وکیل قرارداد در مشهد

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

وکیل قرارداد در مشهد

قرارداد حمل و نقل

* مطابق ماده ۳۷۷ قانون تجارت :
متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می گیرد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

قرارداد حمل و نقل: قراردادی که به موجب آن شخصی که متصدی حمل و نقل نام‌دارد متعهد که در قبال مبلغی شخصی یا شیء را از طریق معینی از یک نقطه به نقطه دیگر حمل نماید. “وکیل حقوقی در مشهد”

 

وکیل قرارداد در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* متصدی حمل و نقل :شخصی که در مقابل دریافت اجرت حمل اشیا را به عهده می گیرد.
نکته در ماده ٣٧٧ در تعریف متصدی حمل و نقل اشخاص را نادیده گرفته و این به معنی خروج اشخاص از شمول ماده ۳۷۷ نیست. “وکیل پایه یک در مشهد

* وقتی که متصدی حمل و نقل خود اقدام به حمله نکرده بلکه آن را به راننده دیگر که مباشر حمل است واگذار کرده باشد و راننده باعث تلف محمولات شود:
هم متصدی و هم راننده مسئول کل خسارات است و مسئولیت تضامنی دارند. “وکیل پایه یک مشهد”
١- متصدی از جهت قرارداد حمل و نقل مطابق قانون تجارت مسئول است و مسئولیت قراردادی دارد. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”
٢- راننده از باب اتلاف و تسبیب و قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مسئول می باشد و ضمان قهری دارد. “بهترین وکیل در مشهد

در صورتی که صاحب کالا برای جبران خسارت به متصدی حمل و نقل رجوع نماید و متصدی جبران خسارت کند، متصدی می تواند به راننده مباشر مراجعه کند ولی عکس آن صادق نیست. “وکیل خوب در مشهد”

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* مسئولیت متصدی حمل و نقل:
قاعده >متصدی حمل و نقل مسئول تلف شدن یا گم شدن یا نقص یا تأخیر در حمل و نقل کالا است مگر اینکه بتواند موارد زیر که موارد معافیت از مسئولیت است را ثابت نماید. “وکیل خوب در مشهد”

* موارد معافیت از مسئولیت:
١- خسارت ناشی از جنس کالا باشد. “وکیل مشهد
٢- خسارت ناشی از تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه. “وکیل در مشهد”
٣- خسارت ناشی از تعلیمات ارسال کننده یا مرسل الیه. “وکیل پایه یک در مشهد”
۴- خسارت ناشی از حوادثی باشد که هیچ متصدی مواظبی نتواند از آن جلوگیری کند(فورس ماژور). “وکیل پایه یک مشهد

* قرارداد تجارت در قانون تجارت و قانون مدنی:
از آنجایی که قانون تجارت قانون خاص و لاحق و قانون مدنی قانون عام و سابق می باشد بنابراین قانون تجارت در رابطه با قرارداد حمل و نقل بر احراز تاجر بودن حمل کننده است و سایر قراردادها حمل و نقل مشمول مقررات آن قانون مدنی می باشد. “بهترین وکیل در مشهد”

 

وکیل قرارداد در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* مسئولیت متصدی حمل و نقل: مسئولیت قراردادی است نه قهری و تعهد او تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* تاثیر تلف محموله در قرارداد حمل و نقل :
اگر محموله تلف شود قرارداد حمل و نقل خود به خود منفسخ می‌شود ( چون اجرای قرارداد که عبارت است از حمل محموله غیرممکن می‌شود) .

*** جهت هماهنگی با وکیل پایه یک دادگستری در امور تجارتخانه و امور تجاری می توانید با موسسه حقوقی حق و شماره تلفن ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس حاصل نمایید.

تماس 09156024004