وکیل قصور پزشکی در مشهد

تقصیر پزشک در اعمال جراحی

 بهترین وکیل قصور پزشکی در مشهد

جرایم پزشکی

* قصور پزشکی طبق گفته وکیل جرایم پزشکی در مشهد یکی از انواع جرایمی است که در حکم جرائم شبه عمد است و در آن قصد فعل وجود دارد ولی قصد انجام جرم وجود ندارد و مجازات آن دیه میباشد “وکیل دیه در مشهد” .
و پزشک باید تعهد به کار خود داشته باشد و خود را مکلف به خدمت به مردم بداند و تمام نیرو و علم خود را جهت کمک به بیمار به کار “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” گیرد.

* مطابق با ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) : تمامی افراد جامعه اعم از حقیقی و حقوقی پزشک یا کارفرما چنانچه به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی مرتکب قتل عمد “وکیل قتل در مشهد” شوند به یک تا سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم” وکیل دیه در مشهد” میشوند.

 

وکیل کیفری در مشهد

قصور

* قصور به چه معنی میباشد ؟

قصور در لغت به معنای کوتاهی کردن است.
اما مفهوم حقوقی : آن است که فردی، کار یا وظیفه ایی که به او سپرده شده است را انجام ندهد “وکیل حقوقی در مشهد “. وظیفه‌ای که قانونگذار برعهده کسی قرارداده است.

* تفاوت قصور پزشکی و تقصیر پزشکی >>>

در تقصیر پزشکی عمد وجود دارد و اراده قبلی در آن دخالت دارد ولی در قصور پزشکی نوعی عمد وجود ندارد و از روی سهو اتفاق افتاده “وکیل جرایم پزشکی در مشهد “است .

* مصادیق تقصیر پزشکی >>>

* بی احتیاطی “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
* بی مبالاتی “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”
* عدم مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی “وکیل پایه یک در مشهد

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل قصور پزشکی در مشهد

 

* جرایم ناشی از حرفه و شغل پزشکی

در صورتی که جرم واقع شده مربوط به حرفه ی پزشکی باشد و به دلیل قصور پزشک صدمه یا عیبی در بیمار بوجود آید و یا منجر به فوت شود “وکیل جرایم پزشکی در مشهد “چنانچه عمدی یا غیر عمد باشد تخلف انتظامی تلقی میشود و علاوه بر تحمل کیفر و پرداخت خسارت امکان دارد موضوع از طریق دادسرای “وکیل دادسرا در مشهد” مربوط به تخلفات صنفی نیز مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم صنفی لازمه اتخاذ گردد، لذا در مواقعی که با قصور پزشکی مواجه هستیم زیان دیده میتواند از طریق دادسرا اقدام به طرح شکایت نماید “وکیل جرایم پزشکی در مشهد” و خواستار مطالبه ی دیه “وکیل دیه در مشهد “یا خسارات متعلقه شود.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل قصور پزشکی در مشهد

 

* مطابق با تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی با توجه به نظر کارشناسان متشکل از ۳-۵-۷-۹ و گاهی اوقات ۱۱ پزشک متخصص که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی به همراه کارشناسان پزشکی قانونی می باشند “وکیل پزشکی قانونی در مشهد “اقدام به اظهار نظر در این خصوص می نمایند.و در خصوص میزان و نوع صدمه ی وارده اخذ نظر پزشکی قانونی ضرورت “وکیل پزشکی قانونی مشهد” دارد.

* مسئولیت پزشکی که با تجویز داروی اشتباهی که توسط پرستار به بیمار داده شده و موجب آسیب بیمار گردد از نوع سبب اقوی از مباشر است.

* تعدادی از جرایم مربوط به پزشکان

سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین شرعی و قانونی،
افشا اسرار “وکیل افشای سر در مشهد” مربوط به بیماری افراد
انجام اعمال خلاف شئونات پزشکی،
جذب بیمار از طریق تبلیغات غیرر واقعی
، فریفتن بیمار،
صدور گواهی خلاف واقع، توسط پزشک

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل قصور پزشکی در مشهد

 

اکثر افراد تصور میکنند چون پزشکان برای شروع اعمال جراحی از خانواده “وکیل خانواده در مشهد” بیمار امضا میگیرند دیگر نمیتوانند نسبت به آن پزشک و اعمال او اعتراضی داشته باشند حال آنکه آنها همچنان این حق را دارند تا درصورت قصور و سهل انگاری پزشک اعلام شکایت نموده و آن را پیگیری “وکیل جرایم پزشکی در مشهد” نمایند.
جرائم مربوط به پزشکان اغلب نیاز به شاکی خصوصی دارند و با شکایت شاکی خصوصی به مرجع ذی صلاح روند رسیدگی آغاز “وکیل در مشهد” میگردد.
و دادسرا پس از تحقیقات لازم و بررسی مدارک موضوع را مورد رسیدگی قرار میدهد و در صورت تایید وقوع جرم پس از جلب موافقت دادستان یا معاون ایشان کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع مربوطه ارسال و در صورتی که نظر به عدم تحقق بزه داشته باشد قرار منع تعقیب صادر “وکیل دادگستری در مشهد” مینماید.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل قصور پزشکی در مشهد

 

* جرایم پزشکی >>>

* مجازات های صنفی تخلفات پزشکی >

* توبیخ یا تذکر شفاهی “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
* اخطار یا توبیخ کتبی و همچنین درج در پرونده ی نظام پزشکی “وکیل پایه یک دادگستری مشهد
* توبیخ کتبی با درج در پرونده ی نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل و یا الصاق رای در تابلوی اعلانات نظام پزشکی “وکیل پایه یک در مشهد
* محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌ “وکیل پایه یک مشهد
* محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱ سال‌ در تمام‌ کشور “وکیل در مشهد”
* محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از ۱ سال‌ تا ۵‌ سال‌ در تمام‌ کشور “وکیل مشهد”

* البته مجازات های جایگزین حبس در خصوص پزشکان نیز مانند سایرین قابلیت اجرا دارد “وکیل جرایم پزشکی در مشهد” که با تشخیص مرجع قضائی عبارت است از :
* خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی)

در قوانین موضوعه ایران فوت بیمار بر اثر قصور پزشکی را قتل از نوع “شبه عمدی “می داند.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل قصور پزشکی در مشهد

 

* تفاوت میان تخلف و جرایم پزشکی >>>

رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است. اما رسیدگی به جرایم در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری “وکیل دادگستری در مشهد” است.در صورتی که رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت های بدوی انتظامی انجام گردداین امر مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی گردد، چون ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که دارای وصف مجرمانه باشد و چنین امری تخلف نیز محسوب می شود، محاکم دادگستری و هیأت های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی “وکیل قصور پزشکی در مشهد” کنند.
در هر صورت در بیشتر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی شود “وکیل قصور پزشکی در مشهد” .

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی

سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی را مورد بررسی قرار “وکیل قصور پزشکی در مشهد” میدهد. و همچنین شورای حل اختلاف در صورتی میتواند مرجع شکایت باشد که پزشکی با همکاران خود مشکلی داشته باشد که هزینه دادرسی آن کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد “وکیل شورای حل اختلاف در مشهد” .
همچنین در مواقعی که پزشک و بیمار با هم توافق کنند که به شورای حل اختلاف مراجعه کنند این مرجع به موضوع آنها رسیدگی “وکیل شورای حل اختلاف در مشهد” میکند.

*** قوانین مربوط به جرایم پزشکی >>>

اکثر مردم تصور می کنند در اغلب موارد، پزشکان و بیمارستانها با گرفتن امضاء، حق هرگونه پیگیری را از بیمار سلب می‌کنند “وکیل کیفری در مشهد” . و در خصوص خساراتی که ممکن است از عدم توانایی یا قصور پزشک به بیمار وارد شود “وکیل قصور پزشکی در مشهد” به مفهوم این نیست که مسئولیت کیفری از پزشک ساقط می شود. به مانند این است که اگر پزشکی قبل از عمل و یا هر معالجه ای از بیمار امضاء رضایت دریافت نماید ولی در اثر بی احتیاطی بیمار دچار مشکلی شود آن پزشک تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد “وکیل جرایم پزشکی در مشهد” .

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل قصور پزشکی در مشهد

 

افشاء اسرار بیمار توسط پزشک نیز جرم است و راز داری یکی از محاسن اخلاقی “وکیل افشای سر در مشهد” است. اخلاق پزشکی تمامی اطلاعاتی که بیمار در جهت بیماری خود اعلام مینماید نزد پزشک محفوظ بماند و مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی :هر گاه پزشکی اسرار بیمار خود را افشا نماید، تا یک سال حبس یا جزای نقدی مجازات “وکیل افشای سر در مشهد “می شود.

کلیه جرایم غیر عمدی پزشک نیز قابلیت تعقیب کیفری است “وکیل کیفری در مشهد” . مثل : درمان بیماری که می بایستی در بیمارستان و با تجهیزات خاصی انجام گیرد ولی پزشک با داشتن آن تجهیزات، در درمانگاه یا مطب خوداقدام به انجام سایر کارها مینماید و این موضوع تعقیب کیفری برای پزشک به همراه “وکیل قصور پزشکی در مشهد” دارد.
صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک، جرم است.
جنایت در عمل جراحی مانند اینکه پزشکی در حین جراحی کلیه، بدون دلیل و ضرورت کلیه بیمار را بیرون “وکیل جرایم پزشکی در مشهد” آورد.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
وکیل قصور پزشکی در مشهد

 

آیا قانون وظیفه ی نظارتی برای کنترل قصور پزشکان را به عهده ی وزارت بهداشت نیز گذشته است “وکیل قصور پزشکی در مشهد” و یا فرد بیمار فقط میتواند در این خصوص شکایت نماید:

وزارات بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور پس از نظارت بر عملکرد موسسات پزشکی و مطب ها چنانچه با هر تخلفی مواجه گردند “وکیل پزشکان در مشهد” باید جهت رسیدگی آن را به دادسرای ویژه ی پزشکی یا همان دادسرای عمومی و انقلاب یا شعب پزشکی سازمان تعزیرات حکومتی “وکیل تعزیرات در مشهد” یا دادسرای انتظامی پزشکی ارجاع دهند .لازم به ذکر است مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی در تهران دادسرای ویژه ی پزشکی و در سایر شهرستان ها دادسرای عمومی و انقلاب میباشد.

در صورت اجتماع اسباب مجاز و غیر مجاز در وقوع جنایت بر اساس قانون مجازات اسلامی مسئولیت با “سبب غیر مجاز” است.

نکته: سقط جنین در صورتی موجب قصاص است که جنینی که زنده متولد می شود و در اثر جنایتی که قبل از تولد بر آن وارد شده بمیرد.

نکته: جرایم علیه تمامیت جسمانی از نوع جرایم مقید است.

نکته: اگر کسی از روی بلندی به روی شخصی پریده و موجب صدمه به وی گردد بدون اینکه قصد افتادن روی شخص خاصی را داشته باشد جنایت وی خطای محض می باشد.

نکته: اگر کسی دیگری را به اعتقاد اینکه مستحق قصاص یا مهدورالدم است بکشد و بعد خلاف آن مشخص شود جنایت وی در حکم شبه عمد میباشد.

*** جهت اخذ بهترین وکیل در زمینه جرایم پزشکی و قصور پزشکی را می‌توانید از موسسه حقوقی و داوری حق با زیر نظر داشتن وکلای پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل کیفری در مشهد انتخاب نمایید.

تماس 09156024004