وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد


وکیل طلاق در مشهد

 

تدلیس در ازدواج

 

تدلیس یا فریب عبارت است از عملیاتی که طرفین ازدواج یا شخص ثالثی برای انجام وصلت انجام داده اند

و در این راستا آنچه که واقعیت نداشته را بیان میکنند .

این امر هم در قانون مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی بیان گردیده

که جرم می باشد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

در این جرم فرد فریب دهنده خود را به صفت خاصی مانند شغل و جایگاه اجتماعی بالا،

تمکن مالی ، تحصیلات عالیه ، خانواده اصیل و متمول و …… منتسب می نماید

در حالی که هیچکدام در عالم واقع وجود ندارد و عقد بر اساس این صفات شکل میگیرد .

طیق ماده ی 1128 قانون مدنی ” اگردر یکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده

و بعد ازعقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد به صراحت بیان شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد .”

 

وکیل طلاق در مشهد 09153104004

 

حق فسخی که برای برای طرف مقابل ایجاد می گردد فوری میباشد

بدین مفهوم که اگر پس از اطلاع نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود البته مشروط بر اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد .

تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است .

ماده ی 647 قانون مجازات اسلامی نیز بیان میدارد

” چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصبلات عالی ، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی ،

سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم میگردد . ”

 

وکیل طلاق در مشهد 09153104004

 

طرف فریب خورده پس از اطلاع از امکان فسخ می تواند عقد رافسخ و سپس طی اظهارنامه ای بهطرف مقابل اطلاع دهد

و از دادگاه صدور حکم مبنی بر تایید فسخ را بخواهد

و یا اینکه ضمن بیان موارد فسخ نکاح دادخواستی تقدیم دادگاه نماید و خواستار صدور حکم مبنی بر فسخ عقد گردد .