وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

طلاق توافقی در مشهد


وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

 

طلاق خلع و مبارات

یکی از انواع طلاق که در قانون مدنی به آن اشاره شده است طلاق خلع ومبارات است

که در مواد 1146-1147قانون مدنی به آن اشاره شده است.طلاق وخلع ومبارات یکی از انواع طلاق توافقی می باشد.

طبق ماده ی1146:طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد

در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یابیشتر یاکمتر ازمهرباشد.

در ماده ی 1147قانون مدنی طلاق مبارات اینگونه تعریف شده است:طلاق مبارات آن است

که کراهت از طرفین باشد ولی در اینصورت عوض باید زائد برمیزان مهرنباشد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد 09153104004

 

 

در این نوع طلاق(مبارات)عوضی که زن در مقابل طلاق به شوهر می دهد نباید زائد برمیزان مهرباشد

درصورتی که در طلاق خلع این عوض ممکن است بیشتر باشد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

در طلاق خلع که از اقسام طلاق بائن می باشد زوجه به دلیل کراهتی که از زوج دارد در مقابل مالی که به او می دهد

از قید زوجیت رها می شود.بنابراین وجود تنفر وکراهت ودادن مال از سوی زوجه به زوج شروط لازم برای این طلاق است.

که اصطلاحا به مالی که زوجه می بخشد فداء یا فدیه می گویند که مقدار آن به توافق طرفین بستگی دارد.

 

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد 09153104004

 

 

تفاوت طلاق خلع ومبارات با طلاق توافقی در امکان رجوع آنها می باشد.در طلاق توافقی امکان رجوع پس از طلاق وجود دارد

زیرا طلاق رجعی است درصورتی که در طلاق خلع ومبارات این امکان وجود ندارد زیرا از نوع بائن می باشد

ولی نقطه ی مشترک در هر3نوع طلاق آن است که درخواست طلاق توسط زن ومرد صورت گرفته

وتشریفات قضایی وگواهی عدم امکان سازش مورد نیاز است.

 

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد 09153104004

 

بااینکه طلاق خلع ومبارات از نوع بائن است وحق رجوع برای زوج وجود ندارد اما در یک صورت این حق به زوج داده می شود

وآن حالتی است که زوجه مهریه بخشیده اش را مطالبه نماید در اینصورت طلاق از بائن به رجعی تغییر می کند

وحق دریافت ارث ونفقه برای زوجه ایجاد می گردد ولی درصورتی که زن مهریه بخشیده اش را مطالبه نکند طلاق از نوع بائن می باشد

در نتیجه امکان رجوع برای زوج وجود ندارد وزوجه حق دریافت نفقه را نداشته وازشوهرش ارثی نمی برد.

لازم به ذکر است در طلاق خلع ومبارات دادگاه صرفا براساس توافق طرفین در موارد مختلف اعم از مالی وغیر مالی رای صادر می کند

ونمی توان این توافقات رایک جانبه برهم زد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد 09153104004

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

 

رضا حسینی برج