وکیل شرکتها در مشهد

وکیل وصول چک در مشهد

وکیل شرکتها در مشهد

 

شرکت تعاونی تولید و مصرف

* مطابق ماده ۱٩٠ قانون تجارت:

*شرکت تعاونی تولید :
شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند. “وکیل شرکت در مشهد

وکیل شرکتها در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* ماده ۱۹۱ قانون تجارت:
اگر در شرکت تولید یک عده از شرکا در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضای اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است. “وکیل شرکت در مشهد”

* ماده ۱۹۲ قانون تجارت :
شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای موارد ذیل تشکیل می شود :”وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

١- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مذکور را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.” وکیل پایه یک دادگستری مشهد

٢- تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آن‌ها.” وکیل پایه یک در مشهد

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* ماده ۱۹۳ قانون تجارت:
شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی “وکیل شرکتها در مشهد” یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد ۳۳ و ۳۲ لازم الرعایه است.” وکیل حقوقی در مشهد”

* ماده ۱۹۴ قانون تجارت :
در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود” وکیل شرکت سهامی در مشهد” حداقل سهام ۱۰ ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکا نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشند. “ وکیل در مشهد

* نکات مهم شرکت تعاونی تولید و مصرف >>>

١- سرمایه به سهم تقسیم می شود.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

٢- مسئولیت اعضا محدود به سهم آنان می باشد مگر در قرارداد ترتیب دیگری اتخاذ گردد .”وکیل پایه یک دادگستری مشهد

۳- حداقل و حداکثر عضو طبق آیین نامه که به تصویب وزارت تعاون رسیده است در هر صورت تعداد نباید کمتر از ۷ نفر باشد.” وکیل پایه یک در مشهد”

 

 

وکیل شرکتها در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۴- حداقل سرمایه شرکت:
تعاونی عام: عضویت برای عموم آزاد است حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال می باشد.” وکیل حقوقی در مشهد” شرکت تعاونی خاص: عضویت برای افراد خاص می باشد و حداقل سرمایه ۱۰ میلیون ریال می باشد.” وکیل خوب در مشهد”

۵- تشکیل شرکت تعاونی:
حداقل یک سوم سرمایه نقدی آن تادیه می گردد و تمام آورده غیر نقدی تقویم و تسلیم می‌شود. “وکیل پایه یک مشهد”

۶- انتقال سهم با نام به اعضا ممکن می باشد و اعضای غیر عضو ممنوع میباشد. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد

*** جهت هماهنگی با وکلای مجموعه حقوقی حق می توانید با شماره تلفن ٠٩١۵٣١٠۴٠٠۴ تماس حاصل نمایید و از مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری و وکیل حقوقی در مشهد و وکیل شرکتها در مشهد بهره مند شوید.

تماس 09156024004