وکیل شرکتها در مشهد

وکیل خوب حقوقی در مشهد

وکیل شرکتهاي حقيقي و حقوقي در مشهد

 

 شرکت مختلط غیر سهامی

* شرکت مختلط غیر سهامی :

مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت:
شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. “وکیل شرکت ها در مشهد” شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، “وکیل قرارداد در مشهد” شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. “وکیل حقوقی در مشهد

 

*در اسم شرکت باید عبارت ‘شرکت مختلط’ و لااقل اسم ‘یکی از شرکای ضامن’ قید شود. “وکیل خوب در مشهد

* ماده ۱۴۲ قانون تجارت :

روابط بین شرکا با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد بود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* ماده ۱۴۳: هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد، هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکا داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است. “وکیل در مشهد”

* نکات شرکت مختلط غیر سهامی

* سرمایه شرکت به سهم الشرکه تقسیم می شود. “وکیل در مشهد

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* ٢نوع مسئولیت وجود دارد:

یک : شریک ضامن > مسئولیت شخصی: مسئول کلیه قروضی که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.
شریک با مسئولیت محدود > مسئولیت سرمایه‌ای : مسئولیت فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت می آورد.

* موضوع شرکت صرفاً تجاری می باشد.

* تشکیل شرکت : حداقل یک شریک ضامن و یک شریک با مسئولیت محدود.

* حداقل سرمایه محدودیتی ندارد.

* زمانی شرکت تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم گردد.

* داشتن شرکت نامه الزامی است و داشتن اساسنامه اختیاری است.

* هیچ شریک مسئولیت محدود نمی تواند کسی داخل شرکت کند اگر کرد حق دخالت در اداره و حق نظارت ندارد.

* اداره شرکت با شریک ضامن می باشد شریک مسئولیت محدود در اداره شرکت نه حقی دارد و نه تکلیفی.

* ماده ۱۴۴ قانون تجارت بیان شده: اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکا شرکت تضامنی مقرر است. “وکیل حقوقی در مشهد”

* مدت مدیریت محدودیتی ندارد. “وکیل پایه یک مشهد ”

* مدیران و بازرسان هر دو بصورت ‘قانونی’ هستند، یعنی:

١- ذاتاً اداره امور شرکتها با شریک ضامن میباشد.
٢- حق نظارت بر گردش امور شرکت با شریک های مسئولیت محدود می باشد.

 

* انحلال شرکت 

١- حق فسخ
٢- فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن. “وکیل ورشکستگی در مشهد”

* تقسیم سود و زیان: به نسبت سهم الشرکه. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* جهت هماهنگی با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل شرکتها در مشهد می‌توانید با موسسه حقوقی حق تماس گرفته و از وکالت حرفه‌ای و وکالت تخصصی در زمینه شرکت ها بهره مند گردید.