وکیل مدافع در مشهد

وکیل مدافع در مشهد

وکیل مدافع در مشهد


وکیل مدافع در مشهد

 

 

 

 ادله اثبات دعوی

 

تحلیل دلایل اثبات دعاوی در دادگاه از دیدگاه قانون و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* برای آن که هر دعوایی اعم از حقوقی یا کیفری بتواند “وکیل حقوقی در مشهد” در دادگاه به نتیجه برسد نیازمند دلایل قوی و به اصطلاح محکمه پسند “وکیل کیفری در مشهد” میباشد .

چرا که این دلایل به قاضی کمک میکند تا بتواند بهترین رای “بهترین وکیل در مشهد” را که با عدالت همراه باشد را حکم دهد. اما اینکه این ادله شامل چه مواردی هستند را در این مطلب وکيل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خوب مشهد به اختصار توضیح خواهد داد.

 

وکیل مدافع در مشهد 09153104004

 

* قبل از بیان ادله ی دعوی لازم است ابتدا تعریف مختصری از ادله ی اثبات دعوی” بهترین وکیل خانواده در مشهد” داشته باشیم.

* ‘ادله’ جمع دلیل و عبارت است از عامل اثبات حقیقت امری که مورد ادعا یکی از اصحاب دعوی و انکار دیگری باشد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” همچنین در ماده ی 353 آیین دادرسی مدنی “وکیل مدنی در مشهد” دلیل اینگونه بیان شده است : ((دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند ))

* ‘اثبات’ به معنای ثابت گردانیدن و پابرجای کردن است و وجود امری را ثابت میکند .

 

وکیل مدافع در مشهد 09153104004

 

* ادله ی اثبات از جهت اثر اثباتی که دارند به ٢ دسته تقسیم “وکیل مدافع در مشهد” میشوند :

١- دسته ی اول برای دادگاه مفید هستند و باعث به وجود آمدن علم قاضی میگردند “وکیل پایه یک مشهد” و قاضی بدون هیچ نگرانی حکم صادر میکند , بیشتر نگرانی در آرای دادگاه از آن جهت است که برای قاضی علم ایجاد نمیگردد .

٢- دسته دوم ادله ی هستند که فقط ظن ایجاد میکنند ولی هیچگاه علم قطعی ویقینی حاصل نمیگردد “وکیل کیفری در مشهد” .مانند آن که با شهادت و اقرار ظنی برای قاضی ایجاد می‌گردد “وکیل اقرار در مشهد” تا بتواند براساس آن حکم دهد.

* ‘دعوی‘ : عبارت است از خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و با وجود مقاومت او .

* از مجموع توضیحاتی که توسط بهترین وکیل در مشهد بیان گردید میتوان ادله ی اثبات دعوی را اینگونه تعریف کرد : عوامل,ابزار , اسباب و اوضاع و احوالی است که قانون آنها را معرفی کرده و تحت شرایط و ضوابطی دادگاه “وکیل دادگاه در مشهد” را برای رسیدن به حق و حل و فصل دعوی هدایت مفاد و تفسیر آن است که قاضی با مینمایند.

 

وکیل مدافع در مشهد 09153104004

 

* از آنجایی که رسیدگی ها در ایران ٢ نوع میباشد :
١-رسیدگی حکمی ٢- رسیدگی موضوعی

ادله اثبات دعوی در هر کدام از رسیدگی ها متفاوت “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “است .
* در رسیدگی ‘حکمی’ اختلاف در بودن یا نبودن قانون “وکیل اجرای احکام مشهد” , مفاد و تفسیر آن است که قاضی با توجه به قوانین , رویه های قضایی , عرف ,فتاوای فقها و علما رای صحیح را پیدا مینماید .

*در حالی که در رسیدگی موضوعی قاضی به دنبال درست یا نادرست بودن روابط و الزامات , وقوع یا عدم وقوع افعال و اعمال است” وکیل پایه یک مشهد “که ادله ی اثبات دعوی در این قسمت کاربرد پیدا میکند.

* ادله اثبات دعوی در ارتباط با مسائل ‘موضوعی’ میباشد بدین مفهوم زمانی که دعاوی و مرافعات طرفین یا دلایل آنها مورد بررسی قرار گرفت و موضوع مشخص گردید آن زمان نوبت آن است که براساس کدام حکم قانون باید رای صادر کرد تا به عدالت نزدیکتر “وکیل مشهد” باشد.

 

وکیل مدافع در مشهد 09153104004

 

* جهت آشنایی با ادله اثبات دعوا و نحوه بکارگیری این دلایل در دادگاه های حقوقی و کیفری و خانواده و انقلاب می‌توانید با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خوب مشهد و وکیل حقوقی مشهد تماس حاصل نمایید.
تلفن هماهنگی : 09153104004