وکیل سقط جنین در مشهد

بهترین وکیل سقط جنین در مشهد

وکیل سقط جنین در مشهد

سقط جنین

* دیه سقط جنین از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد بر عهده چه کسی می‌باشد؟

بهترین وکیل در مشهد دیه بر عهده کسی است که متصدّی عمل سقط جنین بوده، پس اگر مادر با خوردن قرص بچه را سقط کرده بر عهده مادر است و اگر دکتر با آمپول زدن بچه را سقط کرده بر عهده دکتر است. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

 

وکیل سقط جنین در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* دیه سقط جنین از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد به چه کسی باید پرداخت شود؟

اگر مادر متصدی سقط جنین شده دیه آن را باید به پدر یا در صورت فقدان پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر متصدی آن شده باید دیه را به مادر بدهد و اگر شخصی دیگر متصدی آن شده باید دیه را به پدر و مادر بدهد “وکیل دیه در مشهد” ، و به عبارت دیگر هر کس مباشر در سقط است دیه به او نمی‌رسد، و دیه به طبقه بعد باید داده شود و اگر پدر و مادر به سقط جنین راضی باشند هر چند مباشر در سقط نباشند، احتیاط واجب این است که دیه به طبقه بعد داده شود و پدر و مادر دیه را نگیرند. “وکیل سقط جنین در مشهد”

* دیه جراحات وارده بر جنین از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در صورتیکه سقط نشده باشد چقدر است؟

اگر با انجام کارى، جنین سقط نشد امّا باعث وارد آمدن جراحت و یا قطع عضو جنین گردید، بر شخصى که چنین عملى را انجام داده، دیه آن جراحت و یا نقص عضو واجب مى شود “وکیل دیه در مشهد” و مقدار دیه با کلّ مقدار دیه جنین بر حسب هر مرحله اى که شرح آن گذشت، حساب مى شود. “وکیل کیفری در مشهد

 

وکیل کیفری در مشهد

 

یعنى اگر روح به جنین دمیده شده، بر اساس هزار مثقال (دیه انسان کامل) و اگر روح در آن دمیده نشده، نسبت به هر مرحله اى که در آن است، حساب” وکیل سقط جنین در مشهد” مى شود.

* دیه سقط جنینى که معلوم نیست پسر است یا دختر از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد چگونه حساب میشود؟

اگر شخصى جنین را بعد از آن که روح در او دمیده شد، سقط کند و معلوم نشود، جنین پسر بوده یا دختر، پرداخت نصف دیه پسر و نصف دیه دختر، یعنى هفتصد و پنجاه مثقال، بر کسى که این کار را انجام داده است، واجب “بهترین وکیل در مشهد” مى شود.

* مقدار دیه جنین بر حسب مراحل رشد از نظر وکیل پایه یک در مشهد چگونه تعیین میشود؟

دیه جنین در مراحل مختلف رشد، متفاوت است که در زیر وکیل دیه در مشهد آنها را توضیح میدهد.

١- اگر جنین چهار ماه تمام داشته باشد یعنى زمانى که روح در آن دمیده مى شود، در حکم مسلمان آزاد است و دیه او به مقدار یک انسان کامل (هزار مثقال) است “وکیل خوب در مشهد” و دیه جنین دختر نصف دیه جنین پسر (پانصد مثقال) “وکیل دیه در مشهد” مى باشد.

 

وکیل سقط جنین در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

٢- امّا اگر در مراحل قبل از پایان چهارماهگى و دمیدن روح به جنین باشد. “وکیل پایه یک مشهد
در مرحله قبل از پایان چهار ماهگی چند مرحله وجود دارد که ضمن توضیح مختصر توسط وکیل پایه یک در مشهد هر یک دیه آنها را ذکر مینمائیم.

* نطفه: اسپرم مرد وقتى که با تخمک زن ترکیب مى شود تا مدت چهل روز، نطفه است و دیه آن بیست مثقال “وکیل خوب در مشهد “مى باشد.

* عَلَقه (خون بسته) که در چهل روز دوم تشکیل مى شود و دیه آن چهل مثقال “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” مى باشد.

* مضغه (پاره گوشت) که در چهل روز سوم تشکیل مى شود و دیه آن شصت مثقال “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” است.

* استخوان که دیه آن هشتاد مثقال “وکیل پایه یک در مشهد” است.

* روییده شدن گوشت هنگامى که روى استخوان گوشت مى روید و دیه آن یکصد مثقال” وکیل پایه یک مشهد” است.

در کلیه مراحل فوق، تا قبل از دمیده شدن روح به جنین، بین پسر بودن و دختر بودن آن در مقدار دیه تفاوتى نیست “وکیل کیفری در مشهد” . به فاصله رسیدن جنین از یک مرحله تا مرحله دیگر، دیه خاصى تعلّق نمى گیرد “وکیل خوب در مشهد” .

 

وکیل سقط جنین در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* چه موقعی سقط جنین جایز است به نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و آیا برای آن سن خاصیّ مطرح است؟

پس از انعقاد نطفه، سقط جنین به هیچ وجه جایز نمی باشد مگر زمانی که مادر بر جان خود بترسد و یا ماندن جنین در شکم او ان قدر پر زحمت باشد که غیر قابل تحمل گردد و خلاصی از آن جز سقط جنین راهی دیگری ندارد. “وکیل در مشهد

در این صورت تا روح در جنین دمیده نشده است سقط، جایز است و اما پس از دمیده شدن روح در جنین سقط آن به هیچ وجه جایز نیست. “وکیل مشهد”

*** موسسه ی حقوقی حق جویان در مشهد آماده ی پاسخگویی به سوالات همشهریان گرامی در مورد شرایط سقط جنین و دیه سقط جنین است. در صورت نیاز به اخذ وکیل در مشهد و وکیل کیفری در مشهد می توانید با شماره سایت تماس بگیرید.