وکیل شرکت ها در مشهد (ویدئو)

لیست وکلای مشهد

وکیل شرکت ها در مشهد

 

وکیل شرکت ها در مشهد

ثبت یک شرکت و یک موسسه منوط به تشکیل یک شخصیت حقوقی است. ایجاد یک شخصیت حقوقی در حقوق ایران منوط به اجتماع دونفر اعم از شخص حقیقی وحقوقی است.

در اینجا یک استثنا داریم: برای ایجاد یک شخصیت حقوقی اجتماع دونفر نیاز است. پس اگر مراجعه کننده ای  داشته باشیم که برای ثبت یک شرکت یا موسسه مراجعه کرده است. الزاما نیاز نیست دوتا شریک باشند بلکه میتواند یک نفر باشد و احدی از اعضای خانواده را وارد شرکت کند به عنوان فردی که نه حقوقی دارد ونه سهم الشرکه ای دارد.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

اگر شرکت سهامی خانه ی را بخرد و بسازد و بفروشد، این عمل تجارتی ذاتی است.

اگر شرکت سهامی خانه ی را صرفاً بخرد و بعداً آن را بفروشد، عمل تجارتی نیست.

شرکت های سهامی عام و سهامی خاص شرکت هایی هستند که شکلا تجاری هستند.

شرکت های تضامنی، نسبی، بامسئولیت محدود، شرکت تعاونی، شرکت هایی هستند که موضوعا تجاری هستند.

قانونگذار مدیران را مکلف کرده است که دارای سهام وثیقه باشند زیرا که اگر به شرکت خسارتی وارد نمودند و پرداخت نکردند از محل فروش سهام وثیقه خسارت جبران گردد.

 

کلیه معاملات شرکتهای تجاری، تجارتی محسوب می شوند.

تماس 09156024004