وکیل قتل در چناران

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل قتل در چناران

موضوع جرم قتل انسان زنده می باشد.

تعریف قتل عبارت می باشد ازسلب جان یک انسان با قصد و اراده کشتن فرد و یا بدون قصد و اراده کشتن فرد.

تاثیر قتل در ارث

ماده ی ۱۴۰ قانون مدنی ارث را از اسباب تملک می داند که وراث به واسطه ی سبب یا نسب مالک ارث می شوند. برای ارث بردن طبق قانون سه شرط باید وجود داشته  باشد:

۱-موت مورث   ۲- وجود وراث در زمان فوت ۳- وجود ترکه در زمان فوت

 

درصورت وجود شرایط  مذکور وراث، سهم خود را از ارث خواهند برد ولی در برخی موارد علیرغم وجود این شرایط فرد از ارث محروم خواهد شد که اصطلاحاً «موانع ارث» گفته می شوند. یکی از این موانع قتل می باشدکه قانون گذار در ماده ۸۸۰قانون مدنی به آن اشاره کرده است.

« قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث ائ ممنوع می شود اعم از اینکه قتل با مباشره باشد یا با تسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری»

لازم به ذکر است در صورتی که این قتل به حکم قانون یا در مقام دفاع از خود بوده باشد

باعث محرومیت از ارث نخواهد شد که شرایط هر یک را توضیح خواهیم داد

این امر در ماده ی ۸۸۱ قانون مدنی بیان گردیده است که :« در صورتی که قتل عمدی

مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده ی فوق مجری نخواهد بود.»

قتلی که مانع از ارث می شود حتما باید عمدی باشد یعنی قاتل با آگاهی و علم مرتکب قتل شود

در غیر اینصورت مشمول محرومیت از ارث نخواهد شد. مواردی از عمدی بودن

قتل در ماده ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده :

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشته شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد

خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سباب قتل شود.

ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند  قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج) مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را انجام می دهد که نوعاً کشنده نیست

ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز از آن آگاه باشد.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل قتل در مشهد

 

مواردی که قتل مانع ارث نخواهد شد شامل حکم قانون و دفاع مشروع خواهد بود:

۱-قتل عمدی به حکم قانون : قتل عمدی که به حکم قانون صورت می گیرد مانع ارث نیست

زیرا با هیچ یک از موارد ماده ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد بلکه به حکم قانون و دادگاه بوده است.

بدین مفهوم که وراث برای زودتر رسیدن به ارث. مورث را به قتل نرسانده بلکه حکمی قانونی برای قتل در اختیار داشته است.

از این رو محروم از ارث نخواهد شد.

۲- در مقام دفاع : طبق ماده ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی :

« هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس ،مال یا آزادی تن خود یا

دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع،

مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب) دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

اگر دفاع صورت گرفته توسط وراث دارای شرایط مذکور باشد و در نتیجه مورث فوت کند، مانع از ارث نخواهد شد.

 

تعریف قتل عمد

سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی می باشد.

حالت های قتل

قتل عمد دارای سه حالت میباشد :
١- قاتل با انجام یک عمل، قصد کشتن کسی را دارد خواه آن عمل نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل موجب قتل گردد.
۲- قاتل عمداً کاری می‌کند که نوعاً کشنده است هرچند قصد کشتن ندارد.
۳- قاتل قصد کشتن ندارد و کاری که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرفش مثلاً ‘پیری’ نوعاً کشنده باشد و قاتل به آن آگاه باشد.

انواع قتل

مرگ یا فوت از نظر قانون و منظر حقوقی چند نوع است:

مرگ ظاهری

مرگ قطعی

مرگ مغزی

قتل به صورت فعل

١- اصابتی :
ضرب و جرح
مسموم کردن
فشار گلو
بمب
سوختگی…

٢-غیر اصابتی:
ترساندن
سلاح کشیدن

عناصر قتل عمدی

١- قانونی
٢- مادی
٣- معنوی

تعریف قتل عمدی

قتل عمد قتلی است که شخص مرتکب هم اراده به انجام آن امر را داراست و هم اراده حصول نتیجه را دارد، مثل شلیک یک گلوله به سر یک انسان.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

قتلی که موجب قصاص نفس است:

١- قتل عمدی باشد
٢- قتل عمدی مستوجب قصاص باشد نه هر قتل عمدی
٣- شرایط اجرای قصاص نفس رعایت شود

 

در جرم قتل قاتل فرار کند و بعد فوت کند بعد از مرگ قاتل، قصاص تبدیل به دیگه می گردد و ورثه او باید دیه را به خانواده مقتول پرداخت کنند.

مرگ ظاهری و قطعی

مرگ ظاهری چیست؟

حالت اغمای عمیقی می باشد که در اثر استفاده از داروهایی که سطح هوشیاری را از بین می‌برند مانند داروهای روانگردان که با استفاده شخص دچار ضعف تنفسی و عدم احساس تپش قلب می کند و علائم حیاتی وی غیرقابل مشهود می شود و نشان مرگ ظاهری است.

مرگ قطعی چیست؟

هر زمان که کلیه امور حرکتی و حسی شخص از بین برود و برگشت به آنها ممکن نباشد.

نکته:  زمان و مکان از عناصر مادی جرم قتل اگر در چهار ماه حرام و مکه باشد باعث تغلیظ است

نکته:  عنصر مادی قتل ‘مرتکب’ دارای ویژگی خاصی نیست و هر کس می‌تواند مرتکب قتل عمد شود.

نکته:  وسیله از عناصر مادی جرم قتل در تحقق جرم دارای ویژگی خاصی نیست.

نکته:  رفتار مجرمانه در قتل می تواند هم فعل و هم ترک فعل باشد

نکته:  در قتل ‘سببی’ ممکن مسببین متعدد باشند بدون اینکه هیچ یک در وقوع جنایت مباشرتی داشته باشند. مثل: عده ی چاه بکنند و شخصی سقوط کند و بمیرد.

نکته:  در قتل عمدی در مصداق سبب اقوی از مباشر، احراز رکن معنوی در قتل عمدی در سبب موضوع ماده قانون مجازات ضروری است بر همین اساس که سبب اقوی را گاهی مباشر معنوی می نامند.

نکته:  در جنایت و از جمله قتل عمدی، مباشر و مسبب هردو باید انسان باشند.

نکته:  موضوع جرم در قتل عمدی، حیات انسان زنده دیگری غیر از مرتکب است.

نکته: اگر کسی که مورد حمله واقع شده امکان فرار داشته ولی مقاومت کند و حمله کننده را بکشد عمل وی قتل عمد است.

 

برای راهنمایی بیشتر در خصوص موضوع و یا پیگیری پرونده با این شماره تماس بگیرید. ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل قتل در چناران»

  1. بازتاب: وکیل قتل در مشهد - 09153104004 - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004