وکیل طلاق غیابی در مشهد

وکیل طلاق غیابی مشهد

وکیل طلاق غیابی مشهد


وکیل طلاق غیابی در مشهد

وکیل طلاق غیابی در مشهد

طلاق غیابی

طلاق غیابی نوعی از طلاق است که در آن یکی از زوجین در غیاب دیگری تقاضای طلاق می نماید و دادگاه بدون حضور وی پس از احراز دلایل زوج یا زوجه برای طلاقشان حکم به عدم امکان سازش و طلاق می دهد و این رای بصورت غیابی صادر میشود و زوج یا زوجه با در دست داشتن این حکم میتواند به دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق بروند.
مرد نیز میتواند درصورت عدم تمکین همسرش و ناشزه شناخته شدنش درخواست طلاق بدهد. درصورتی که زن منزل شوهر را بدون رضایت وی ترک کرده باشد و با حسن معاشرت با او برخورد نکند و تکالیف زناشویی اش را نسبت به مرد انجام ندهد ناشزه محسوب میشود و در این حالت نفقه به زن تعلق نمیگیرد و دادگاه پس از دادن حکم الزام به تمکین و عدم تمکین مجدد زن حکم نشوز زن را صادر میکند و در این صورت با این گواهی مرد اجازه ی ازدواج مجدد و طلاق غیابی از وی را دارد.
نکته اینجاست که نشوز زن باعث نمیشود مهریه به او تعلق نگیرد بلکه مرد قبل از اجرای صیغه ی طلاق باید تمامی حقوق مدنی زن را پرداخت کند.

روش های طلاق غیابی

وکیل طلاق غیابی در مشهد

زن با استفاده از دو روش زیر می تواند تقاضای طلاق غیابی کند:
۱.اینکه با اثبات غیبت همسرش تا ۴ سال تمام و اظهار مجهول المکان بودنش درخواست طلاق از دادگاه کند. یعنی به اصطلاح حقوقی عنوان غایب مفقودالاثر به شوهر تعلق گیرد. در این صورت دادگاه بعد از دادخواست طلاق زن از طرف او در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار سه بار متوالی به فاصله ی یک ماه آگهی می کند. و درصورتی که یکسال از تاریخ اولین آگهی بگذرد و خبری از زنده بودن زوج نرسد دادگاه حکم طلاق زن را صادر می کند.
 نکته ی قابل توجه این است که در این نوع طلاق ، زوجه باید عده ی وفات از تاریخ صدور طلاق نگهدارد.
۲. با اثبات شرایط عسر و حرج مندرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درخواست طلاق کند. درواقع اگر غیبت شوهر برایش ایجاد عسر و حرج کرده باشد یعنی شرایط زندگی را مشقت بار و غیرقابل تحمل کرده باشد میتواند تقاضای طلاق کند. چون صفت نشوز به زوج هم ممکن است تعلق گیرد و اگر شوهر نتواند از پس تعهدات زناشویی و حقوقی اش نسبت به زن برآید صفت نشوز به وی تعلق میگیرد.
در طلاق غیابی از سمت زوجه در دادخواست ، زن به عنوان خواهان ، نشانی خوانده که شوهرش می باشد را باید مجهول المکان بنویسد. در این صورت طبق قانون آیین دادرسی مدنی نوبت رسیدگی دادگاه از طریق روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ می شود  و رای هم بصورت غیابی صادر میگردد.

آدرس وکیل خانواده در مشهدآدرس وکیل خوب در مشهدآدرس وکیل در مشهدادرس وکیل در مشهدانتقال علامت تجاریبهترین وکیلبهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهدبهترین وکیل پایه یک مشهدبهترین وکیل حقوقی در مشهدبهترین وکیل در مشهدبهترین وکیل طلاقبهترین وکیل طلاق توافقیبهترین وکیل طلاق توافقی در مشهدبهترین وکیل طلاق توافقی درمشهدبهترین وکیل طلاق توافقی مشهدبهترین وکیل مشهدبهترین وکیل مهریه در مشهدثبت علامت تجاریحقوق مالی زوجهدرخواست وکیلدرخواست وکیل طلاقدفتر طلاق توافقیدفتر طلاق توافقی در مشهدسوالات طلاق توافقیشرکت طلاق توافقی در مشهدشماره وکیل پایه یک دادگستری در مشهدشماره وکیل در مشهدطلاق توافقیطلاق توافقی 5 روزهطلاق توافقی در مشهدطلاق توافقی فوری در مشهدطلاق توافقی مشهدعلامت تجاریکمترین زمان طلاق توافقیماده طلاق توافقیمدارک لازم برای طلاق توافقی در مشهدمدارک مورد نیاز در طلاق توافقیمراحل طلاق توافقی در مشهدمراحل و مدت زمان طلاق توافقیمشاوره با وکیل طلاق توافقی در مشهدمشاوره رایگان با وکیل در مشهدموسسه حقوقی در مشهدوکیل اقا طلاق توافقی در مشهدوکیل انتقال علامت تجاریوکیل انتقال علامت تجاری در مشهدوکیل پایه 1 طلاق توافقی در مشهدوکیل پایه یک دادگستریوکیل پایه یک دادگستری در مشهدوکیل حقوقی در مشهدوکیل خانوادهوکیل خوبوکیل خوب در مشهدوکیل در مشهدوکیل طلاق به دلیل خیانت زنوکیل طلاق توافقی در 10 روزوکیل طلاق توافقی در مشهدوکیل طلاق توافقی در مشهد 10 روزهوکیل طلاق توافقی مشهدوکیل کیفری مشهدوکیل مهریه در مشهدوکیل مهریه مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهدوکیل نفقه، آدرس دفتر وکالت در مشهد