تفاوت فسخ نکاح و طلاق

بهترین وکیل طلاق در مشهد

تفاوت فسخ نکاح و طلاق

عقد ازدواج یکی از عقود لازم می باشد که طرفین نمی توانند در آن برای خود حق فسخ قایل شوند

اما در موارد استثنایی که قانون آن را مشخص کرده است این حق برای زوجین در نظر گرفته شده است .

در فسخ نکاح نیز همانند طلاق جدایی اتفاق می افتد ولی این دو با یکدیگر تفاوت هایی دارند که به اختصار آنها را توضیح خواهیم داد.

۱-طلاق طبق قانون دارای تشریفات خاصی است که حتما باید صیغه ی طلاق در حضور دو شاهد عادل خوانده شود ولی فسخ نکاح تشریفاتی ندارد .

 

۲-طبق ماده ی ۱۱۴۰ قانون مدنی زوجه هنگام طلاق باید دارای شرایط خاصی باشد ولی برای فسخ نکاخ رعایت این امور الزامی نیست .

۳-در طلاق حتما باید حتما حکم دادگاه و تشریفات قبل آن انجام شده باشد و برای ثبت نیز حکم دادگاه لازم است در حالی که فسخ نکاح نیاز به این اقدامات ندارد و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری وجود ندارد و صاحب حق فسخ به محض به وجود آمدن این حق می تواند نکاح را فسخ کند .

 

۴-طلاق فقط مخصوص عقد دایم است در حالی که فسخ نکاح در عقد دایم و موقت کاربرد دارد .

۵-طلاق در بیشتریک ایقاع است که از سوی زوج اتفاق می افتد ولی فسخ از جانب زوج یا زوجه است .

۶-اگرطلاق از نوع رجعی باشد زوج می تواند در زمان عده رجوع نماید ولی در فسخ نکاح رجوعی وجود ندارد و در صورتی که طرفین خواهان زندگی باشند باید مجددا عقد نمایند .همچنین در فسخ نکاح چندین مرتبه جدایی میان انان باعث حرمت نمی شود ولی در طلاق این امر وجود ندارد .

 

۷-خیار فسخ فوری است بدین مفهوم اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد اطلاع فسخ نکند این حق از بین خواهد رفت

مشروط بر آنکه نسبت به فوریت خیار فسخ اطلاع داشته باشد ولی در طلاق برای استفاده از این حق محدودیت زمانی وجود ندارد .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

طبق ماده ی ۱۱۲۲ قانون مدنی عیوبی که درمرد باعث حق فسخ برای زن می شود عبارتند از :

۱-خصاء

۲-عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد .

۳-مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد .

ماده ی ۱۱۲۳ عیوبی که در زن برای مرد حق فسخ ایجاد می کند :

۱-قرن      ۲-جذام      ۳- برص       ۴-افضاء        ۵-زمین گیری       ۶-نابینایی از هردوچشم

لازم به ذکر است جنون عیب مشترک زوجین برای فسخ نکاح می باشد .

تماس 09156024004