بر عهده شخص صغیر نیست و پرداخت دیه بر عهده عاقله صغیر است.

نکته:  سفیه برای امور غیر مالی و صغیر ممیز برای هبه می توانند وکالت دهند اما اگر تعهد اضافی و دستمزد وکیل به عهده گیرد نیاز به اهلیت کامل دارد.

 

سخن‌بزرگان:
ما کسانی را که دوست داشته باشیم را قضاوت نمی‌کنیم. (ژان پل سارتر)

ضرب المثل : عدالت از آنچه در قانون نوشته شده معلوم می‌شود. (مثل چینی)

*** در جهت بررسی هرگونه صلاحیت قیم یا سرپرست یا ولی میتوانید با دفتروكالت و موسسه حقوقی حق جویان تماس گرفته و با بهترین وکلای شهر مشهد و وکلای پایه یک دادگستری شهر مشهد مشورت نموده و به پاسخ های خود در زمینه عزل قیم و نصب قیم برسید. تلفن تماس : ٠٩١۵٣١٠۴٠٠۴