وکیل طلاق در شهر مشهد

حذف سند طلاق

وکیل طلاق در شهر مشهد

 

وکیل طلاق در شهر مشهد

حق طلاق

* طلاق رجعی :

طبق ماده ی ۱۱۴۳ قانون مدنی یکی از انواع طلاق رجعی می باشد .در طلاق رجعی درمدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد و این رجوع با هر فعل و لفظی که دلالت بر رجوع کند حاصل می گردد .

* طلاق رجعی عده دارد ؟

منظور ازه عده مدتی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار نماید . طلاق رجعی نیز عده دارد و مدت ان سه طهر است در صورتی که زن حامله نباشد اما اگر زن حامله باشد عده ی طلاق تا پایان وضع حمل می باشد .

* طلاق بائن و رجعی :

طبق ماده ی ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست اما در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد .

* حق طلاق چیست ؟

در قانون حق طلاق از آن مرد می باشد و وی می تواند بدون اثبات دلیل زن را طلاق دهد اما در برخی موارد با توافق طرفین مرد حق طلاق را به زن می دهد .این حق طلاق در قالب یک وکالتنامه ی رسمی در محضر می باشد .با حق طلاق زن نیزماند مرد می تواند هر زمان تقاضای طلاق نماید .

*** حق طلاق در عقد نامه :

ممکن است یکی از شروط زوجه برای ازدواج داشتن حق طلاق باشد به همین در عقدنامه در شروظ ضمن عقد این حق طلاق را قید می نمایند زیرا طبق ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین می توانند شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج بنمایند .شرط حق طلاق نیز خلاف مقتضای عقد نیست و می توان آن را قید نمود .

تماس 09156024004