وکیل مشاوره ازدواج در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

بهترین وکیل مشاوره ازدواج در مشهد

شروط سند ازدواج

* تحلیل انواع شروط ضمن عقد نکاح در قانون مدنی از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری در مشهد >>>

* در هر عقدی در قانون مدنی از جمله عقد نکاح طرفین می‌توانند با توافق تعدادی از تعهدات فرعی را بوجود آورده که علاوه بر تعهد اصلی طرفین که همان موضوع عقد می‌باشد تعهدات فرعی دیگر نیز به عنوان شروط ضمن عقد ایجاد خواهد گردید.

مثال : ممکن است آقای کریمی، باغ خود را به شخص ب بفروشد و با توافق صورت گرفته با شخص ب شرط گردد که شخص ب ماشین متعلق به آقای کریمی را تعمیر نماید در این مثال مشاهده می گردد که در عقد بیع یا همان خرید و فروش فروشنده متعهد می گردد که باغ فروخته شده را به خریدار تسلیم کند و در مقابل خریدار متعهد می‌شود که پول معامله را بپردازد. این دو تعهدات اصلی بود که در این عقد برای طرفین متصور می باشد اما با شرطی که بین طرفین و با توافق ایجاد گردید خریدار علاوه بر تعهد اصلی خود، تعهد می کند که ماشین فروشنده را نیز تعمیر کند.
شرطی را که با توافق طرفین در عقد درج می‌شود و برای یکی از طرفین یا هر دو آنها ایجاد تعهد می کند شرط ضمن عقد گفته می شود.

* به عقد ی که در آن شرط ضمنی وجود دارد عقد مشروط گفته می شود
باید توجه نمود که عقد مشروط عقدی است که پس از انعقاد ایجاد می گردد و ایجاد شدن آن وابسته به تحقق شرط نیست و اگر که در شروط مندرج در آن تخلفی صورت گیرد، این تخلف به ارکان قرارداد لطمه‌ای نمی‌زند. “وکیل حرفه ای در مشهد”

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

* انواع شروط ضمن عقد نکاح 

در عقد نکاح یا عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود طرفین می‌توانند شروطی را درج نمایند.
شروطی که در ضمن عقد نکاح درج میشود تعهدات فرعی است که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است.
به این شروط که ضمن عقد نکاح با توافق ایجاد می گردند شروط یا شرایط ضمن عقد گفته می شود.
شروط ضمن عقد نکاح می‌تواند انواع متفاوت داشته باشد برای مثال ممکن است طرفین در عقد شرط کنند که یکی از طرفین دارای وصف خاصی باشد.” وکیل مشاوره ازدواج در مشهد”

* شروط ضمن عقد نکاح می توانند انواع متفاوتی داشته باشند همچنین ممکن است شرطی که با توافق به صورت فرعی در عقد نکاح ایجاد می گردد شرطی باطل باشد “وکیل پایه یک مشهد”

در این قسمت انواع شروطی که ممکن است در ضمن عقد نکاح درج گردد را در ٢ دسته با عناوین :
١- شروط باطل
٢-و شروط صحیح
تقسیم نموده و هر یک را به صورت تفکیکی توضیح دهیم.

* در یک تقسیم بندی کلی میتوان شروط ضمن عقد را به دو دسته شروط باطل و شروط صحیح تقسیم بندی نمود. “وکیل قرارداد در مشهد”

*** شروط باطل >>>

گاه شروطی که طرفین در ضمن عقد می‌کند از جمله شروط باطل می‌باشد. شروط باطل : شروطی هستند که امکان درج کردن ضمن عقد وجود ندارد. “وکیل خانواده در مشهد
شروط باطل طبق قانون مدنی بر دو قسم است:
* الف: شروطی که باطل هستند ولی مبطل عقد اصلی نیستند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* ب: شروطی که باطل اند و موجب بطلان عقد هستند. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

این تقسیم بندی را می توان به این شکل توجیه نمود که در برخی موارد شرط باطل به گونه ای است که به ارکان عقد لطمه‌ای نمی‌زند و به شرایط اساسی آن خللی وارد نمی کند در این صورت صرفاً باید خود شرط را باطل دانسته و بطلان را به بطلان عقد سرایت نداد” وکیل خانواده در مشهد
اما در برخی موارد پیش می آید که شرط باطل باعث تاثیر در ارکان و اساس عقد می شود و به آن لطمه می زند. به عبارت دیگر شرط باطل سبب می شود که عقد فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات گردد در این صورت باید گفت که هم شرط باطل است و هم عقد،” وکیل حقوقی در مشهد “یعنی، بطلان شرط به عقد نیز سرایت می کند.

انواع شروط باطل

* در ادامه به توضیح این ٢ دسته از شروط باطل می پردازیم:

الف: شروطی که باطل است ولی باعث باطل شدن عقد نمیشود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

شروطی که باطل است ولی به صحت عقد لطمه‌ای نمی‌زند و باعث باطل شدن عقد نمی گردد و تاثیری در آن ندارد بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مدنی به سه گونه می باشد. “وکیل حقوقی در مشهد”

الف) شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد: “وکیل پایه یک در مشهد ”
مثلاً: ممکن است طرفین در ضمن عقد نکاح درج کنند که مرد باید یک انسانی که مرده است را زنده نماید یا اینکه بایستی یک روزه زبان خارجی را به زن بیاموزد و یا اینکه در عرض یک روز باید به صورت پیاده، خود را به کشور آمریکا برساند. “وکیل خوب خانواده در مشهد ”
همانطور که ملاحظه می گردد این دسته از شروط، شروطی هستند که در حقیقت قابلیت انجام را ندارند و شخصی که متعهد به انجام چنین شروطی می شود توانایی انجام آنها را ندارد. “وکیل نفقه در مشهد”

 

برای مثال زنده کردن شخص مرده، خارج از توان یک انسان است، بنابراین به این شروط ، شروط غیر مقدور گفته می‌شود، که باطل است و اگر چنین شروطی در ضمن عقد نکاح درج گردد باطل می باشد و تعهدی را برای شخص ایجاد نمی کند. “وکیل مهریه در مشهد”
ولی باید توجه داشت با اینکه این شرط باطل است اما این بطلان سبب باطل شدن عقد نمی گردد یعنی در عقد نکاحی که شرطی نامقدور درج شده است صرفاً آن شرط باطل می باشد و عقد نکاح به قوت خود باقی است. “وکیل طلاق در مشهد”

ب)شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد:” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
شرطی که در ضمن عقد نکاح درج میگردد باید برای مشروط له { کسی که به نفع او شرط می‌گردد} دارای نفعی باشد و از انجام دادن آن شرط، سود و نفعی به وی برسد. “وکیل خوب در مشهد ”
در صورتی که شرط مذکور این ویژگی را نداشته باشد، به آن شرط بی فایده گفته می‌شود که این دسته از شروط نیز جزو شروط باطل می باشند و اگر در ضمن عقد نکاح درج گردند شرط مذکور باطل است اما باعث باطل شدن عقد نکاح نمی‌گردد. “وکیل خانواده در مشهد ”

 

به عنوان مثال : می توان شرطی را نام برد که طرفین در آن بیان می کند که مرد مسافت بین شیراز تا بوشهر را پیاده به پیماید ملاحظه می گردد که از انجام این شرط نفعی به زوجه نمی رسد. “وکیل طلاق توافقی در مشهد”
ج)شرطی که نامشروع باشد: “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
شرط نامشروع آن شرطی است که مخالف با قواعد آمره یا همان قواعد امری باشد. در قوانین می‌توان قواعد موجود را بر دو دسته تقسیم بندی نمود: که این قواعد یا جزو قواعد آمره هستند یا جزو قواعد تکمیلی.” وکیل خوب در مشهد”
قواعد آمره: قواعدی هستند که طرفین با توافق نمی توانند بر خلاف آن را مقرر کنند و باید بر اساس همان قواعد به همان شکلی که در قوانین آمده است عمل نمایند “بهترین وکیل در مشهد”
اما برخی قواعد نیز در متن قوانین وجود دارد که به صورت تکمیلی هستند یعنی طرفین می توانند برخلاف آنها را بین خود مقرر کنند و در صورتی که آنها در خصوص این موضوعات سکوت نمایند این دسته از قواعد به صورت خودکار بر قرارداد آنها حاکم می‌شود.” وکیل در مشهد ”

 

شرطی که نامشروع باشد به آن شرطی می گویند که بر خلاف قواعد آمره است. چرا که قواعد آمره مربوط به نظم عمومی و مصلحت عمومی می باشد و قانونگذار اجازه نمی دهد که افراد با قراردادهای خود هرچند به صورت فرعی و تبعی و ضمن عقد نکاح، آنها را تغییر دهند و آن را نقض نمایند. “وکیل پایه یک در مشهد”
شرط نامشروع نیز از جمله شروط باطل می باشد و در صورتی که در ضمن عقد نکاح درج گردد این شرط باطل است اما بطلان این شرط به عقد سرایت نمی کند و صرفاً خود شرط باطل می باشد. “وکیل دادگستری در مشهد”
شرط نامشروع ضمن نکاح مصادیق گوناگون می‌تواند داشته باشد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم. “وکیل مدافع در مشهد”

* در ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی آمده است: که ‘ شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مانند آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد’.

 

بر اساس این ماده در میابیم که قانون گذار در خصوص عقدازدواج اجازه اینکه برای یکی از طرفین اختیار فسخ معامله را در ضمن عقد شرط نماییم نداده است. “وکیل مشهد”
به این ترتیب طرفین نمی‌توانند با توافق برای یکی از طرفین اختیار فسخ را در عقد نکاح پیش‌بینی نمایند چرا که این ماده جزو قواعد آمره میباشد که نمی توان بر خلاف آن توافقی نمود. “وکیل فسخ نکاح در مشهد”
در خصوص اینکه آیا پیش بینی حق فسخ برای یکی از زوجین یا یک فرد ثالث در ضمن عقد نکاح جزو شروط دسته اول، یعنی شروطی که بطلان آن باعث بطلان عقد نمی‌گردد است یا اینکه جزو شروط دسته دوم یعنی شروطی که بطلان آن به عقد سرایت کرده و باعث بطلان عقد می گردد است، اختلاف نظر است “وکیل حقوقی در مشهد” اما با بررسی نظرات موجود در میابیم که نظر عده‌ای مورد قبول قانون گذار می باشد که این شرط را جزو شروط باطل می دانند و صرفاً خود شرط را باطل قلمداد می کنند و اعتقاد دارند که باطل بودن این شرط در عقد نکاح تاثیری ندارد. “وکیل فسخ نکاح در مشهد ”

* به این دلیل که عقد نکاح یکی از قراردادهای مهم و استثنایی می باشد که بر اساس آن خانواده تشکیل می گردد. “وکیل خانواده در مشهد”
باید به بقا و تثبیت خانواده کمک نمود و قوانین را به‌گونه‌ای وضع نمود که این تثبیت را فراهم آورند و به راحتی و آسانی سایر عقود نتوان این عقد را از بین برد. “وکیل قرارداد در مشهد”
به همین دلیل می گوییم شرط خیار، یعنی اختیار فسخ توسط یکی از طرفین یا ثالث در عقد نکاح وجود ندارد و صرفاً امکان فسخ این قرارداد در برخی موارد خاص وجود دارد که قانونگذار به آنها تصریح نموده است و تحت عنوان موجبات فسخ نکاح آورده است. “وکیل فسخ نکاح در مشهد”

 

وکیل مشاوره ازدواج در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* همچنین اگر طرفین در عقد شرط نمایند که با وقوع شرط، عقد نکاح خود به خود باطل گردد این شرط نیز جزو شروط نامشروع است که باطل میباشد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
برای مثال اگر طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کنند که اگر همسر اول مرد که در کما است به هوش آید ازدواج دوم او خود به خود منحل گردد و یا این که شرط نمایند در صورتی که شوهر مهریه زن خود را تا تاریخ معین این دهد عقد نکاح خود به خود منحل گردد.” وکیل مهریه در مشهد”
بر اساس ماده ١٠٨١ قانون مدنی :اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تاديه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است “وکیل مهریه در مشهد” .

ملاحظه می گردد که در قانون مدنی نیز شرط پیش گفته جزو شروطی قلمداد شده که باطل هستند اما سبب بطلان عقد نکاح نمی شوند. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

* شرط باطل دیگری که ممکن است طرفین در ضمن عقد نکاح درج نمایند به این ترتیب است که طرفین شرط کنند به محض انعقاد عقد نکاح، زن سابق شوهر مطلقه باشد که این نیز جزو شروط باطل است “وکیل حقوقی در مشهد”
چرا که طلاق شرایط و تشریفات خاصی دارد و صرف شرط طلاق ضمن عقد نکاح کافی برای تحقق آن نیست. “وکیل طلاق در مشهد”

 

وکیل مشاوره ازدواج در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

همچنین است اگر شرط شود که حق طلاق منحصراً با زن باشد یعنی زوجین با توافق حق طلاق دادن را از مرد سلب نمایند که این شرط باطل است” وکیل طلاق در مشهد”
لازم به ذکر است که شوهر و زن می‌توانند با یکدیگر توافق نمایند که شوهر برای طلاق به زن وکالت دهد این نوع شرط جزو شروط صحیح است و باطل نمی باشد. “وکیل طلاق توافقی در مشهد”

* شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اینکه شوهر حق ندارد به منزل زن قبلی خود برود یا با او نزدیکی کند، یا اینکه شوهر حق ندارد زن دیگری اختیار نماید، یا اینکه زن حق نفقه “وکیل نفقه در مشهد” نداشته باشد و یا شرط شود ریاست خانواده با زن باشد، نیز از جمله شروط نامشروعی هستند که باطل می باشند اما بطلان آنها سبب بطلان عقد نکاح نمی شود و عقد نکاح همچنان صحیح است. “وکیل خانواده در مشهد”

وکیل مشاوره ازدواج در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*** ب: شروط ی که خود باطل هستند و سبب می گردند که عقد نکاح نیز باطل باشد >>>

بر اساس ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد نکاح است: “وکیل مشهد

١- شرط خلاف مقتضای عقد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

٢- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

در این ماده دو دسته از شروط پیش بینی گردیده اند که در صورتی که با توافق ضمن عقد درج گردد سبب می‌کردند که عقد اصلی نیز باطل باشد “وکیل قراداد در مشهد ”

در خصوص نوع دوم یعنی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود باید گفت که این نوع شرط در نکاح مصداقی پیدا نمی کند و در این قسمت صرفاً به بررسی شرط اول یعنی شرط خلاف مقتضای عقد می پردازیم: “وکیل خوب در مشهد

وکیل مشاوره ازدواج در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

منظور از شرط خلاف مقتضای عقد: شرطی است که با ذات و هدف اصلی عقد منافات دارد برای مثال چنانچه در عقد نکاح شرط شود که شوهر یا زن وظایف زوجیت را انجام ندهند یا رابطه زوجیت بین آنها پدید نیاید این نوع شرط باطل است و سبب بطلان عقد نکاح می گردد” وکیل فسخ نکاح در مشهد”
چرا که طرفین به این منظور عقد نکاح منعقد می‌نمایند که بین آنها رابطه زوجیت برقرار شود و چنانچه بعد از انعقاد عقد شرط شود که رابطه زوجیت از بین آنها برقرار نگردد این بر خلاف هدف اصلی عقد می باشد که خود این شرط و عقد نکاح که این شرط در ضمن آن درج شده است باطل است. “وکیل طلاق در مشهد

نکته دیگری که در این قسمت لازم است به آن اشاره نماییم این است که شرطی باطل و مبطل عقد به شمار می آید که بر خلاف مقتضای ذات عقد باشد نه خلاف مقتضای اطلاق عقد. “وکیل طلاق توافقی در مشهد”
در توضیح تفاوت این دو دسته از شروط باید گفت که شرط خلاف مقتضای ذات عقد: شرطی است که چنان با ماهیت عقد در آمیخته است که نمی‌توان آن را از عقد تفکیک نمود. “وکیل مشهد”
مثلاً مقتضای عقد بیع یا خرید و فروش مالک شدن خریدار بر مورد معامله و مالک شدن فروشنده بر قیمت مورد معامله می باشد حال اگر طرفین شرط نمایند که مورد معامله فروخته شود اما خریدار مالک آن مورد معامله نشود این شرط خلاف مقتضای عقد است. “وکیل پایه یک در مشهد

 

وکیل مشاوره ازدواج در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

در حقیقت طرفین با درج نمودن این شرط این حقیقت را محرز می نمایند که در حقیقت قصد واقع کردن عقد را نداشته اند زیرا اگر قصد جدی بر وقوع عقد را داشته باشند نباید شرطی در قرارداد بیاورند که بر خلاف مقتضای ذات آن باشد. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد ”

در مقابل شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح است و آن شرطی است که اگر در قرارداد به طور مطلق و بدون قید و شرط واقع شود آن را اقتضا می‌کند و معامله کننده بدان ملزم می گردد “وکیل پایه یک مشهد”
برای مثال اطلاق عقد اقتضا می‌کند که تعهد در محل وقوع عقد اجرا شود یا اینکه قیمت مورد معامله بلافاصله پس از عقد پرداخت گردد ولی طرفین می توانند بر خلاف آن شرکت کنند مثلاً شرکت نمایند که خریدار بعد از یک سال پس از معامله قیمت معامله را پرداخت کند.” وکیل حقوقی در مشهد
در خصوص اقدامات نکاح می توان بیان نمود که اقتضای این عقد این است که حق تعیین مسکن با مرد باشد و زن ملزم است در مسکنی زندگی نماید که مرد تعیین می کند ولی اگر طرفین با توافق شرط نمایند که حق تعیین مسکن با زن باشد این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد نمی‌باشد و شرطی است مشروع و صحیح. “وکیل خانواده در مشهد”

 

وکیل مشاوره ازدواج در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

*** شروط صحیح ضمن عقد نکاح >>>

شروط صحیح طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی اعم هستند از:
١- شرط صفت
٢-شرط فعل
٣-شرط نتیجه
که در ادامه به بررسی هر یک از این شروط به صورت مجزا خواهیم پرداخت. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* شرط صفت

شرط صفت در نکاح عبارت از این است که برای یکی از طرفین صفت خاصی شرط گردد یا اینکه صفت خاصی برای مهریه “وکیل مهریه در مشهد” شرط شود.
مثلا: شرط شده باشد که زن باکره باشد یا شوهر دارای لیسانس یا دکترا باشد یا اینکه شرط شود شوهر فلان مقدار ثروت داشته باشد، یا اینکه شرط شود خانه ای که به عنوان مهریه در نظر گرفته شده است دارای مساحت معینی باشد، شروطی که ذکر گردید از جمله شروط صفتی هست که در ضمن عقد نکاح ممکن است درج گردد و از جمله شروط صحیح به شمار می‌آیند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* در صورتی که شرط صفت در ضمن عقد نکاحی درج گردد و صفت مورد نظر حاصل نشود تکلیف چیست؟
در این رابطه بر اساس ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و ماده ۲۳۵ این قانون ، شخصی که شرط به نفع می باشد می تواند عقد نکاح را فسخ نماید. “وکیل فسخ نکاح در مشهد ”

در صورتی که شرط مربوط به یکی از زوجین باشد و زوجین فاقد آن صفت گردند شخصی که شرط به نفع او شده است می تواند خود عقد نکاح را فسخ نماید “وکیل تدلیس در نکاح در مشهد”
که بر اساس این فصل دیگر در رابطه زوجیت بین طرفین وجود ندارد ولی زمانیکه شرط صفتی در خصوص مهریه شده باشند و مهر مذکور فاقد آن وصفت درآید شخصی‌که آن وصف به نفع او شده است میتواند مهریه را فسخ کند “وکیل مهریه در مشهد”
که این مانند موردی است که در عقد مهری ذکر نگردیده باید توجه نمود که فسخ کردن مهریه سبب از بین رفتن عقد نکاح نمی شود بلکه فقط مهریه فسخ می گردد و عقد درست و غیر قابل فسخ است و زن در صورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد بود. ” وکیل مهریه در مشهد ”

اگر در نکاح دائم مهر تعیین نشود نکاح صحیح و غیر قابل فسخ است.

وکیل مشاوره ازدواج در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* شرط فعل

شرط فعل شرطی است که انجام دادن عمل یا خودداری از انجام یک عمل بر زوجین یا بر شخص ثالثی شرط گردد. “وکیل حقوقی در مشهد”
در قراردادهای مالی، هرگاه متعهد از وفاء به شرط فعل خودداری کند مشروط له هم می تواند اجبار او را به ایفای شرط از دادگاه بخواهد و اگر اجبار متعهد به انجام شرط غیر مقدور بود ولی انجام آن شرط به وسیله شخص دیگر ممکن باشد، دادگاه می تواند به خرج شخص متعهد موجبات انجام فعل را فراهم کند “وکیل قرارداد در مشهد”
و در صورتی که اجبار مشروط علیه بر انجام فعل شرط شده ممکن نباشد و فعل شرط شده از اعمالی نباشد که شخص ثالث بتواند از جانب متعهد آن را انجام دهد، در این صورت مشروط له یعنی شخصی که شرط به نفع او شده است حق فسخ معامله را خواهد داشت. “وکیل فسخ در نکاح مشهد

* ولی باید توجه نمود که خیار فسخی که در صورت تخلف از شرط فعل در قسمت بالا گفته شد مربوط به قراردادهای مالی می‌باشد و در نکاح، نظر به اینکه بقا و تثبیت خانواده مورد نظر بوده و موارد فسخ محدود است “وکیل فریب در ازدواج در مشهد”
و قانون در این مورد پیش‌بینی خاصی نکرده است نمی توان خیار فسخ برای شخصی که شرط به نفع او شده است قائل شد و فقط می‌توان به او حق داد که در صورتی که زیانی از جهت تخلف از شرط به او وارد شده باشد جبران آن را از کسی که شرط علیه او شده بخواهد.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* در مواردی نیز ممکن است شرط فعل بر شخص ثالث شده باشد “وکیل مشهد” مثلا: ضمن نکاح شرط شده باشد که شخصی غیر از زن و شوهر ملک خود را به زن ببخشد یا شوهر را در موسسه خود استخدام کند در این موارد شکی نیست که چنین شرطی ایجاد تعهد برای شخص ثالث نمی‌کند و این شخص فقط در صورت قبول شرط ملزم به اجرای آن خواهد بود “وکیل خانواده در مشهد” اگر شخص ثالث شرط را قبول نکند کسی که شرط به نفع او شده میتواند از طرف دیگر قرارداد مطالبه خسارت نماید ولی با توجه به آنچه در پیش گفته شد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت. “وکیل فسخ قرارداد مشهد

 

 

وکیل مشاوره ازدواج در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* شرط نتیجه

شرط نتیجه یعنی شرطی که بر اساس آن تحقق امری در خارج شرط گردد. “وکیل در مشهد
یعنی اینکه زمانی که طرفین ضمن عقد نکاح این شرط را درج می‌کنند به محض درج شدن این شرط، ضمن عقد نکاح، این شرط خود به خود حاصل گردد. “وکیل خانواده در مشهد”
مثلاً طرفین در عقد شرط نمایند که با انعقاد عقد نکاح، ماشین شوهر برای زن باشد که در این صورت به محض اینکه عقد نکاح منعقد گردید خود به خود مالکیت خودرو شوهر به زن منتقل می گردد. “وکیل خوب در مشهد”
ملاحظه می گردد که با درج چنین شرطی در زمان عقد مالکیت خودرو شوهر به زن منتقل می گردد و نیازی به ایجاب و قبول جدید نیست. “بهترین وکیل در مشهد
در زمینه شرط نتیجه در عقد نکاح آنچه بیشتر مورد استفاده واقع می شود و از دیرباز در ایران معمول بوده، شرط وکالت برای طلاق است. “وکیل طلاق در مشهد”

ممکن است ضمن نکاح مرد به زن وکالت دهد که در صورت اثبات پاره‌ای امور مثل: غیبت در مدت معین، ترک انفاق و گرفتن زن دیگر، سوء قصد به حیات زن و غیر اینها یا حتی بدون اثبات هیچگونه قید و شرطی زن از طرف مرد وکیل شود که خود را مطلقه سازد “وکیل طلاق توافقی در مشهد”
ممکن است این حق وکالت همراه با حق توکیل به غیر باشد یعنی به موجب شرط ضمن عقد، زن حق داشته باشد برای اجرای طلاق وکیل بگیرد. “وکیل طلاق توافقی در مشهد”
ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی این‌گونه شرط را پیش بینی کرده و قانون حمایت خانواده آن را تایید نموده است در این مورد هرگاه زن بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید بر اساس قانون به دادگاه رجوع کرده و اجازه طلاق بگیرد.” وکیل خوب طلاق در مشهد

 

 

وکیل مشاوره ازدواج در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

هرگاه در ضمن عقد نکاح شرط نتیجه ای درج شود و سپس معلوم گردد که مورد شرط وجود نداشته و از آن تخلف گردیده “وکیل دادگستری در مشهد” ، برای مثال : ممکن است شرط شود که به محض انعقاد عقد نکاح زوجه برای فروش خانه مادر همسرش وکالت داشته باشد ولی بعدا مشخص گردد که مادر همسر وی خانه ای نداشته تا وکالت زوج خود به خود ایجاد گردد در این گونه موارد باید چه کرد؟ “وکیل حقوقی در مشهد
در قراردادهای مالی در صورت تخلف از شرط نتیجه کسی که شرط به نفع او شده است حق فسخ قرارداد را دارد “بهترین وکیل در مشهد” اما همانطور که در قسمت بالا ذکر کردید در عقد نکاح به دلیل تثبیت و بقا رابطه زوجیت و استحکام بخشی به خانواده نمی‌توان تخلف از این شرط را از موجبات فسخ به شمار آورد و صرفاً می توان به او حق داد که است کسی که شرط علیه او شده است مطالبه خسارت نمود.” وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد”

* شروط ضمن عقد نکاح که در قباله های ازدواج درج شده اند >>>

علاوه بر مطالبی که در قسمت بالا ذکر گردید و بر اساس آن طرفین می توانستند با توافق یکدیگر شروطی را در ضمن عقد نکاح ایجاد نمایند، شروط ی نیز وجود دارد که از قبل ضمن عقد نکاح و در قباله های ازدواج درج گردیده اند که در این قسمت به توضیح این دسته از شروط می‌پردازیم. “وکیل خانواده در مشهد

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

امروزه در قباله های ازدواج شروط ی از پیش تعیین شده وجود دارد که طرفین در صورتی که آنها را امضا نمایند، یعنی اینکه این شروط را قبول دارند و در صورتی که ذیل این شروط را امضا نکنند به منزله عدم قبول این شروط می باشد “وکیل مشاوره ازدواج در مشهد ”
لازم به ذکر است که طرفین می‌توانند این شروط را به صورت جزئی بپذیرند.

 

آیا امضا کردن شروط ضمن عقد مکتوب در سند ازدواج برای عروس و داماد اجباری است ؟
شروط دوازدگانه‌ای که در ضمن سند رسمی ازدواج آمده‌است، توسط شورای عالی قضایی وقت با نگرش به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و لحاظ ماده ی ۱۱۱۹قانون مدنی در جهت حمایت از زوجه و حفظ حقوق وی و نیز به منظور کاهش اقتدار قدرت مرد در طلاق که متأثر از ماده ی ۱۱۱۳ قانون مدنی است، تصویب گردید.
این شروط که جنبه پیشنهادی به زوجین دارد، در صورت پذیرش از سوی آنان، لازم الاجراء می‌باشد. پیشنهاد می شود که با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مواد این قانون از جمله ماده ۲۶ آن ناظر بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق هم مطالعه شود.
صرف‌نظر از این که غاطبه مردم عادی از مفاهیم و آثار مرتب بر شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی ازدواج آمده است، آگاهی کافی ندارند اما هستند برخی از افراد که تصور کنند چون این شروع در ضمن سند رسمی قرار گرفت، قبول و امضاء آن الزامی است اما این برداشت صحیح نبوده و هریک از طرفین عقد ازدواج؛ زوج و زوجه، اختیار کامل دارند تا هریک از شروطی را که تمایل به پذیرش آن دارند، ذیل آن را امضاء نمایند و به همین جهت است که در زیر هر یک از این شروط، بطور مجزا جای امضاء زوج و زوج آمده است و نیز این حق را دارند تا اساساً هیچیک از شروط فوق را امضاء ننمایند.

 

شرط های دیگر

* هم اکنون به ذکر این شروط توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد پرداخته می‌شود >>>

١- شرط نصف دارایی:

ضمن عقد ازدواج زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق “وکیل طلاق در مشهد” ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل “وکیل طلاق توافقی در مشهد” نماید.

 

٢- شرط وکالت بلا عزل:

عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروح زیر، با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق “وکیل طلاق در مشهد” خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول “وکیل طلاق توافقی در مشهد” نماید.

* مواردی که زن میتواند حذف مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق “بهترین وکیل طلاق در مشهد” نماید به شرح زیر است:

* الف- استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه “وکیل نفقه در مشهد “و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه پرداخت نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* ب- سوء رفتار یا زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.”وکیل ضرب و شتم در مشهد”

* پ- ابتلازوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد. “وکیل کیفری در مشهد”

* ت- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد که منظور از این جنون، جنون ادواری و غیر مستمر است.

* ث- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوجه به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی حیثیت زوجه باشد.

* ج- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود  یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

* چ- ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری “وکیل موادمخدر در مشهد” که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. “وکیل طلاق توافقی در مشهد”

* ح- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک نماید و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.” وکیل خوب طلاق در مشهد”

* خ- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و موازین دیگر با دادگاه است. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* د- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن “وکیل حضانت در مشهد “و عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

* ذ- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود “وکیل حضانت در مشهد” و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

* ر- همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند” وکیل خانواده در مشهد” یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نماید.

نکته: وقتی که دختر بخواهد از دادگاه برای ازدواج اجازه کسب نماید دادگاه به بررسی مرد از لحاظ سوابق کیفری، تجرد، بررسی شخصی، خانوادگی و اجتماعی و همچنین هماهنگ بودن با دختر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

*** جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل متخصص امور خانواده در مشهد می توانید با شماره تلفن موسسه حقوقی و داوری حق جویان ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.

تماس 09156024004